یک شاعر، پول یک افغانی از هر جلد کتابش را به کمپین اشرف غنی و عبدالله عبدالله تقدیم کرد