کمیته مصونیت خبرنگاران: اکثر خبرنگاران از حقوق کاری‌شان آگاهی ندارند