درج نام مادر در تذکره الکترونیک اختیاری است

محمدامان ریاضت

تذکره الکترونیک مظهر هویت یک شخص است. هویت یک شخص در برگیرنده شهرت مکمل شخص است که شامل نام، تخلص، نام پدر، نام مادر، نام پدر کلان، تاریخ تولد به تفکیک روز، ماه و سال، محل تولد، سکونت اصلی و سکونت فعلی می‌باشد.

تذکره الکترونیک تمامی مشخصات بالا را در کارت پولی کاربونیت که نوشته‌های روی آن با لایزر حکاکی شده است، در خود جا داده است. تذکره الکترونیک کمک می‌کند تا زمینه‌های حکومت‌داری الکترونیک ایجاد شود و هم‌چنان، شهروندان تمامی معلومات ضروری‌شان را که شامل تحصیلات، نام خانواده‌گی (تخلص)، سال، ماه و روز تولد و سایر موارد دیگر می‌شود، به گونه‌ی الکترونیک با دو زبان رسمی کشور و زبان انگلیسی که زبان بین‌المللی است، در تذکره الکترونیک ثبت کنند. معلومات کامل شهروندان در سیستم الکترونیک محرم است.

تذکره الکترونیک هم‌چنان کمک می‌کند تا نفوس کشور با توجه به جزییات روی آن مشخص شده و میزان زایش‌ها (تولد)، مردن‌ها (وفیات)، عروسی و از هم‌پاشیدن عروسی شهروندان کشور واضح گردد.

کارایی تذکره الکترونیک برای تذکره گیرنده و برنامه‌های پلانی دولت گسترده است و بخش‌های مختلفی را در بر می‌گیرد.

تصویب قانون ثبت احوال نفوس و توزیع تذکره‌های الکترونیک هر چند باید بسیار وقت انجام می‌شد اما تصویب قانون مربوطه و آغاز روند توزیع این تذکره مسیر درازی را پیموده است. قانون ثبت و احوال نفوس و تعدیل آن که به تازه‌گی از سوی رییس جمهوری کشور توشیح شده است، با توجه به گذر از این مسیر دراز، غنی‌تر شده است.

ضرورت گنجانیدن نام مادر

در جریان هستید که شماری از زنان آگاه کشور از چند سال به این سو، کمپین #نامم‌_کجاست؟ را که بیان‌گر اعتراض‌شان در پیوند به نگنجانیدن نام مادر به عنوان هویت شهروندان است، به راه انداختند. این کمپین که از سوی زنان کشور آغاز شده است، مورد استقبال دولت و جامعه کشور قرار گرفت.

سرانجام، ضرورت طرح تعدیل قانون ثبت و احوال نفوس کشور و گنجانیدن نام مادر به عنوان هویت زنان در نتیجه‌ی تصمیم نماینده‌گان مردم در مجلس نماینده‌گان، به صورت واضح مطرح شد. نماینده‌گان مردم در مجلس نماینده‌گان طرح این تعدیل را بر بنیاد خواست زنان و بسیاری از مردان کشور به پیش کشیدند. این نشان می‌دهد که گنجاندن نام مادر در کنار نام پدر در تذکره‌های الکترونیک یک خواست مردمی است که حکومت با طی مراحل طرح تعدیل آن، از این خواست و مطالبه مردمی با جبین گشاده استقبال کرد. حکومت، فرمان تقنینی مبنی بر تعدیل و ایزاد [افزودن] در برخی از مواد قانون ثبت و احوال نفوس را به منظور تصویب به نماینده‌گان مردم در شورای ملی می‌فرستد و تصمیم نماینده‌گان مردم در شورای ملی کشور قابل احترام است.

حکومت باور دارد که تهیه قوانین و ایجاد تکلیف قانونی برای شهروندان کشور باید بر مبنای اراده و خواست آن‌ها باشد. حکومت باور دارد که این کار کمک می‌کند تا مردم خود را در روندهای قانون‌گذاری شامل دانسته و در تطبیق سراسری آن به شکل بهتر سهم بگیرند. حکومت باور دارد که قوانین باید مظهر اراده جامعه باشد.

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ثبت و احوال نفوس

طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ثبت و احوال نفوس از سوی کابینه‌ی کشور در تاریخ ۱۳ سنبله ۱۳۹۹ در ۵ ماده من‌حیث فرمان تقنینی تصویب و هم‌چنان از سوی رییس جمهوری کشور در همان تاریخ توشیح گردیده است. این فرمان که در برگیرنده تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ثبت و احوال نفوس است، در جریان ۳۰ روز از تاریخ برگزاری نخستین نشست شورای ملی، به شورای ملی برای تصویب فرستاده می‌شود.

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ثبت و احوال نفوس در برگیرنده تعدیل و ایزاد در جزء ۲ ماده‌ی سوم، جزء ۴ فقره‌ی ۱ و فقره‌ی ۲ ماده‌ی هفتم، فقره ۱ ماده‌ی نهم و مواد دهم و سی‌وسوم قانون ثبت و احوال نفوس نشر شده در جریده‌ی رسمی شماره ۱۱۵۴ که در ۲۵ قوس سال ۱۳۹۳ نشر گردیده است، می‌باشد.

این تعدیل و ایزاد شامل درج نام مادر در روی تذکره الکترونیک، وظایف و صلاحیت‌های اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، چگونه‌گی توزیع تذکره الکترونیک با تفکیک سن تذکره‌گیرنده، حالت‌های تجدید تذکره الکترونیک، چگونه‌گی مطالبه معلومات شامل در تذکره الکترونیک، مرجع تطبیق‌کننده، محتویات تذکره الکترونیک و تعدیل اداره‌ی مرکزی ثبت و احوال نفوس به اداره‌ی ملی احصائیه و معلومات، می‌باشد.

در جزء دوم، ماده‌ی سوم این سند تقنینی آمده است که هویت، شهرت مکمل شخص است که شامل نام، تخلص، نام پدر، نام مادر، نام پدر کلان، تاریخ تولد به تفکیک روز، ماه و سال، محل تولد، سکونت اصلی و سکونت فعلی می‌باشد. هم‌چنان در فقره‌ی دوم ماده‌ی ششم گفته شده است که نام مادر بدون رضایت شخص در محتویات تذکره تابعیت گنجانیده نمی‌شود. افزون بر این، در همین‌جا واضح گردیده است که تذکره‌های تابعیت که پیش از انفاذ تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ثبت و احوال نفوس، بدون گنجانیدن نام مادر در تذکره، توزیع گردیده است، با محتویات مربوط دارای اعتبار می‌باشد.

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ثبت احوال نفوس به صورت واضح بیان می‌کند که گنجانیدن نام مادر در تذکره الکترونیک اختیاری است نه الزامی. هم‌چنان بیان شده است که تذکره‌های الکترونیک که تاکنون توزیع گردیده است، دارای اعتبار است. اما کسانی که تذکره الکترونیک گرفته‌اند و می‌خواهند نام مادر خویش را در تذکره‌های الکترونیک‌شان بگنجانند، می‌توانند اقدام کنند.

بر بنیاد این سند تقنینی، تذکره الکترونیک برای شهروندانی که سن شش ساله‌گی را تکمیل می‌کنند، بدون عکس و معلومات بایومتریک داده می‌شود. هم‌چنان برای شهروندانی که سن یازده ساله‌گی را تکمیل می‌کنند، با عکس و بدون معلومات بایومتریک داده می‌شود. در کنار این، برای شهروندانی که سن دوازده ساله‌گی را تکمیل می‌کنند، با عکس و معلومات بایومتریک و هم‌چنان برای شهروندانی که سن هژده ساله‌گی را تکمیل می‌کنند، با تجدید عکس و معلومات بایومتریک داده می‌شود.

گفتنی است که تجدید تذکره در سه حالت صورت می‌گیرد: نخست در صورتی که سن شش ساله‌گی تکمیل شود، دوم، در صورتی که سن ۱۱ ساله‌گی تکمیل شود، سوم، در صورتی که سن ۱۷ ساله‌گی تکمیل شود و چهارم، در صورتی که چهره ظاهری شخص پس از تکمیل سن ۱۷ ساله‌گی طوری تغییر نماید که با عکس ثبت شده‌ی قبلی تفاوت داشته باشد.

گفتنی است که تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ثبت و احوال نفوس از تاریخ توشیح نافذ گردیده و به زودی به شورای ملی به منظور تصویب فرستاده می‌شود.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن