نرم افزاری برای مصوونیت جان خبرنگاران

یک شرکت خصوصی در کابل نرم افزاری را ساخته است که خبرنگاران با استفاده از آن می‌توانند تهدیداتی را که علیه جان شان وجود دارد، به نهاد‌های امینتی و مالکان رسانه ها گزارش دهند.

Comments are closed.