طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ به مجلس سنا معرفی شد

۸صبح، کابل: وزارت مالیه طرح بودجه ملی سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی را به مجلس سنا معرفی کرد. بر بنیاد قانون، مجلس سنا حق تصویب بودجه ملی را ندارد اما نظر و پیشنهاد اعضای این مجلس در آن در نظر گرفته می‌شود.

همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه، روز یک‌شنبه، بیستم عقرب، با ارایه بودجه مالی سالی ۱۳۹۸ به مجلس سنا گفت که در این بودجه، برای کاهش فساد تدابیر خاص اتخاذ شده است. او گفت که این بودجه با در نظر داشت توانمندی مالی دولت و بهبود اقتصادی مردم، با معیارهای بین‌المللی ترتیب شده است.

بودجه مالی سال ۱۳۹۸ خورشیدی، ۳۹۹ میلیارد افغانی پیش‌بینی شده است. در سند بودجه ملی، ۲۷۵ میلیارد آن به مصارف عادی و ۱۲۴ میلیارد آن برای پروژه‌های انکشافی حکومت اختصاص داده شده است.

بودجه سال مالی ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مالی سال گذشته، ۱۲ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

سرپرست وزارت مالیه گفت که سکتور امنیت، صحت و معارف بیشترین میزان بودجه را دارند.

همزمان با این، فضل هادی مسلم‌یار، رییس مجلس سنا، از دیگر سناتوران خواست تا نظریات شان را جمع‌بندی و در زمینه درج آن در بودجه ملی تلاش کنند.

این طرح دو هفته در مجلس سنا گذاشته می‌شود، پس از تأیید این مجلس، برای تصویب به مجلس نماینده‌گان فرستاده می‌شود.

گفتنی است که مجموع بودجه ملی سال ۱۳۹۷ خورشیدی ۳۷۷ میلیارد افغانی شامل ۲۶۶ میلیارد بودجه عادی و ۱۱۰ میلیارد بودجه انکشافی بود.

دکمه بازگشت به بالا