اولین سینمای افغانستان آخرین روزهای خود را سپری می‌کند

بهزاد اولین سینمای رسمی در افغانستان. این سینما در سال ۱۳۱۳ خورشیدی در منطقه‌ی شهر کهنه کابل ساخته شد

Comments are closed.