پاکستان جوانان افغانی را استقلال را تجلیل می‌کردند، ‌بازداشت کرد