رییس الوزرا: با تذکره‌های کاغذی پاسپورت داده شود

۸صبح، کابل: شورای وزیران حکومت سرپرست طالبان برگزار شد. در این نشست رییس الوزرای حکومت سرپرست طالبان دستور داده است که روند پاسپورت تسهیل شود و با تذکره‌ها کاغذی که اساس آن ثابت و مطمین باشد، نیز پاسپورت داده شود.

محمد حسن آخوند، رییس الوزرای حکومت سرپرست طالبان روز سه شنبه، یازدهم عقرب در این نشست گفته است که به دلیل ازدیاد درخواست، ریاست پاسپورت باید با تذکره‌های کاغذی که اساس آن مطمین باشد، پاسپورت توزیع کند.

 درهمین حال، در نشست وزیران به  وزارت‌های امور خارجه، امور داخله و ریاست عمومی استخبارات دستور داده شده است که بخاطر تامین امنیت هر چه بهتر سفارت‌خانه‌های خارجی در کشور مطابق معیارهای بین‌المللی، طرح خود را به این نشست ارایه کنند.

از سویی هم، رییسس الوزار تأکید کرده است که به ترویج پول ملی توجه شود و از ذخایر دولتی در ولایات و بنادر کشور حفاظت صورت گیرد.

افزون بر این، هیأتی به رهبری وزارت امور داخله تعیین شده است تا از استفاده ارز خارجی در برخی از ولایات جلوگیری کند و برای ترویج ارز ملی به کابینه حکومت سرپرست طالبان طرح ارایه کند.

این دستور مبنی بر توزیع پاسپورت با تذکره کاغذی در حالی از سوی حکومت سرپرست طالبان داده شده است که شمار زیادی از مردم که تذکره الکترونیکی نداشتند، نمی‌توانستند پاسپورت دریافت کنند.

دکمه بازگشت به بالا