کووېډ-۱۹ په افغانستان کې
0
د تائيد شويو پېښو ټول موارد
0
تازه پېښې (د نن ورځې پېښې)
0
د مړو شويو ټول شمېر
0
د نن ورځې د مړو شويو شمېر
0،0%
د مړو شويو فيصدي (%)
0
روغ شوي کسان
0
د نن ورځې روغ شوي کسان
0،0%
د روغ شويو کسان شمېر
0
د اوسنيو ناروغانو مجموعي شمېر

د ۱۳۹۸ کال د کب له نهمې نېټې څخه تر دې دمه د ناروغانو او مړو شويو جدول