کووېډ-۱۹ په افغانستان کې
155،764
د تائيد شويو پېښو ټول موارد
25
تازه پېښې (د نن ورځې پېښې)
7،243
د مړو شويو ټول شمېر
5
د نن ورځې د مړو شويو شمېر
4،7%
د مړو شويو فيصدي (%)
127،034
روغ شوي کسان
183
د نن ورځې روغ شوي کسان
81،6%
د روغ شويو کسان شمېر
21،487
د اوسنيو ناروغانو مجموعي شمېر

د ۱۳۹۸ کال د کب له نهمې نېټې څخه تر دې دمه د ناروغانو او مړو شويو جدول

نېټهمثبتې پېښېمړه شويروغ شوي
د کب ۵مه، ۱۳۹۸+500
د کب ۶مه، ۱۳۹۸000
د کب ۷مه، ۱۳۹۸000
د کب ۸مه، ۱۳۹۸000
د کب ۹مه، ۱۳۹۸000
د کب ۱۰مه، ۱۳۹۸000
د کب ۱۱مه، ۱۳۹۸000
د کب ۱۲مه، ۱۳۹۸000
د کب ۱۳مه، ۱۳۹۸000
د کب ۱۴مه، ۱۳۹۸000
د کب ۱۵مه، ۱۳۹۸000
د کب ۱۶مه، ۱۳۹۸000
د کب ۱۷مه، ۱۳۹۸+300
د کب ۱۸مه، ۱۳۹۸000
د کب ۱۹مه، ۱۳۹۸000
د کب ۲۰مه، ۱۳۹۸000
د کب ۲۱مه، ۱۳۹۸+300
د کب ۲۲مه، ۱۳۹۸000
د کب ۲۳مه، ۱۳۹۸000
د کب ۲۴مه، ۱۳۹۸+300
د کب ۲۵مه، ۱۳۹۸+600
د کب ۲۶مه، ۱۳۹۸+50+1
د کب ۲۷مه، ۱۳۹۸+100
د کب ۲۸مه، ۱۳۹۸000
د کب ۲۹مه، ۱۳۹۸000
د وری ۱مه، ۱۳۹۹-200
د وری ۲مه، ۱۳۹۹000
د وری ۳مه، ۱۳۹۹+1000
د وری ۴مه، ۱۳۹۹+6+10
د وری ۵مه، ۱۳۹۹+200
د وری ۶مه، ۱۳۹۹+320+1
د وری ۷مه، ۱۳۹۹+6+10
د وری ۸مه، ۱۳۹۹+1100
د وری ۹مه، ۱۳۹۹+1500
د وری ۱۰مه، ۱۳۹۹+8+20
د وری ۱۱مه، ۱۳۹۹000
د وری ۱۲مه، ۱۳۹۹+520+3
د وری ۱۳مه، ۱۳۹۹+2600
د وری ۱۴مه، ۱۳۹۹+430+5
د وری ۱۵مه، ۱۳۹۹+34+10
د وری ۱۶مه، ۱۳۹۹+100
د وری ۱۷مه، ۱۳۹۹+29+2+5
د وری ۱۸مه، ۱۳۹۹+380+3
د وری ۱۹مه، ۱۳۹۹+30+40
د وری ۲۰مه، ۱۳۹۹+56+3+11
د وری ۲۱مه، ۱۳۹۹+21+1+3
د وری ۲۲مه، ۱۳۹۹+7700
د وری ۲۳مه، ۱۳۹۹000
د وری ۲۴مه، ۱۳۹۹+34+30
د وری ۲۵مه، ۱۳۹۹+52+10
د وری ۲۶مه، ۱۳۹۹+58+3+8
د وری ۲۷مه، ۱۳۹۹+105+3+3
د وری ۲۸مه، ۱۳۹۹+24+4+11
د وری ۲۹مه، ۱۳۹۹+51+1+45
د وری ۳۰مه، ۱۳۹۹+630+13
د وری ۳۱مه، ۱۳۹۹+250+19
د غویی ۱مه، ۱۳۹۹+63+3+4
د غویی ۲مه، ۱۳۹۹+30+3+15
د غویی ۳مه، ۱۳۹۹+660+16
د غویی ۴مه، ۱۳۹۹+84+4+13
د غویی ۵مه، ۱۳۹۹+500+9
د غویی ۶مه، ۱۳۹۹+104+30
د غویی ۷مه، ۱۳۹۹+133+6+19
د غویی ۸مه، ۱۳۹۹+68+1+13
د غویی ۹مه، ۱۳۹۹+172+10+8
د غویی ۱۰مه، ۱۳۹۹+1240+24
د غویی ۱۱مه، ۱۳۹۹00+8
د غویی ۱۲مه، ۱۳۹۹+344+4+50
د غویی ۱۳مه، ۱۳۹۹+298+8+21
د غویی ۱۴مه، ۱۳۹۹00+14
د غویی ۱۵مه، ۱۳۹۹00+52
د غویی ۱۶مه، ۱۳۹۹00+24
د غویی ۱۷مه، ۱۳۹۹+755+23+37
د غویی ۱۸مه، ۱۳۹۹+168+9+10
د غویی ۱۹مه، ۱۳۹۹+171+1+4
د غویی ۲۰مه، ۱۳۹۹00+30
د غویی ۲۱مه، ۱۳۹۹+839+14+56
د غویی ۲۲مه، ۱۳۹۹+262+10
د غویی ۲۳مه، ۱۳۹۹+303+7+52
د غویی ۲۴مه، ۱۳۹۹00+38
د غویی ۲۵مه، ۱۳۹۹+372+9+43
د غویی ۲۶مه، ۱۳۹۹+714+17+54
د غویی ۲۷مه، ۱۳۹۹+349+150
د غویی ۲۸مه، ۱۳۹۹+233+1+33
د غویی ۲۹مه، ۱۳۹۹+437+4+23
د غویی ۳۰مه، ۱۳۹۹+583+4+49
د غویی ۳۱مه، ۱۳۹۹+490+10+80
د غبرګولی ۱مه، ۱۳۹۹+531+6+8
د غبرګولی ۲مه، ۱۳۹۹+540+12+58
د غبرګولی ۳مه، ۱۳۹۹+736+10+44
د غبرګولی ۴مه، ۱۳۹۹+716+7+35
د غبرګولی ۵مه، ۱۳۹۹+512+1+22
د غبرګولی ۶مه، ۱۳۹۹+737+1+31
د غبرګولی ۷مه، ۱۳۹۹+548+6+10
د غبرګولی ۸مه، ۱۳۹۹+637+9+71
د غبرګولی ۹مه، ۱۳۹۹+643+11+50
د غبرګولی ۱۰مه، ۱۳۹۹+784+2+44
د غبرګولی ۱۱مه، ۱۳۹۹+651+2+25
د غبرګولی ۱۲مه، ۱۳۹۹+656+15+100
د غبرګولی ۱۳مه، ۱۳۹۹+742+5+22
د غبرګولی ۱۴مه، ۱۳۹۹+775+24+72
د غبرګولی ۱۵مه، ۱۳۹۹+624+5+63
د غبرګولی ۱۶مه، ۱۳۹۹+1،078+10+177
د غبرګولی ۱۷مه، ۱۳۹۹+582+18+68
د غبرګولی ۱۸مه، ۱۳۹۹+791+30+45
د غبرګولی ۱۹مه، ۱۳۹۹+575+12+296
د غبرګولی ۲۰مه، ۱۳۹۹+305+7+480
د غبرګولی ۲۱مه، ۱۳۹۹+920+29+362
د غبرګولی ۲۲مه، ۱۳۹۹+748+21+313
د غبرګولی ۲۳مه، ۱۳۹۹+656+20+602
د غبرګولی ۲۴مه، ۱۳۹۹+556+5+273
د غبرګولی ۲۵مه، ۱۳۹۹+664+20+524
د غبرګولی ۲۶مه، ۱۳۹۹+761+5+439
د غبرګولی ۲۷مه، ۱۳۹۹+106+8+344
د غبرګولی ۲۸مه، ۱۳۹۹+1،241+20+650
د غبرګولی ۲۹مه، ۱۳۹۹+463+42+1،502
د غبرګولی ۳۰مه، ۱۳۹۹+541+2+302
د غبرګولی ۳۱مه، ۱۳۹۹+4190+330
د چنگاښ ۱مه، ۱۳۹۹+536+33+472
د چنگاښ ۲مه، ۱۳۹۹+310+17+77
د چنگاښ ۳مه، ۱۳۹۹+338+20+419
د چنگاښ ۴مه، ۱۳۹۹+159+21+609
د چنگاښ ۵مه، ۱۳۹۹+535+36+305
د چنگاښ ۶مه، ۱۳۹۹+85+5+132
د چنگاښ ۷مه، ۱۳۹۹+356+23+368
د چنگاښ ۸مه، ۱۳۹۹+351+26+1،930
د چنگاښ ۹مه، ۱۳۹۹+271+4+1،330
د چنگاښ ۱۰مه، ۱۳۹۹+121+2+197
د چنگاښ ۱۱مه، ۱۳۹۹+403+39+1،520
د چنگاښ ۱۲مه، ۱۳۹۹+260+33+390
د چنگاښ ۱۳مه، ۱۳۹۹+302+12+1،290
د چنگاښ ۱۴مه، ۱۳۹۹+348+7+1،833
د چنگاښ ۱۵مه، ۱۳۹۹+279+38+202
د چنگاښ ۱۶مه، ۱۳۹۹+113+23+737
د چنگاښ ۱۷مه، ۱۳۹۹+320+33+76
د چنگاښ ۱۸مه، ۱۳۹۹+210+16+521
د چنگاښ ۱۹مه، ۱۳۹۹+59+1+147
د چنگاښ ۲۰مه، ۱۳۹۹+541+34+35
د چنگاښ ۲۱مه، ۱۳۹۹+157+4+253
د چنگاښ ۲۲مه، ۱۳۹۹+100+35+81
د چنگاښ ۲۳مه، ۱۳۹۹+4+2+38
د چنگاښ ۲۴مه، ۱۳۹۹+285+33+200
د چنگاښ ۲۵مه، ۱۳۹۹+200+49+1،002
د چنگاښ ۲۶مه، ۱۳۹۹+130+19+368
د چنگاښ ۲۷مه، ۱۳۹۹+159+34+327
د چنگاښ ۲۸مه، ۱۳۹۹+600+122
د چنگاښ ۲۹مه، ۱۳۹۹+186+34+361
د چنگاښ ۳۰مه، ۱۳۹۹+34+2+107
د چنگاښ ۳۱مه، ۱۳۹۹+106+10
د زمری ۱مه، ۱۳۹۹+112+6+183
د زمری ۲مه، ۱۳۹۹+188+21+626
د زمری ۳مه، ۱۳۹۹+66+14+52
د زمری ۴مه، ۱۳۹۹+55+21+191
د زمری ۵مه، ۱۳۹۹+121+13+387
د زمری ۶مه، ۱۳۹۹+106+10+18
د زمری ۷مه، ۱۳۹۹+105+1+160
د زمری ۸مه، ۱۳۹۹+103+1+31
د زمری ۹مه، ۱۳۹۹+710+82
د زمری ۱۰مه، ۱۳۹۹00+38
د زمری ۱۱مه، ۱۳۹۹+168+120
د زمری ۱۲مه، ۱۳۹۹00+1
د زمری ۱۳مه، ۱۳۹۹00+159
د زمری ۱۴مه، ۱۳۹۹+37+50
د زمری ۱۵مه، ۱۳۹۹+82+6+73
د زمری ۱۶مه، ۱۳۹۹+67+4+98
د زمری ۱۷مه، ۱۳۹۹+410+63
د زمری ۱۸مه، ۱۳۹۹+78+9+57
د زمری ۱۹مه، ۱۳۹۹+39+50
د زمری ۲۰مه، ۱۳۹۹00+268
د زمری ۲۱مه، ۱۳۹۹+215+32+187
د زمری ۲۲مه، ۱۳۹۹+76+10+279
د زمری ۲۳مه، ۱۳۹۹+79+9+20
د زمری ۲۴مه، ۱۳۹۹+700
د زمری ۲۵مه، ۱۳۹۹+120+7+452
د زمری ۲۶مه، ۱۳۹۹+45+50
د زمری ۲۷مه، ۱۳۹۹000
د زمری ۲۸مه، ۱۳۹۹+300
د زمری ۲۹مه، ۱۳۹۹000
د زمری ۳۰مه، ۱۳۹۹+160+8+515
د زمری ۳۱مه، ۱۳۹۹+97+2+335
د وږی ۱مه، ۱۳۹۹+3800
د وږی ۲مه، ۱۳۹۹+590+164
د وږی ۳مه، ۱۳۹۹+46+2+180
د وږی ۴مه، ۱۳۹۹+71+10+80
د وږی ۵مه، ۱۳۹۹+43+4+602
د وږی ۶مه، ۱۳۹۹+160+4
د وږی ۷مه، ۱۳۹۹+11+1+13
د وږی ۸مه، ۱۳۹۹+30+4
د وږی ۹مه، ۱۳۹۹00+26
د وږی ۱۰مه، ۱۳۹۹+1900
د وږی ۱۱مه، ۱۳۹۹+34+4+142
د وږی ۱۲مه، ۱۳۹۹+47+3+84
د وږی ۱۳مه، ۱۳۹۹+450+75
د وږی ۱۴مه، ۱۳۹۹00+323
د وږی ۱۵مه، ۱۳۹۹+160+369
د وږی ۱۶مه، ۱۳۹۹+94+3+455
د وږی ۱۷مه، ۱۳۹۹+96+3+20
د وږی ۱۸مه، ۱۳۹۹+26+3+158
د وږی ۱۹مه، ۱۳۹۹+24+2+333
د وږی ۲۰مه، ۱۳۹۹+280+81
د وږی ۲۱مه، ۱۳۹۹+340+25
د وږی ۲۲مه، ۱۳۹۹+350+80
د وږی ۲۳مه، ۱۳۹۹+750+404
د وږی ۲۴مه، ۱۳۹۹+56+5+435
د وږی ۲۵مه، ۱۳۹۹+43+1+25
د وږی ۲۶مه، ۱۳۹۹+40+10+405
د وږی ۲۷مه، ۱۳۹۹+170+2
د وږی ۲۸مه، ۱۳۹۹+11+1+71
د وږی ۲۹مه، ۱۳۹۹+3600
د وږی ۳۰مه، ۱۳۹۹+125+40
د وږی ۳۱مه، ۱۳۹۹+30+30
د تلې ۱مه، ۱۳۹۹+22+10
د تلې ۲مه، ۱۳۹۹+49+1+34
د تلې ۳مه، ۱۳۹۹+25+5+9
د تلې ۴مه، ۱۳۹۹+1600
د تلې ۵مه، ۱۳۹۹+6+2+16
د تلې ۶مه، ۱۳۹۹+350+7
د تلې ۷مه، ۱۳۹۹+12+30
د تلې ۸مه، ۱۳۹۹+15+2+104
د تلې ۹مه، ۱۳۹۹+140+43
د تلې ۱۰مه، ۱۳۹۹+170+53
د تلې ۱۱مه، ۱۳۹۹+500
د تلې ۱۲مه، ۱۳۹۹+7+40
د تلې ۱۳مه، ۱۳۹۹+440+10
د تلې ۱۴مه، ۱۳۹۹+81+4+27
د تلې ۱۵مه، ۱۳۹۹+64+1+98
د تلې ۱۶مه، ۱۳۹۹+62+2+68
د تلې ۱۷مه، ۱۳۹۹+68+1+13
د تلې ۱۸مه، ۱۳۹۹+77+20
د تلې ۱۹مه، ۱۳۹۹+10+1+6
د تلې ۲۰مه، ۱۳۹۹+96+4+50
د تلې ۲۱مه، ۱۳۹۹+71+2+4
د تلې ۲۲مه، ۱۳۹۹+58+1+190
د تلې ۲۳مه، ۱۳۹۹+66+1+46
د تلې ۲۴مه، ۱۳۹۹+320+93
د تلې ۲۵مه، ۱۳۹۹+47+4+69
د تلې ۲۶مه، ۱۳۹۹+68+3+45
د تلې ۲۷مه، ۱۳۹۹+59+4+53
د تلې ۲۸مه، ۱۳۹۹+87+5+146
د تلې ۲۹مه، ۱۳۹۹+88+2+30
د تلې ۳۰مه، ۱۳۹۹00+34
د لړم ۱مه، ۱۳۹۹+490+7
د لړم ۲مه، ۱۳۹۹+116+2+179
د لړم ۳مه، ۱۳۹۹+61+2+13
د لړم ۴مه، ۱۳۹۹+81+4+106
د لړم ۵مه، ۱۳۹۹+65+3+21
د لړم ۶مه، ۱۳۹۹+104+4+67
د لړم ۷مه، ۱۳۹۹+95+5+20
د لړم ۸مه، ۱۳۹۹+113+6+2
د لړم ۹مه، ۱۳۹۹+123+3+19
د لړم ۱۰مه، ۱۳۹۹+66+1+63
د لړم ۱۱مه، ۱۳۹۹+91+3+5
د لړم ۱۲مه، ۱۳۹۹+760+16
د لړم ۱۳مه، ۱۳۹۹+132+5+13
د لړم ۱۴مه، ۱۳۹۹+95+3+7
د لړم ۱۵مه، ۱۳۹۹+86+4+78
د لړم ۱۶مه، ۱۳۹۹+121+60
د لړم ۱۷مه، ۱۳۹۹+400+6
د لړم ۱۸مه، ۱۳۹۹+58+2+12
د لړم ۱۹مه، ۱۳۹۹+126+6+263
د لړم ۲۰مه، ۱۳۹۹+138+12+233
د لړم ۲۱مه، ۱۳۹۹+166+3+13
د لړم ۲۲مه، ۱۳۹۹+146+4+57
د لړم ۲۳مه، ۱۳۹۹+186+10+12
د لړم ۲۴مه، ۱۳۹۹+174+4+31
د لړم ۲۵مه، ۱۳۹۹+66+10+25
د لړم ۲۶مه، ۱۳۹۹+205+12+45
د لړم ۲۷مه، ۱۳۹۹+163+9+23
د لړم ۲۸مه، ۱۳۹۹+225+12+135
د لړم ۲۹مه، ۱۳۹۹+223+7+55
د لړم ۳۰مه، ۱۳۹۹+377+5+20
د ليندۍ ۱مه، ۱۳۹۹+215+11+52
د ليندۍ ۲مه، ۱۳۹۹+60+14+512
د ليندۍ ۳مه، ۱۳۹۹+203+12+42
د ليندۍ ۴مه، ۱۳۹۹+282+8+146
د ليندۍ ۵مه، ۱۳۹۹+290+17+23
د ليندۍ ۶مه، ۱۳۹۹+212+13+87
د ليندۍ ۷مه، ۱۳۹۹+226+12+63
د ليندۍ ۸مه، ۱۳۹۹+123+3+414
د ليندۍ ۹مه، ۱۳۹۹+127+12+7
د ليندۍ ۱۰مه، ۱۳۹۹+249+11+115
د ليندۍ ۱۱مه، ۱۳۹۹+283+11+115
د ليندۍ ۱۲مه، ۱۳۹۹+219+21+272
د ليندۍ ۱۳مه، ۱۳۹۹+263+27+42
د ليندۍ ۱۴مه، ۱۳۹۹+278+190
د ليندۍ ۱۵مه، ۱۳۹۹+130+6+133
د ليندۍ ۱۶مه، ۱۳۹۹+253+18+292
د ليندۍ ۱۷مه، ۱۳۹۹+260+10+194
د ليندۍ ۱۸مه، ۱۳۹۹+235+27+41
د ليندۍ ۱۹مه، ۱۳۹۹+230+6+112
د ليندۍ ۲۰مه، ۱۳۹۹+174+13+67
د ليندۍ ۲۱مه، ۱۳۹۹+213+18+42
د ليندۍ ۲۲مه، ۱۳۹۹+73+10+59
د ليندۍ ۲۳مه، ۱۳۹۹+126+11+50
د ليندۍ ۲۴مه، ۱۳۹۹+321+11+2
د ليندۍ ۲۵مه، ۱۳۹۹+211+4+84
د ليندۍ ۲۶مه، ۱۳۹۹+219+26+139
د ليندۍ ۲۷مه، ۱۳۹۹+224+16+30
د ليندۍ ۲۸مه، ۱۳۹۹+275+15+35
د ليندۍ ۲۹مه، ۱۳۹۹+254+5+73
د ليندۍ ۳۰مه، ۱۳۹۹+80+17+393
د مرغومی ۱مه، ۱۳۹۹+142+20+502
د مرغومی ۲مه، ۱۳۹۹+210+15+77
د مرغومی ۳مه، ۱۳۹۹+182+16+107
د مرغومی ۴مه، ۱۳۹۹+287+21+667
د مرغومی ۵مه، ۱۳۹۹+238+9+85
د مرغومی ۶مه، ۱۳۹۹+169+13+340
د مرغومی ۷مه، ۱۳۹۹+84+10+312
د مرغومی ۸مه، ۱۳۹۹+159+12+345
د مرغومی ۹مه، ۱۳۹۹+140+12+102
د مرغومی ۱۰مه، ۱۳۹۹+183+7+69
د مرغومی ۱۱مه، ۱۳۹۹00+115
د مرغومی ۱۲مه، ۱۳۹۹+183+120
د مرغومی ۱۳مه، ۱۳۹۹+73+100
د مرغومی ۱۴مه، ۱۳۹۹+123+100
د مرغومی ۱۵مه، ۱۳۹۹+200+9+803
د مرغومی ۱۶مه، ۱۳۹۹+102+7+136
د مرغومی ۱۷مه، ۱۳۹۹+94+70
د مرغومی ۱۸مه، ۱۳۹۹+102+9+625
د مرغومی ۱۹مه، ۱۳۹۹+125+4+149
د مرغومی ۲۰مه، ۱۳۹۹+68+7+300
د مرغومی ۲۱مه، ۱۳۹۹+89+13+208
د مرغومی ۲۲مه، ۱۳۹۹+49+11+189
د مرغومی ۲۳مه، ۱۳۹۹+46+13+471
د مرغومی ۲۴مه، ۱۳۹۹+106+7+242
د مرغومی ۲۵مه، ۱۳۹۹+85+6+448
د مرغومی ۲۶مه، ۱۳۹۹+56+10+136
د مرغومی ۲۷مه، ۱۳۹۹+107+12+31
د مرغومی ۲۸مه، ۱۳۹۹+46+3+403
د مرغومی ۲۹مه، ۱۳۹۹+78+4+491
د مرغومی ۳۰مه، ۱۳۹۹+79+3+195
د سلواغې ۱مه، ۱۳۹۹+137+8+205
د سلواغې ۲مه، ۱۳۹۹+125+9+128
د سلواغې ۳مه، ۱۳۹۹+80+7+25
د سلواغې ۴مه، ۱۳۹۹+76+3+31
د سلواغې ۵مه، ۱۳۹۹+36+5+355
د سلواغې ۶مه، ۱۳۹۹+77+7+67
د سلواغې ۷مه، ۱۳۹۹+78+4+94
د سلواغې ۸مه، ۱۳۹۹+1040+90
د سلواغې ۹مه، ۱۳۹۹+37+8+34
د سلواغې ۱۰مه، ۱۳۹۹+48+2+23
د سلواغې ۱۱مه، ۱۳۹۹+69+1+3
د سلواغې ۱۲مه، ۱۳۹۹+150+70
د سلواغې ۱۳مه، ۱۳۹۹+36+4+44
د سلواغې ۱۴مه، ۱۳۹۹+62+1+75
د سلواغې ۱۵مه، ۱۳۹۹+53+1+184
د سلواغې ۱۶مه، ۱۳۹۹+57+1+13
د سلواغې ۱۷مه، ۱۳۹۹+340+23
د سلواغې ۱۸مه، ۱۳۹۹+65+1+9
د سلواغې ۱۹مه، ۱۳۹۹+5+2+14
د سلواغې ۲۰مه، ۱۳۹۹+24+3+1
د سلواغې ۲۱مه، ۱۳۹۹+25+1+67
د سلواغې ۲۲مه، ۱۳۹۹+18+4+24
د سلواغې ۲۳مه، ۱۳۹۹+18+1+146
د سلواغې ۲۴مه، ۱۳۹۹+25+5+111
د سلواغې ۲۵مه، ۱۳۹۹+28+3+2
د سلواغې ۲۶مه، ۱۳۹۹+190+3
د سلواغې ۲۷مه، ۱۳۹۹+220+38
د سلواغې ۲۸مه، ۱۳۹۹+4+1+81
د سلواغې ۲۹مه، ۱۳۹۹+220+112
د سلواغې ۳۰مه، ۱۳۹۹+17+2+172
د کب ۱مه، ۱۳۹۹+180+5
د کب ۲مه، ۱۳۹۹+50+17
د کب ۳مه، ۱۳۹۹+24+2+14
د کب ۴مه، ۱۳۹۹+13+1+61
د کب ۵مه، ۱۳۹۹+29+2+72
د کب ۶مه، ۱۳۹۹+18+1+119
د کب ۷مه، ۱۳۹۹+16+2+195
د کب ۸مه، ۱۳۹۹+16+4+4
د کب ۹مه، ۱۳۹۹+11+1+3
د کب ۱۰مه، ۱۳۹۹+70+45
د کب ۱۱مه، ۱۳۹۹+19+1+11
د کب ۱۲مه، ۱۳۹۹+26+2+3
د کب ۱۳مه، ۱۳۹۹+110+12
د کب ۱۴مه، ۱۳۹۹+50+3
د کب ۱۵مه، ۱۳۹۹+52+30
د کب ۱۶مه، ۱۳۹۹+130+7
د کب ۱۷مه، ۱۳۹۹+70+9
د کب ۱۸مه، ۱۳۹۹+29+2+24
د کب ۱۹مه، ۱۳۹۹00+7
د کب ۲۰مه، ۱۳۹۹+180+90
د کب ۲۱مه، ۱۳۹۹+2300
د کب ۲۲مه، ۱۳۹۹+42+30
د کب ۲۳مه، ۱۳۹۹00-28
د کب ۲۴مه، ۱۳۹۹+26+3+6
د کب ۲۵مه، ۱۳۹۹0+2+4
د کب ۲۶مه، ۱۳۹۹+10+1+18
د کب ۲۷مه، ۱۳۹۹+210+37
د کب ۲۸مه، ۱۳۹۹+28+2+128
د کب ۲۹مه، ۱۳۹۹+250+17
د کب ۳۰مه، ۱۳۹۹+2400
د وری ۱مه، ۱۴۰۰+10+1+56
د وری ۲مه، ۱۴۰۰+50+1+6
د وری ۳مه، ۱۴۰۰+24+2+9
د وری ۴مه، ۱۴۰۰+150+50
د وری ۵مه، ۱۴۰۰+34+1+135
د وری ۶مه، ۱۴۰۰+280+57
د وری ۷مه، ۱۴۰۰+36+20
د وری ۸مه، ۱۴۰۰+4+1+19
د وری ۹مه، ۱۴۰۰+28+2+653
د وری ۱۰مه، ۱۴۰۰+62+4+807
د وری ۱۱مه، ۱۴۰۰+70+8+77
د وری ۱۲مه، ۱۴۰۰+63+5+238
د وری ۱۳مه، ۱۴۰۰+55+6+10
د وری ۱۴مه، ۱۴۰۰+23+1+4
د وری ۱۵مه، ۱۴۰۰+81+1+83
د وری ۱۶مه، ۱۴۰۰+41+11+17
د وری ۱۷مه، ۱۴۰۰+62+4+26
د وری ۱۸مه، ۱۴۰۰+940+12
د وری ۱۹مه، ۱۴۰۰+70+4+16
د وری ۲۰مه، ۱۴۰۰+76+5+5
د وری ۲۱مه، ۱۴۰۰+1250+1
د وری ۲۲مه، ۱۴۰۰+160+27
د وری ۲۳مه، ۱۴۰۰+82+8+16
د وری ۲۴مه، ۱۴۰۰+1220+8
د وری ۲۵مه، ۱۴۰۰+128+3+9
د وری ۲۶مه، ۱۴۰۰+42+1+61
د وری ۲۷مه، ۱۴۰۰+78+2+22
د وری ۲۸مه، ۱۴۰۰+109+4+11
د وری ۲۹مه، ۱۴۰۰+720+52
د وری ۳۰مه، ۱۴۰۰+105+7+76
د وری ۳۱مه، ۱۴۰۰+139+3+28
د غویی ۱مه، ۱۴۰۰+177+8+29
د غویی ۲مه، ۱۴۰۰+98+4+47
د غویی ۳مه، ۱۴۰۰+230+4+15
د غویی ۴مه، ۱۴۰۰+188+7+29
د غویی ۵مه، ۱۴۰۰+113+10+97
د غویی ۶مه، ۱۴۰۰+172+10+31
د غویی ۷مه، ۱۴۰۰+210+6+274
د غویی ۸مه، ۱۴۰۰+145+13+180
د غویی ۹مه، ۱۴۰۰+206+7+129
د غویی ۱۰مه، ۱۴۰۰+169+7+103
د غویی ۱۱مه، ۱۴۰۰+194+6+66
د غویی ۱۲مه، ۱۴۰۰+183+6+119
د غویی ۱۳مه، ۱۴۰۰+178+50
د غویی ۱۴مه، ۱۴۰۰+263+6+303
د غویی ۱۵مه، ۱۴۰۰+234+6+56
د غویی ۱۶مه، ۱۴۰۰+365+10+211
د غویی ۱۷مه، ۱۴۰۰+293+9+58
د غویی ۱۸مه، ۱۴۰۰+300+10+21
د غویی ۱۹مه، ۱۴۰۰+87+3+182
د غویی ۲۰مه، ۱۴۰۰+221+12+160
د غویی ۲۱مه، ۱۴۰۰+340+12+121
د غویی ۲۲مه، ۱۴۰۰+315+3+31
د غویی ۲۳مه، ۱۴۰۰+327+8+85
د غویی ۲۴مه، ۱۴۰۰+310+9+15
د غویی ۲۵مه، ۱۴۰۰+57+3+29
د غویی ۲۶مه، ۱۴۰۰+72+9+23
د غویی ۲۷مه، ۱۴۰۰+114+3+324
د غویی ۲۸مه، ۱۴۰۰+221+6+108
د غویی ۲۹مه، ۱۴۰۰+303+11+411
د غویی ۳۰مه، ۱۴۰۰+453+10+158
د غویی ۳۱مه، ۱۴۰۰+505+10+103
د غبرګولی ۱مه، ۱۴۰۰+406+10+99
د غبرګولی ۲مه، ۱۴۰۰+242+10+146
د غبرګولی ۳مه، ۱۴۰۰+547+10+260
د غبرګولی ۴مه، ۱۴۰۰+628+24+223
د غبرګولی ۵مه، ۱۴۰۰+840+19+193
د غبرګولی ۶مه، ۱۴۰۰+623+14+251
د غبرګولی ۷مه، ۱۴۰۰+764+12+157
د غبرګولی ۸مه، ۱۴۰۰+981+18+162
د غبرګولی ۹مه، ۱۴۰۰+650+20+169
د غبرګولی ۱۰مه، ۱۴۰۰+1،077+25+179
د غبرګولی ۱۱مه، ۱۴۰۰+1،139+29+112
د غبرګولی ۱۲مه، ۱۴۰۰+1،049+34+222
د غبرګولی ۱۳مه، ۱۴۰۰+1،093+27+107
د غبرګولی ۱۴مه، ۱۴۰۰+1،509+34+74
د غبرګولی ۱۵مه، ۱۴۰۰+1،335+36+121
د غبرګولی ۱۶مه، ۱۴۰۰+1،261+41+357
د غبرګولی ۱۷مه، ۱۴۰۰+1،617+42+376
د غبرګولی ۱۸مه، ۱۴۰۰+1،485+64+571
د غبرګولی ۱۹مه، ۱۴۰۰+1،724+54+302
د غبرګولی ۲۰مه، ۱۴۰۰+1،842+51+409
د غبرګولی ۲۱مه، ۱۴۰۰+1،824+56+318
د غبرګولی ۲۲مه، ۱۴۰۰+1،024+37+341
د غبرګولی ۲۳مه، ۱۴۰۰+1،121+78+471
د غبرګولی ۲۴مه، ۱۴۰۰+1،597+85+296
د غبرګولی ۲۵مه، ۱۴۰۰+1،814+71+114
د غبرګولی ۲۶مه، ۱۴۰۰+160+577
د غبرګولی ۲۷مه، ۱۴۰۰+3،243+159+301
د غبرګولی ۲۸مه، ۱۴۰۰+2،203+92+728
د غبرګولی ۲۹مه، ۱۴۰۰+1،787+96+449
د غبرګولی ۳۰مه، ۱۴۰۰+1،385+92+526
د غبرګولی ۳۱مه، ۱۴۰۰+1،996+93+670
د چنگاښ ۱مه، ۱۴۰۰+1،847+78+494
د چنگاښ ۲مه، ۱۴۰۰+2،208+73+537
د چنگاښ ۳مه، ۱۴۰۰+1،575+86+697
د چنگاښ ۴مه، ۱۴۰۰+2،060+67+384
د چنگاښ ۵مه، ۱۴۰۰+1،532+75+300
د چنگاښ ۶مه، ۱۴۰۰+1،096+56+805
د چنگاښ ۷مه، ۱۴۰۰+1،531+80+917
د چنگاښ ۸مه، ۱۴۰۰+1،407+64+811
د چنگاښ ۹مه، ۱۴۰۰+1،501+77+996
د چنگاښ ۱۰مه، ۱۴۰۰+1،557+91+912
د چنگاښ ۱۱مه، ۱۴۰۰+1،940+86+776
د چنگاښ ۱۲مه، ۱۴۰۰+1،329+59+935
د چنگاښ ۱۳مه، ۱۴۰۰+1،263+92+845
د چنگاښ ۱۴مه، ۱۴۰۰+1،189+84+834
د چنگاښ ۱۵مه، ۱۴۰۰+1،527+77+904
د چنگاښ ۱۶مه، ۱۴۰۰+1،557+55+1،062
د چنگاښ ۱۷مه، ۱۴۰۰+1،092+62+1،241
د چنگاښ ۱۸مه، ۱۴۰۰+1،473+84+925
د چنگاښ ۱۹مه، ۱۴۰۰+1،191+77+780
د چنگاښ ۲۰مه، ۱۴۰۰+801+86+851
د چنگاښ ۲۱مه، ۱۴۰۰+1،075+67+1،509
د چنگاښ ۲۲مه، ۱۴۰۰+1،236+580
د چنگاښ ۲۳مه، ۱۴۰۰+754+740
د چنگاښ ۲۴مه، ۱۴۰۰+1،210+600
د چنگاښ ۲۵مه، ۱۴۰۰+1،198+890
د چنگاښ ۲۶مه، ۱۴۰۰+1،173+260
د چنگاښ ۲۷مه، ۱۴۰۰+378+490
د چنگاښ ۲۸مه، ۱۴۰۰+897+660
د چنگاښ ۲۹مه، ۱۴۰۰+915+530
د چنگاښ ۳۰مه، ۱۴۰۰+348+270
د چنگاښ ۳۱مه، ۱۴۰۰+421+320
د زمری ۱مه، ۱۴۰۰+256+320
د زمری ۲مه، ۱۴۰۰+227+360
د زمری ۳مه، ۱۴۰۰+205+320
د زمری ۴مه، ۱۴۰۰+414+520
د زمری ۵مه، ۱۴۰۰+723+380
د زمری ۶مه، ۱۴۰۰+544+620
د زمری ۷مه، ۱۴۰۰+444+380
د زمری ۸مه، ۱۴۰۰+527+620
د زمری ۹مه، ۱۴۰۰+631+310
د زمری ۱۰مه، ۱۴۰۰+347+290
د زمری ۱۱مه، ۱۴۰۰+484+370
د زمری ۱۲مه، ۱۴۰۰+587+300
د زمری ۱۳مه، ۱۴۰۰+361+320
د زمری ۱۴مه، ۱۴۰۰+428+28-82،586
د زمری ۱۵مه، ۱۴۰۰+449+150
د زمری ۱۶مه، ۱۴۰۰+430+180
د زمری ۱۷مه، ۱۴۰۰+218+110
د زمری ۱۸مه، ۱۴۰۰+320+280
د زمری ۱۹مه، ۱۴۰۰+235+250
د زمری ۲۰مه، ۱۴۰۰+278+170
د زمری ۲۱مه، ۱۴۰۰+272+100
د زمری ۲۲مه، ۱۴۰۰+207+120
د زمری ۲۳مه، ۱۴۰۰+171+100
د زمری ۲۴مه، ۱۴۰۰+92+110
د زمری ۲۵مه، ۱۴۰۰+109+40
د زمری ۲۶مه، ۱۴۰۰+101+60
د زمری ۲۷مه، ۱۴۰۰+120+120
د زمری ۲۸مه، ۱۴۰۰+48+40
د زمری ۲۹مه، ۱۴۰۰+37+70
د زمری ۳۰مه، ۱۴۰۰+49+110
د زمری ۳۱مه، ۱۴۰۰+14+50
د وږی ۱مه، ۱۴۰۰+72+60
د وږی ۲مه، ۱۴۰۰+77+70
د وږی ۳مه، ۱۴۰۰+62+70
د وږی ۴مه، ۱۴۰۰+100+30
د وږی ۵مه، ۱۴۰۰+138+80
د وږی ۶مه، ۱۴۰۰+47+20
د وږی ۷مه، ۱۴۰۰+26+60
د وږی ۸مه، ۱۴۰۰+115+70
د وږی ۹مه، ۱۴۰۰+72+20
د وږی ۱۰مه، ۱۴۰۰+40+50
د وږی ۱۱مه، ۱۴۰۰+46+40
د وږی ۱۲مه، ۱۴۰۰+6900
د وږی ۱۳مه، ۱۴۰۰+20+10
د وږی ۱۴مه، ۱۴۰۰+28+40
د وږی ۱۵مه، ۱۴۰۰+111+90
د وږی ۱۶مه، ۱۴۰۰+92+30
د وږی ۱۷مه، ۱۴۰۰+110+70
د وږی ۱۸مه، ۱۴۰۰+104+60
د وږی ۱۹مه، ۱۴۰۰+122+70
د وږی ۲۰مه، ۱۴۰۰+20+30
د وږی ۲۱مه، ۱۴۰۰+800
د وږی ۲۲مه، ۱۴۰۰+104+20
د وږی ۲۳مه، ۱۴۰۰+86+20
د وږی ۲۴مه، ۱۴۰۰+103+30
د وږی ۲۵مه، ۱۴۰۰+78+90
د وږی ۲۶مه، ۱۴۰۰+126+30
د وږی ۲۷مه، ۱۴۰۰000
د وږی ۲۸مه، ۱۴۰۰000
د وږی ۲۹مه، ۱۴۰۰+98+130
د وږی ۳۰مه، ۱۴۰۰+12700
د وږی ۳۱مه، ۱۴۰۰+4500
د تلې ۱مه، ۱۴۰۰+4300
د تلې ۲مه، ۱۴۰۰+16000
د تلې ۳مه، ۱۴۰۰000
د تلې ۴مه، ۱۴۰۰000
د تلې ۵مه، ۱۴۰۰+112+10
د تلې ۶مه، ۱۴۰۰+21+10
د تلې ۷مه، ۱۴۰۰+35+30
د تلې ۸مه، ۱۴۰۰+4600
د تلې ۹مه، ۱۴۰۰+17+20
د تلې ۱۰مه، ۱۴۰۰000
د تلې ۱۱مه، ۱۴۰۰000
د تلې ۱۲مه، ۱۴۰۰+96+60
د تلې ۱۳مه، ۱۴۰۰+22+20
د تلې ۱۴مه، ۱۴۰۰+71+60
د تلې ۱۵مه، ۱۴۰۰+49+10
د تلې ۱۶مه، ۱۴۰۰+1900
د تلې ۱۷مه، ۱۴۰۰+1800
د تلې ۱۸مه، ۱۴۰۰+42+40
د تلې ۱۹مه، ۱۴۰۰+32+30
د تلې ۲۰مه، ۱۴۰۰+59+20
د تلې ۲۱مه، ۱۴۰۰+28+40
د تلې ۲۲مه، ۱۴۰۰+55+40
د تلې ۲۳مه، ۱۴۰۰+600
د تلې ۲۴مه، ۱۴۰۰+5100