دبیره‌ها (‌نما‌ها و آواهای زبان ما)

دکتور رازق رویین

 به پرسش آقایی که در فیس‌بوک با کنایه و طنز الفبای دری یا فارسی را برگرفته از الفبای عربی دانسته و آن را به ناداری و تنگ‌دستی گمان زده است، به کوتاهی مقدور پاسخ خواهم داد.

در آغاز اسلام تازیان در جزیره‌ العرب منطقه حجاز، به گونه بدوی زنده‌گی می‌کردند و از خود هیچ‌گونه خط و سوادی نداشتند، زیرا دارای مدنیتی نبودند؛ ولی پس از چیره‌گی بر ملت‌های دیگر مانند پارسیان و خراسانیان و روم و شام، به دانش‌های گوناگون دست یافتند، از آن شمار به خواندن و نوشتن. «موقع ظهور اسلام خط و نویسنده‌گی میان عرب حجاز رایج نبود. تنها معدودی کم‌تر از بیست نفر با خط و نوشتن آشنا بودند».(۱)

جاحظ، باستان‌نگار و نویسنده تازی، درباره مردم عرب می‌نویسد: آن‌ها بی‌دانش بودند و توانایی بر نوشتن نداشتند. ابن خلدون نیز می‏گوید: تازیان در ابتدا هیچ دانش و پیشه‌وری و یا هنروری را نمی‌دانستند و این به فراخور زنده‌گی ساده و نخستین آن‌ها بود… در ابتدا تیره‌های تازی آموزش و نوشتن و نگارش را نمی‌شناختند و به سوی آن نمی‌رفتند و نیازی هم به آن پیدا نمی‏کردند… بی‌دانشی در آن روزگار یک فروزه همه‌گانی به شمار می‏رفت. همه‌ می‌دانیم که قرآن در زمانی پس از پیامبر اسلام و به دید بسیاری از پژوهش‌گران و کهن‌نگاران در زمان خلیفه سوم، عثمان، به نگارش در‌آمد. پس از درگذشت پیامبر، کسانی از نزدیکان وی قرآن را که از بر داشتند، نوشتند؛ زیرا نسک نوشته شده‌ای به نام قرآن در دسترس نبود. پس از چیره‌گی بر فارس و خراسان و روبه‌رو شدن با دریایی از دانش و هوشمندی و نوآوری، کار نوشتن و خواندن و آفرینش آغاز یافت. دبیره‌ای که امروزه به نام الفبای عربی معروف شده است، در بنیاد از دبیره‌های سریانی و نبطی سر‌چشمه می‌گیرد. از خط نبطی، خط نسخ و از خط سریانی خط کوفی پدید آمد. ولی می‌توان گفت به جز دبیره‌ی زبان بلخی، دیگر همه‌ی دبیره‌های زبان‌های باستانی ما نیز به گونه‌ی آشکار یا غیر‌آشکار از دبیره‌ی آرامی (آرامیان مردمانی بودند که در هزاره دوم پیش از میلاد مسیح در شام و میان رودان زنده‌گی می‌کردند) برگرفته شده‌اند.(۲)

 کاربرد دبیره‌ای که خط عربی نام گرفته است، برای نوشتن زبان دری فارسی ار خراسان آغاز شد، زیرا در آن زمان در فارس آن روز زبان و دبیره پهلوی هنوز گستره خودش را داشت.

آریاها در دو سوی رود آمو، در خراسان کهن و پیش از آن در دوره‌های پیشدادیان و کیانیان، از مدنی‌ترین مردمان آسیا بودند که یونانیان قدیم پایتخت آنان بخدی (بکتریا) را مروارید آریانا و گهواره تمدن شرق نام نهاده بودند. در کتاب وندیداد نیز در فرگرد نخست بخش هفتم گفته می‌شود: «چهارمین کشور با‌نزهت که من اهورامزدا آفریدم، بلخ زیبا با درفش‌های برافراشته است». بخدیم سریرام اردو درفشام؛ بلخ زیبا دارای درفش‌های بلند. پیش از اسکندر مقدونی و پس از او، فرمان‌روایانی که در این سرزمین آمدند و رفتند، هرکدام یادگارهای مدنی فراوانی از خود به جا نهادند که خوش‌بختانه برخی از آن‌ها از گزند روزگاران برکنار مانده و در نمای نوشتارها، سنگ‌نوشته‌ها و ساختمان‌های استوار و نا‌استوار، به دست باستان‌شناسان جهان رسیده‌اند.

 این پنداشت که الفبای کنونی ما یک الفبای عربی است، با آن‌که یک پنداشت بسیار گسترده است، ولی نادرست است. سر‌زمین ما در درازای تاریخ فرهنگی خود هماره دارای دبیره‌های گوناگون بوده است. هرچند مردم این سرزمین خود به پدید آوردن دبیر‌ه‌ای جداگانه دست نیافته بودند، ولی گرفتن دبیره‌هایی که در همسایه‌گی یا در گستره‌ی فرهنگی آنان قرار گرفته بودند، با دگرانگاری، آن دبیره‌ها را با آوای دستوری و نگارشی خود سازگار کردند و به سنگ ‌اندر همی‌بنگاشتند؛ مانند دبیره‌های میخی به زبان آرامی، دبیره یونانی و پهلوی که همه نمودار این‌گونه فرآورده‌های زبانی ما بوده‌اند…

به آورده‌ی اوستا، تهمورس بر هفت کشور فرمان‌روایی داشت و سی سال بر اهریمن سوار بود. در رام یشت بندهای ۱۱ تا ۱۳ ذکر او رفته ‌است. در این بندها تهمورس از ایزد اندروای خواهش پیروزی بر دیوان و مردمان دروند و همه‌ی جادوان و پریان می‌کند و در درآوردن اهریمن به پیکر اسپی و سوار بر آن، ایزد اندروای وی را کامیابی می‌بخشد. هم‌چنین در زامیاد یشت، بندهای ۲۸ و ۲۹، و یشت ۳۲، بند ۲، ذکر تهمورس رفته‌ است. در شاهنامه فردوسی آمده است که دیوان برای نخستین بار نوشتن و خواندن را به تهمورس می‌آموزند:

کَیِ نامور دادشان زینهار

بدان تا نهانی کنند آشکار

چو آزاد گشتند از بند او

بجستند به ناچار پیوند او

نبشتن به خسرو بیاموختند

دلش را به دانش برافروختند

نبشتن یکی نه که نزدیکِ سی

چه رومی چه تازی و چه پارسی (به معنای غیرعربی و یا پهلوی آمده است)

چه هندی چه چینی و چه پهلوی

نگاریدن آن کجا بشنوی

(فردوسی)

یا به گفته رودکی سمرقندی:

تا جهان بود از سر آدم فراز

کس نبود از راز دانش بی‌نیاز

مردمان بخرد اندر هر زمان

راز دانش را به هر گونه زبان

گرد کردند و گرامی داشتند

تا به سنگ اندر همی‌بنگاشتند‌

 یعنی پیش از آن‌که الفبای کنونی پیدا شود، دبیره‌ها (الفباها)ی بسیار داشته‌ایم؛ مانند دبیره‌های میخی (خط میخی آریانای باستان از خط آکدی گرفته شده و با زبان آری (نیای زبان دری) سازگار شده است؛ این خط دارای ۲۶ واج است)، دین دبیره (خط اوستایی)، دبیره آرامی، دبیره پهلوی، دبیره سریانی (خط کتاب مانی)، دبیره سغدی، دبیره یونانی (دبیره زبان بلخی میانه، دوران کوشانیان) و دبیره خروشتی. هر کدام از این دبیره‌ها، واج‌ها (حروف) و دیاگرام‌های ویژه خود را داشته‌اند؛ مانند دبیره اوستایی (زبان بلخی باستان) که دارنده ۴۴ واج و دبیره پهلوی اشکانی که دارای ۲۵ واج است. در زمان اشکانیان برای نوشتن زبان پهلوی اشکانی‌، دبیره‌ای بر مبنای دبیره آرامی ساخته شد. از پهلوی اشکانی سه گونه نوشته با سه نوع دبیره به جای مانده است‌:

۱) نوشته‌هایی با دبیره پهلوی اشکانی که برگرفته از دبیره آرامی بوده و از راست به چپ نوشته می‌شده و واج‌های آن جدا از هم نوشته می‌شده و در آن هزوارش به کار رفته است. از میانه دوره اشکانی برای زبان دری به کار رفته در آسیای میانه نیز رایج شده و با دگر‌گونه‌گی‌هایی آن را برای زبان سغدی و تخاری به کار برده‌اند و البته در متون مانوی‌ گونه‌ی دیگری از آن نمایان شده است.

۲) نگاشته‌هایی که با دبیره پهلوی کتابی است‌.

۳) نگاشته‌هایی که با دبیره مانوی که مربوط به دین مانوی است‌.

   ابن‌الندیم در«الفهرست» از هفت دبیره که پیش از اسلام‌ به کار می‌رفته ‌است، ‌‌نام می‌برد: «دین دفتریه» که باید «دین دبیره» خوانده شود، «ویش دبیریه» دارای ۳۶۵ واج، «کستج» دارای ۲۸ واج، «نیم‌کستج» دارای ۲۸ واج، «شاه دبیریه» دارای ۳۳ واج که نقطه ندارد، «رازمهریه» و «راسی‌مهریه‌» دارای ۲۴ واج.

پس با رویکرد به افسانه‌ها و گفته‌های پیشینیان و مستنداتی دیگر، در دوران باستان مردم سرزمین آریانا دارای دبیره‌ها و خط و خواندن بوده‌اند.

 الفبایی هم که امروز ما از آن کار می‌گیریم، دنباله همان دبیره‌های قدیم کشور است. «میزان وام‌گیری الفبای فارسی امروز ما از دبیره‌های باستانی ایرانی چنین است: پنجاه درصد از حروف الفبای فارسی برگرفته شده از دبیره مانوی است، مانند حروف پ، خ، ف، د، هـ، و… سی درصد از حروف الفبای فارسی برگرفته شده از دبیره اوستایی است، مانند حروف ب، ر، ز، غ، و… هشت درصد از حروف الفبای فارسی برگرفته شده از دبیره پهلوی است، مانند حرف ل. هم‌چنین دوازده درصد از حروف الفبای فارسی بدون ارتباط با سه الفبای مانوی، اوستایی و پهلوی هستند و پس از اسلام به دست دبیره‌نویسان ایرانی دربار خلفای عباسی ساخته شده‌اند، مانند حروف ط، ظ، ی، و…» (۳)

البته می‌دانیم که الفبا یا دبیره‌ی عربی امروزه، از دبیره‌های سریانی و نبطی سرچشمه گرفته است و از دبیره نبطی، خط نسخ و از خط سریانی که حیری هم خوانده می‌شد، خط کوفی به میان آمده است.

خط کوفی نخستین، از نیمه دوم قرن دوم هجری برای سه‌صد سال در کتابت قرآن به کار می‌رفت.

نمونه خط کوفی در منار جام غور

اعراب واژه‌ها و آواهای دبیره‌های پهلوی را با دبیره‌های آوایی سریانی، درهم آمیختند؛ کاری که مانویان با آوردن دگرگونی‌هایی، آن را به زبان اویغوری نیز گسترش دادند؛ یعنی پیش از اسلام در سرزمین‌های آرین‌ها، دبیره‌هایی داشته‌ایم که اکنون به نام الفبای عربی ما را باورمند ساخته‌اند، که چنین نیست. به باور دانشمندان، خط اسلامی از دبیره نبطی تازه که خود از دبیره آرامی سر‌چشمه گرفته و در جزیره طور سینا به کار برده می‌شد، گرفته شده است. می‌توان گفت سر‌چشمه بیش‌ترینه دبیره‌ها، به دبیره‌های نبطی و آرامی می‌رسد که در درازای سده‌ها با نمودار‌های گوناگون، خود را می‌نمایانند.

از سوی دیگر دبیره‌ی نخستین عربی بدون نقطه بود. در نخستین سده اسلامی کسی به نام ابواسعد دویلی الفارس و نصر بن عاصم و یحیا بن یعمر نقطه‌گذاری و اعراب را پی ریختند تا برای مسلمانان غیر‌عرب دانستنی باشد. می‌گویند به همین بنیاد است که عرب‌ها این کار را اعجام می‌نامند؛ یعنی عجمی‌سازی که از واژه جم مایه گرفته است. بدین‌گونه کم‌کم دبیره‌های مانوی و پهلوانی‌، جای خود را به الفبای امروزی دادند؛ زیرا خطی که امروزه به نام خط عربی یاد می‌شود، همگونی بسیار با دبیره اوستایی و کوفی دارد که قبلاً در بستر مدنیت هزار‌ساله‌ی خودش بالیده بود. در میان اعراب چنین بالیدنی نه امکان داشت و نه زمینه آن فراهم بود. آوردن واج‌هایی چون پ، چ، ژ و گ نیز که در الفبای عرب وجود نداشت.

 چنان‌که خود کتیبه‌ی رباتک (هنینگ و ویلیام سیمز زبان کتیبه را زبان باختری میانه می‌خوانند) زبان کوشانیان را «آرییو» می‌خواند، ولی دبیره‌اش، دبیره یونانی است (امروزه آن را دبیره‌ی کریلیک یا دبیره سلاوی می‌نامند). با آمدن سپاه اسکندر یونانی در کشور، آن دبیره گسترش یافت؛ ولی پس از شکست سلوکیان در دوره اشکانیان، آن دبیره از میان رفت و جایش را به دبیره پارتیان یا همان دبیره پهلوی وا گذاشت که می‌توان گفت با نگهداشت برخی از واج‌ها و آواهای دبیره‌های کهن، به زنده‌گی خود ادامه داده است. این شیوه تا سده‌ی ۵ پس از میلاد نیز گستره خودش را دارا بوده است.

کتیبه رباتک. به زبان بلخی ـ آرییو یا آری:(کوشانی)
Bactrian inscription

این کتیبه نیز که گفته می‌شود از اسناد زبان بلخی میانه است و تازه در سیاه‌زمین جاغوری کشف شده که بر آن هم اکنون دانشمند انگلیسی ویلیام سیمز کارش را آغاز کرده است.

نکته بسیار ارزشمندی که در یکی از سایت‌های انترنتی آمده، این باور را پرورانیده است که می‌گوید خاور‌شناسان زبان کتیبه‌ها و سکه‌های اشکانی را که به خط آرامی نوشته شده‌ و دری می‌باشد، نادانسته زبان پارتی نام نهاده‌اند. می‌خوانیم:

«زبانی را که در سکه‌های اشکانی در این تاریخ به خط آرامی پدیدار شده، به خطا خاور‌شناسان و دانشمندان اروپایی با زبان پهلوی یکی دانسته‌اند و نخست آن را پهلوی شمالی یا پهلوی اشکانی نامیده‌اند و در این اواخر نام آن را زبان پارتی گذاشته‌اند. چون این‌ زبان همین زبان امروزی ادبی ماست که به مرور زمان در نتیجه‌ی تحول به این شکل درآمده است و از قدیم به این زبان، زبان دری گفته‌اند؛ البته درست‌ترین اصطلاح درباره‌ی آن همان زبان دری است و باید گفت زبان دری را نخست از آغاز قرن سوم میلادی به خط آرامی نوشته‌ بودند.» (۴)

نویسنده شاید با اتکا بر واژه‌ی آری که در همان زمان نام رسمی زبان ما بوده است، دری می‌نامد که دور از حقیقت هم نیست؛ زیرا واژ‌گان آمده در کتیبه‌های اشکانی (دری میانه)، واژه‌های شناخته شده بسیار دارد که با زبان امروز دری همگون‌اند (دیده شود به متن کتیبه «رباتک» و کتیبه «سرخ کوتل بغلان»‌).(۵)

یادداشت‌ها:

۱) خط عربی، ویکی‌پدیا، دانشنامه آزاد.

۲) آریانای برون‌مرزی، سال ۱۳ شماره سوم…

۳) بهمن انصاری، «تاریخ‌چه و پیشینه حروف الفبای فارسی»، سایت پارسیان دژ.

 (آورنده این برداشت، آقای بهمن انصاری، متاسفانه برداشت‌شان را با آوردن نمونه‌ها استوار نساخته‌اند، هرچند که با یک نگاه به نشانه‌های دبیره‌های کهن، می‌توان با برآیند ایشان هم‌نوا شد.)

۴) سایت «ویکی نبشته»، نوشتاری زیر نام «تاریخ خط در ایران».

۵) در‌باره کتیبه‌های رباتک و سرخ‌کوتل دیده شود به این نام‌ها:

Tom Porter, Sims-Williams, Nicholas and Cribb, J., A new Bactrian inscription of Kanishka the Great, Silk Road Art and Archaeology, 4, 1996, pp. 75-142 , Joe Cribb و رضا مرادی غیاث‌آبادی، یوسف یعقوبوف، غلام‌جیلانی داوری و…

البته تا جایی که از متن کتیبه‌ی رباتک بر‌می‌آید و خوانش آن توسط ویلیام سیمز انگلیسی صورت پذیرفته، این واژه‌ها شناخته شده‌اند که به زبان امروزه دری معنا دارند؛ این‌ها اند‌:

«ننه» ناهید. «مهر» میترا، «مه» ماه، «سروشرد» سروش. «آرموز» اهورمزدا و… از زبان بلخی میانه این وام‌واژه‌ها نیز در زبان دری پیوسته‌اند:

 «ملخ»، «خدیو»، «خزان»، «لهراسپ»، فعل «الفختن» (یا «الفغدن»)، و نیز واژه «فلاخن» از جمله وام‌واژه‌های بلخی‌اند که در زبان دری امروزی شناخته شده‌اند.

دکمه بازگشت به بالا