پسر‌ان تصور می‌کردند که ما سرکس بازی نمی‌توانیم

در مرکز آموزشی سرکس به نام «گل سنگ» بیش از ۱۲۰ نفر سرگرم آموزش و تمرین سرکس می‌باشند. شمار بیشتر آن‌ها دختر هستنداین دختران می‌گویند که پیش از این پسران تصور می‌کردند که دختران نمی‌توانند سرکس بازی کنند.

Comments are closed.