وزیر انرژی و آب از وظیفه‌اش بر کنار شد

دیدگاه are closed.

 

هشت صبح در شبکه‌ اجتماعی فیسبوک