نماینده‌گان نتوانستند هیأت اداری مجلس را انتخاب کنند

۸صبح، کابل: اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست روز یک‌شنبه، نهم سرطان این مجلس برای گزینش هیأت اداری انتخابات برگزار کردند، اما موفق به گزینش اعضای هیأت اداری نشدند.

در این انتخابات قرار بود معاون اول، معاون دوم، منشی و نایب منشی مجلس نماینده‌گان انتخاب شوند، اما هیچ یک از نامزدان این سمت‌ها نتوانست آرای کافی (۵۰ درصد+یک رأی) را به دست آورد.

نصاب نشست روز یک‌شنبه مجلس ۲۳۴ نفر اعلام شد. نامزد برنده به ۱۱۸ رأی نیاز داشت، ولی هیچ یک از نامزدان موفق به گرفتن ۱۱۸ رأی نشد‌.

برای سمت معاونت اول مجلس، کمال صافی، عالم ساعی و نجیب‌الله ناصر نامزد بودند. کمال صافی با به دست آوردن ۳۷ رأی، عالم ساعی با به دست آوردن ۹۳ رأی و نجیب‌الله ناصر با ۷۲ رأی موفق به احراز کرسی معاونت اول مجلس نشدند. از این میان ۱۹ رأی سفید و ۱۳ رأی باطل اعلام شد. دور دوم این انتخابات قرار است بین عالم ساعی و نجیب‌الله ناصر در نشست بعدی مجلس برگزار می‌شود.

برای سمت معاونت دوم، رقیه نایل و عبدالرحمان وردک نامزد بودند. رقیه نایل ۱۱۳ رأی و عبدالرحمن وردک ۸۶ به دست آورد. هم‌چنان ۲۱ رأی باطل و ۱۴ رأی سفید اعلام شد. به این ترتیب هیچ یک از نامزد این سمت رأی کافی را به دست نیاورد و انتخابات برای کرسی معاونت دوم میان نامزدان جدید برگزار خواهد شد. میررحمانی رحمانی، رییس مجلس، از نامزدان جدید این سمت خواست تا نام‌شان را برای نامزدی ثبت کنند.  

به همین ترتیب در سمت منشی مجلس، حلیمه صدف کریمی، سیدعظیم کبرزایی، اسدالله شهباز و عبدالله محمدی نامزد بودند. در نتیجه انتخابات، حلیمه صدف کریمی ۲۵ رأی، سیدعظیم کبرزایی ۶۴ رأی، اسدالله شهباز ۷۸ رأی و عبدالله محمدی ۴۰ رأی را به دست آوردند. در این انتخابات ۱۴ رأی باطل و ۱۳ رأی سفید استعمال شده بود. به این ترتیب انتخابات برای گزینش منشی مجلس در نشست بعدی میان سیدعظیم کبرزایی و اسدالله شهباز برگزار خواهد شد.

هم‌چنان عرفان‌الله عرفان با ۹۸ رأی، فریده حمیدی با ۶۳ رأی و لیلما حکیمی با ۳۳ رأی نتوانستند در انتخابات نیابت منشی مجلس برنده شوند. در این انتخابات ۱۲ رأی باطل و ۲۸ رأی دیگر سفید استعمال شده بود. با این حال، مرحله بعدی این انتخابات میان عرفان‌الله عرفان و فریده حیمدی برگزار خواهد شد.

انتخابات هیأت اداری مجلس نماینده‌گان همواره با جنجال و حاشیه‌هایی همراه بوده است؛ چنان‌که انتخابات برای گزینش ریاست این مجلس حدود یک‌ونیم ماه زمان برد و اعضای مجلس نماینده‌گان سرانجام پس از چهار دور انتخابات موفق شدند میررحمان رحمانی را به عنوان رییس انتخاب کنند.

دکمه بازگشت به بالا