عکس روز : بازار گرم «توت خودی» چاریکار پروان در خیابان‌های کابل