کتاب‌ها با شما چه کردند؟ / ضیا رفعت، شاعر و استاد دانشگاه