اولین سینمای افغانستان آخرین روزهای خود را سپری می‌کند