اعتراض ۱۳۰ چهره‌ی فرهنگی و هنری: آرشیف افغان‌فلم میراث فرهنگی است، آن را سیاسی نسازید

جامعه‎ی فرهنگی- هنری در اعتراض به انتقال آرشیف افغان‌فلم به ارگ ریاست جمهوری در یک نامه‎ی سرگشاده نوشته است که اين تصميم دولت، بدون مشورت، همفكري و نظرخواهي از فلم‌سازان و جامعه‌ی فرهنگي ـ هنري افغانستان گرفتـه شـده و انتقال آرشیف افغان‎فلم که یک مکان هنری و ميراث فرهنگي است، در ارگ ریاست جمهوری تبدیل به يـك مكـان سياسـي خواهد شد و در این حالت، فرهنگ و منابع تاريخي يك ملت زیر کنترول دستگاه سياسي قدرت خواهد بود.

فرهنگیان و هنرمندان در این نامه گفته‌اند انتقال آرشیف افغان‎فلم به ارگ سبب می‎شود که این موسسه به عنوان یگانه مرکز فلم‎سازی کشور به مکان غیر قابل دست‎رس برای فلم‎سازان، هنرمندان، پژوهشگران و رسانه‎ها تبدیل شود، چون ‎که دست‎رسی به منابع موجود در ارگ برای همه ممکن نیست.

نقض کنوانسیون یونسکو

در این نامه همچنان آمده است: «افغانستان از امضـاكننـدگـان آثار فرهنگي معنوي يا غير ملموس در يونسكو است. در ماده‎ی دوم، بند «ب» اين كنوانسيون بين‎المللي، از هنرهاي نمايشي به عنوان ميـراث و فرهنگي معنوي نام برده شده است.» و انتقال آرشیف افغان‎فلم به ارگ ریاست جمهوری در مخالفت با کنوانسیون یونسکو است.

در برنامه‎ي حافظه‌ی جهاني يونسکو «Memory of the World» حامل‎هاي سمعي و بصري، مانند فلم‎ها، كست‎ها، ديسك‌ها و عكس‌ها به عنوان ميراث فرهنگي يك كشور ياد شده و بر حفاظت و قابل دسترس بودن آن‌ها براي همه تأكيد شده است.

فروش مکان افغان‌فلم به وزارت خارجه‌ی بریتانیا

جامعه‎ی فرهنگی- هنری کشور در نامه‎ی سرگشاده‎ی‌شان گفته‌اند که  دولت افغانستان تصمیم دارد با فروش مكان فعلي افغان‌فلـم بـه وزارت خارجـه‎ي بريتانيـا، بـراي سـاخت سفارت جديد اين كشور در كابل، اين مكان مليِ هنري و سينمايي را تخريب کند.

فرهنگیان و فلم‌سازان افغانستان در بخشی از نامه که خطاب به دولت بریتانیا نوشته شده است، آورده‌اند که «ما فلم‌سازان، نويسندگان و هنرمندان افغانستان تأكيد داريم كه دولت‌هاي خارجي نبايد بنا بر نيازهاي سياسي، باعث فشار بر حكومت‌ها و از دست رفتن مكان‌ها و مراكز ملي ـ فرهنگي و هنري ساير ملت‌ها شوند. دولت بريتانيا، بايد به آثار ملي و فرهنگي يك كشور احترام بگذارد و از اهرم فشار براي مقاصد سياسي اسـتفاده نكنـد. ويرانـي افغـان‌فلـم بدون تعهدات لازم براي مكان جايگزينِ فرهنگي و احياي صنعت فلم در بخش ملي افغانستان، خاطرات و تأثيرات نامطلوب و دوام‌داری را در ذهن جامعه‌ي فرهنگي هنري و مردم افغانستان به ‌جا خواهد گذاشت. بريتانيا مي‌داند كه گروه‌هاي تندرو نيـز در افغانسـتان در صـدد از بـين بردن هنر، موسيقي، فيلم و سينما در اين كشور هستند و مردم افغانستان به هيچ وجه آن را تحمل نخواهند كرد.»

بر بنیاد این نامه، در آرشيف نـود سـاله‎ی مصور افغان‎فلم آثـار مسـتندی از دوران جنگ جهاني، جنگ سوم انگليس و افغانستان، دوره‌ی شاه امان‎الله، فلم‎هاي مستند از دوره‎هاي بعدي تا پايـان حكومت‎هاي چپي ماركسيستي، فلم‎هاي مستند از آثار باستاني افغانسـتان، رويـدادهـاي مهـم اجتمـاعي و سياسـي و تعـداد زيـادي فلـم‎هـاي سينمايي افغانستان نگهداري مي‌شود. هنرمندان و فرهنگیان در این نامه می‌گویند این آرشیف در هيچ دوره‎ي تاريخي به ارگ رياست جمهوري افغانستان منتقل نشده، حتا در دوران طالبان اين آرشـيف بـا از خودگذشتگي كارمندان افغان‎فلم، براي نسل‎هاي بعد حفظ شده است.

جامعه‎ی فرهنگی- هنری کشور در نامه‎ی خویش تأكيد کرده‎اند كه به دليل تغیير دولت‎ها، هيچ‎گونه تضمين حقوقي و حفاظتي براي آرشيف فلم در يـك مكان محصور به دستگاه قدرت سياسي وجود ندارد و انتقال آرشيف بـه ارگ رياسـت جمهـوري افغانسـتان، دسترسي و استفاده‌ی خصوصي ازين آرشيف ملي را براي نزديكان دستگاه قدرت بيشتر فراهم مي‌كند.

حکومت به حق کاپی‌رایت احترام بگذارد

بر اساس این نامه بخشي از فلم‎هاي موجود در آرشيف افغان‎فلم متعلق به بخش‎هاي خصوصي فلم‎سـازي در دوره‎هـاي گذشـته است که شماری از صاحبان فكري آن آثار هنوز زنده هستند و بر مبنای بند«ب» ماده‎ی سوم كنوانسيون آثار فرهنگي معنوي يونسكو که احترام به حقوق فكري صاحبان آثار تأكيد شده است، حكومت افغانستان ملزم است تا به حقوق كاپي‎رايت، حقوق صنفي فلم‎سازان و مؤلفان آثـاري و خواست جامعه فرهنگي در مورد يك مركز ملي فلم و سينما احترام بگذارد.

به باور جامعه‎ی فرهنگی- هنری کشور، تصميم حكومت افغانستان در انتقال آرشيف فلم به ارگ، عدم شفافيت از سوي دولت و عدم بررسي حقوقي موضـوع سبب به ‎وجود آمدن ابهامـات زیادی شده است كه بايد هر چه زودتر توسط شخص رييس جمهور بـراي مردم، رسانه‎ها و جامعه‎ي فرهنگي- هنري افغانستان به‏ طور شفاف پاسخ داده شود.

جامعه‎ی فرهنگی- هنری از دولت افغانستان خواسته است تا با شفافيت براي جامعه روشن بسازد كه زمين افغان‎فلم را با كدام شرايط و چه مبلغي بـراي سـاخت سـفارت بريتانيـا در كابل به فروش رسانده است و پول فروش اين مركز هنري فلمسازي را در كجا هزينه مي‌كند؟

فرهنگیان و فلم‌سازان افغانستان گفته‌اند در صورتي كه هيچ راه حل ديگري براي زمين افغان‌فلم ندارد يا قرارداد فروش آن قبل از قانون پنجاه سالگي مكان‎هاي قـديمي و تاريخي امضا شده است، تقاضا می‎کند كه پيش از تحويل زمين افغان‎فلـم بـراي سـاخت سـفارت بريتانيـا، مكاني را براي ساخت يك مركز ملي فلم‎سازي افغانستان به نام «افغان‎فلم» تعیین و برنامه‎ی ساخت آن را اجرايي کند و این مکان جدید، بايد بخشي را به نام موزيم فلم و سينما داشته باشد تا آرشيف 90 ساله‎ی فعلي در اين بخـش نگـهداري شود.

انتقال موقتی آرشیف افغان‎فلم به دفتر یونسکو در کابل، تا زمان ساخت ساختمان جدید موسسه‎ی افغان‎فلم  از دیگر خواست‎های جامعه‎ی فرهنگی- هنری است. آنان از سازمان یونسکو نیز می‎خواهند که به درخواست‌شان مبنی انتقال آرشیف افغان‏فلم به دفتر این سازمان همکاری کند.

به باور جامعه‎ی فرهنگی- هنری، با احيا و نوسازي افغان‎فلم، اين مؤسسه می‎تواند تبديل به يك مؤسسه‎ی درآمدزا و نيمه‎انتفاعي شود و سپس افغان‎فلم مي‎تواند با اجاره دادن تجهيزات توليد فلم، استديو و شهرك سينمايي خود براي پروژه‎هاي توليدي تلويزيون‎هـا و فلـم‎هـاي بخـش خصوصـي، بـه انكشـاف بيشتر و خودكفايي برسد و از طريق نمايش‎هاي بين‎المللـي و حـق كـاپي‎رايـت در بخش‎هاي داخلي و جهاني، براي مردم افغانستان درآمد اقتصادي ايجاد كند.

جامعه‎ی فرهنگی- هنری در این نامه شرح داده است: «فلم‎سازان افغانستان در داخل و خارج از كشور كه اين نامه را نوشته و امضا كرده‎اند، آماده‏اند تا در اين امر مهم فرهنگي هنري از طريـق نيروي انساني مستقل، متخصص با و مشورت و هم‎فكري براي احياي مركز ملي فلمسازي توسط دولت همكاري كنند.»

تقاضای دیگر جامعه‎ی فرهنگی- هنری افغانستان از دولت بریتانیا این است که به دليل قوانين مبادلات زمينه‎اي مهم و همچنين اهميت ملـي و فرهنگـي افغـان‎فلـم بـراي جامعه‎ي هنري و مردم افغانستان، تعهد بسپارد تا در هماهنگي با حكومت افغانستان، در ساخت مركز ملي فلم‎سازي در افغانستان سهم جدي، شفاف و عملي بگيرد.

این نامه‎ی سرگشاده توسط شمار زیادی از سینماگران، هنرمندان، نویسنده‎ها، شاعران و موسیقی‌دانان افغانستان از داخل افغانستان و خارج از کشور امضا شده است.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا
بستن