طالبان رییسان صحت عامه ولایات را به گونه جمعی برکنار کرده‌اند

۸صبح، کابل: وزارت صحت عامه حکومت سرپرست طالبان به تازه‌گی همه رییسان ۳۴ ولایت را به گونه جمعی برکنار کرده است.

مکتوب برکناری این کارمندان در ششم جدی به آدرس ریاست‌های صحت عامه ولایات فرستاده شده است.

در مکتوب آمده است که پس از این رییسان قبلی صحت عامه ولایات صلاحیت امضای اسناد را ندارند و از هیچ گونه حق امتیاز برخوردار نیستند.

طالبان دلیل مشخصی برای برکنار این افراد ارایه نکرده‌اند و تنها گفته‌اند که این تغییرات در پی «تحولات»‌ و «فتوحات» اخیر آمده است.

هم‌چنان وزارت صحت عامه حکومت سرپرست طالبان افراد جدید را به جای این رییسان برای ریاست‌های ولایات معرفی کرده‌ است.

در همین حال، شماری از رییسان قبلی صحت عامه ولایات به روزنامه ۸صبح می‌گویند که بیش‌تر رییسان صحت عامه ولایات که از سوی طالبان گماشته شده‌اند، غیرمسلکی هستند.

به گفته آنان، افراد گماشته‌شده در این سمت‌ها تنها براساس روابط با طالبان مقرر شده‌اند و این کار جفای بزرگ در حق پرسنل طبی کشور است.

پیش از این طالبان همه رییسان دادگاه‌ها و قاضیان دولت پیشین را نیز از وظایف شان سبکدوش کردند و به جای آنان افراد مورد نظر خودشان را گماشتند.

دکمه بازگشت به بالا