کتاب‌ها با شما چه کردند؟ | مارال طاهری، شاعر و نویسنده