کتاب‌ها با من چه کردند؟ / امان پویامک _ شاعر و نویسنده