دانش‌آموزان به وزارت معارف: به نارسایی در نصاب تعلیمی رسیده‌گی کنید