ریزش نخستین برف زمستانی در شهر کابل

همان‌گونه که از قدیم گفته بودند: «کابل بی‌زر باشد و بی‌برف نه»، شهروندان کابل از این برف استقبال می‌کنند و در جاده‌های شهر همزمان با ریزش دانه‌های برف شادمانه قدم می‌گذارند

Comments are closed.