برای ۲۴۵ داکتر و استاد طب، کارت عضویت شورای طبی توزیع شد