دوران افسردگی‌ها و هزیمت جمعی

- دکتور رنگین دادفر سپنتا

آغازین سال‌های هزاره کنونی در کشور ما سرشار بود از امید‌ها و دلبستگی‌های فراوان به آینده بهتر و روزگاری سبز و زایا که در آن پایداری و ماندگاری مردم و سرزمین‌مان و ایجاد یک جامعه مسعود و به سوی...

جاسوسان باافـتخار
قسمت بیست و یکم

- امرالله صالح

«بررسی نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دپلوماسی از دوره نورمحمد تره‌کی تا حامد کرزی» کرم‌های گرسنه یک‌دیگر را می‌خورند شماری از مخاطبان و مطالعه‌کننده‌های این سلسله از نبشته‌ها می‌پرسند در حالی که همین اکنون حکومت وحدت ملی به بحران‌ها و...

جاسوسان با افتخار
قسمت بیستم

«بررسی نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی از دوره نورمحمد تره‌کی تا حامد کرزی.» اتحاد چپ دموکراتیک در شمال و شمال‌شرق به حکومت داکتر نجیب‌الله قوت مانور بیشتری بخشید. گروه‌ها و احزاب چپی نه تنها قسما قاعده سیاسی حکومت را...

جاسوسان با افتخار
قسمت نوزدهم

- امرالله صالح

«نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی از دوران زمامداری نورمحمد تره‌کی تا حامد کرزی» ایجاد اتحاد چپ دموکراتیک برای وسعت بخشیدن به قاعده حکومت و هم‌چنین رفتن به مصالحه ملی از موقف قوی‌تر، از دید سیاسی و از نظامی،...

جاسوسان باافتخار – قسمت هجدهم

- امرالله صالح

در کشور‌های بی‌ثبات، کم‌ثبات، چندملیتی، درگیر منازعه و جنگ، وفاداری شخصی یکی از مهم‌ترین معیارها در تعینات و مقرری‌های پست‌های مهم دولتی به‌خصوص امنیتی می باشد. چه دلایل، معیار‌ها و عواملی در تعیین جانشین داکتر نجیب‌ در وزارت امنیت...

جاسوسان باافتخار(قسمت هفدهم )

- «نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی از دوران نورمحمد تره‌کی تا حامد کرزی» امرالله صالح

حفظ تسلسل در نوشتن درباره عملیات‌های خدمات اطلاعات دولتی یا «خاد» به خاطر نبود ماخذ و منابع موثق دشوار است. این عملیات‌ها از دید یک گروه، افتخارآفرین و برای حفظ منافع دولتی و ملی مهم تلقی می‌گردد و از...

جاسوسان باافتخار- قسمت شانزدهم

- امرالله صالح

«نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی از دوره نورمحمد تره‌کی تا حامد کرزی» در مبحث گذشته وعده سپرده بودم تا در این بخش به مسایل موردی و عملیاتی خاد در قبال ایران و فعالیت‌های اطلاعاتی این کشور در افغانستان بپردازم....

جاسوسان باافتخار – قسمت پانزدهم

- امرالله صالح

«نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی از دوره نورمحمد تره‌کی تا حامد کرزی» فعالیت‌ها و عملیات‌های بیرون‌مرزی خاد تاریخ را برندگان جنگ می‌نویسند. این مقوله در ارتباط به جنگ افغانستان نیز صدق می‌کند. بیشترین مواد چاپی، تصویری و صوتی که...

جاسوسان باافتخار – قسمت چهاردهم

- امرالله صالح

«نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی در افغانستان  از دوره نورمحمد تره‌کی تا حامد کرزی» استراتژی کار بر اهداف خارجی، ضدجاسوسی و عملیات‌های برون‌مرزی در خاد ادارات استخباراتی در کل سه نوع بازده و تولید دارند: عملیات‌های موفق یا نا‌موفق در...

جاسوسان باافتخار – قسمت سیزدهم

- امرالله صالح

«نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی در افغانستان از دوره نورمحمد تره‌کی تا حامد کرزی» استراتژی کار بر اهداف خارجی، ضد‌جاسوسی  و عملیات‌های بیرون‌مرزی خاد همانند مساله پشتونستان، عملیاتی ساختن سیاست افغانستان در ارتباط به داعیه بلوچ‌ها نیز بخشی از راهکار خاد...

جاسوسان باافتخار – قسمت دوازدهم

- امرالله صالح

«نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی در افغانستان از دوره  نورمحمد تره‌کی تا حامد کرزی» استراتژی کار بر اهداف خارجی، ضدجاسوسی و عملیات‌های بیرون‌مرزی در خاد زمانی‌که خاد، شهنواز بوتو و مرتضی بوتو را در کابل پناه داد، عملا در ساختن...

جاسوسان باافتخار – قسمت یازدهم

- امرالله صالح

(نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی در افغانستان از دوره نورمحمد تره‌کی تا حامد کرزی) استراتژی کار بر اهداف خارجی، ضدجاسوسی و عملیات‌های بیرون مرز در خاد برای اتحاد جماهیر شوروی تقویت قوای مسلح افغانستان اولویت بلند داشت و خاد...

جاسوسان باافتخار – قسمت دهم

- امرالله صالح

روش اقدام خاد در بخش مبارزه با سبوتاژ اقتصادی  تا قبل از ایجاد خاد، افغانستان با اصطلاح و معنی سبوتاژ اقتصادی آشنا نبود.  تثبیت ستون پنجم دشمن در داخل حکومت ببرک کارمل، یکی از عمده‌ترین مسایلی بود که باید خاد...

جاسوسان باافتخار – قسمت نهم

- امرالله صالح

«نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی در افغانستان از دوره نور محمد تره‌کی تا حامد کرزی» استراتژی و روش اقدام در خدمات اطلاعات دولتی با آن‌که از نگاه اقتصادی، اجتماعی و امنیتی افغانستان شباهت بسیار اندک، و یا هیچ، با...

جاسوسان باافتخار – قسمت هشتم

- امرالله صالح

«نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و ديپلوماسی در افغانستان از دوره نور‌محمد تره‌کی تا حامد کرزی» دوره‌ای با شعار مغز سرد، قلب گرم و دست پاک چهارمین محور بزرگ در کار اطلاعاتی و استخباراتی، مرحله اقدام است. خدمات اطلاعات دولتی یا...

جاسوسان باافتخار – قسمت هفتم

- امرالله صالح

(نقش استخبارات در جنگ‌های کوچک و دیپلوماسی در افغانستان از دوره نورمحمد تره‌کی تا حامد کرزی) ببرک کارمل با خوانش اعلامیه‌ای که از امواج رادیو ازبکستان پخش شد، در 27 دسامبر 1979 مردم افغانستان را از سرنگونی حفیظ‌الله امین خبر...