آموزش روان‌درمانی به زنان خبرنگار ۹ ولایت

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان برای ٩ خبرنگار زن از ولایت‌های کابل، بلخ، هرات، جوزجان، ننگرهار، قندهار، غزنی، بدخشان و کندز آموزش می‌دهد تا مهارت‌های روان‌درمانی را بیاموزند. هدف برنامه این است که این بانوان خبرنگار بتوانند به خبرنگاران دیگر در ولایات‌شان در قسمت روان‌درمانی همکاری کنند

Comments are closed.