کتاب‌ها با شما چه کردند؟/میرویس بلخی، وزیر معارف افغانستان