کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران: آمار تهدیدها در برابر خبرنگاران افزایش یافته است