خشونت‌ها بر خبرنگاران نسبت به سال گذشته ۱۸درصدافزایش یافته است