پاسخ به “شکایت نامه عنوانی رییس جمهور”

اشاره: متن زیر پاسخ وزارت انرژی و آب به نامه وارده ای است که تحت عنوان» شکایت نامه عنوانی رییس جمهور» قبلا در روزنامه ۸صبح نشر شده بود. پاسخ نامه ی وارده ذکر شده، از سوی وزارت انرژی و آب و از آدرس وزارت اطلاعات و فرهنگ به اداره روزنامه رسیده است که بدون هیچ گونه تغییری به نشر می رسد.
به تاسی از آن نامه وارده به پاسخ ادعای وارده از آدرس برادر محترم انجنیر مولا داد می نگاریم:

طوری که نامه وارده محترم مولاداد مطالعه گردید، به موضوعات اشاره گردیده که به سال های قبلی ارتباط داشته و از جریان آن سال ها به این طرف اکثرا اسناد مالی و حسابی مرکز و سایر واحد های دومی تصدی منجمله ریاست حوزه تولید برق که آمرین فابریکه برق ماهیپر نیز جزو تشکیل و واحد دومی آن ریاست می باشد و مسلما اسناد مورد نظر انجنیر صاحب مولاداد نیز در جمله سایر اسناد موجود بوده تحت بررسی مفتشین داخلی وزارت محترم انرژی و آب و اداره محترم لوی سارنوالی قرار گرفته است. چنانچه موصوف خود از  پی گیری قضیه توسط اداره محترم لوی سارنوالی که در آن زمان صورت گرفته،  نیز تذکر به عمل آورده است. هر گاه معضله در میان می بود واضحا مسوولین تحت باز پرس قرار می گرفتند.
گذشته از آن طوری که به همگان معلوم است، موضوع تقرر و تبدیلی کار کنان اکثر جنبه اصلاحی داشته و  به منظور اوردن بهبود در عرصه های کاری در یک اداره می باشد که تعیین بست محترم مولاداد در سب استیشن شمال غرب منحیث  یک انجنیر ورزیده و سابقه دار نیز روی همین اصل استوار بوده و به مقصد استفاده اعظمی از علمیت و تجربه ی کاری وی صورت گرفته است.

زیرا نامبرده می تواند در این بخش کاری مصدر خدمات شایان به جامعه و اداره گردد. در مورد مطلبی که در روزنامه ۸ صبح از اثر نامه وارده انجنیر مولاداد نشر گردیده، به چند موضوع اشاره شده است.
۱٫    این که گویا در سال ۱۳۷۵ مسوولین ماهیپر استفاده جویی نموده اند؛ در حالی که تمام اسناد حساب همه ساله از طرف ادارات محترم قضایی و عدلی(ریاست محترم تفتیش و کنترول شورای محترم و زیران، لوی سارنوالی) و تفتیش داخلی وزارت بررسی گردیده است. هر گاه چنین ادعا ها حقیقت می داشت، یقینا که مسوولین به کیفر اعمال شان می رسیدند.
۲٫    هرگاه به این گفته ی انجنیر مولاداد که انجنیران مربوطه را بی سواد وانمود کرده است، مکث شود، به زبان آوردن این کلمه نه تنها موسسات تعلیمی کشور و سایر فارغان موسسات مذکور را توهین نموده، بلکه تعبیر نامطلوب آن به خود انجنیر مولاداد هم برمی گردد و این سخنی است غیر مسوولانه، که قلم به دستان با فرهنگ مان از کاربرد همچو کلمات رکیک و توهین آمیز ابا می ورزند.
علاوتا باید خاطر نشان گردد که وظیفه انجنیر صاحب مولاداد در بند آبگردان گزگ فابریکه برق آبی ماهیپر یک وظیفه ی بسیار عادی بوده و شایسته موظفیت و یا تقرر انجنیری که صاحب تحصیلات عالی و تجربه ی زیادی کاری است، نمی باشد. چه پایین و بالا نمودن دروازه بند آبگردان وظیفه ای است که باید کار گران فنی که تحصیلات عالی ندارند، انجام دهند،  نه یک انجنیر تحصیل کرده که از رشته ی برق پوهنزی انجنیری کابل فارغ گردیده است.
بنابراین ملحوظ به منظور قدردانی و استفاده ی سالم از اندوخته های علمی وی موصوف در سب استیشن شمال غرب که ایجاب می نماید همچون انجنیران را داشته باشد توظیف گردیده و هیچ نوع کاهش  در حقوق و معاشات و اضافه کاری محترم انجنیر مولاداد به وجود نیامده است. انجنیر صاحب مولاداد در این تبدیلی که در وظیفه مطابق به تجربه کاری، لیاقت و سویه علمی وی صورت گرفته است باید خوشنود هم باشد، نسبت به این که قبلا در بند آبگردان گزگ فابریکه برق آبی ماهیپر وظیفه نوکریوالی یک کارگر عادی را انجام می دادند. امید است که مساله روشن شده و قناعت  انجنیر صاحب مولاداد و سایر مراجع محترم ذیربط فراهم شده باشد.

با احترام
انجنیر محمد همایون «کوهستانی»
معاون تخنیک و سرپرست تصدی برشنا

 

دکمه بازگشت به بالا