کتاب‌ها با شما چه کار کردند؟

گاهی شده کتابی ترا با تمام طول و عرض و ضخامت از جا بردارد، بلندت کند و به دریا بیندازدت؟ شده کتابی ترا به سرعت نور از این سوی جهان به آن‌سو پرتاب کند؟ شده کتابی تمام باورها و اعتقادات ترا یک‌باره دگرگون کند؟

ما در سلسله‌ویدیوهای زنجیره‌ای «کتاب‌ها با من چه کار کردند»، از بهترین کتاب‌هایی گپ می‌زنیم که زنده‌گی نخبه‌گان افغانستان را دگرگون کرده است.

ما با یک پیام کوتاه از نخبه‌گان افغانستان خواستیم به مخاطبان روزنامه‌ی ۸صبح در مورد کتاب‌هایی بگویند که کمک کرده است زنده‌گی بهتری داشته باشند. از اولین و آخرین کتابی که خوانده‌اند، کتابی را که زنده‌گی کرده‌اند، کتابی که وادار‌شان کرد فکر کنند، کتابی که بینش‌ و مسیر زنده‌گی‌شان را تغییر داد، کتابی که از گریبان اندیشه‌شان گرفته و آن را تکان وحشت‌ناک داده است، کتابی که دنیا را از یک پنجره نو برای‌شان نشان داده، کتابی که آن‌ها را وادار کرده شک کنند و کتابی که باعث شد دنیا را از نو بشناسند.

ترویج کتاب‌خوانی به هدف مبارزه با جهل و تقویت دانش، آگاهی و روشن‌گری می‌تواند ما را برای کاهش خشونت، ترویج صلح، پلورالیزم، همدیگرپذیری، ارزش‌های حقوق بشری و حاکمیت قانون کمک کند.

۸صبح با همین آرزو کمپین «کتاب‌ها با شما چه کار کردند» را آغاز می‌کند.

شما هم برای ما بنویسید که کتاب‌ها با شما چه کار کردند.

Comments are closed.