نویسنده‌ای، نمایشگاه کتاب خود را در خیابان برگزار کرد