کارشیوه جدید معاشات حکومت سرپرست طالبان برای کارمندان دولتی

۸صبح به نسخه‌ای از کارشیوه جدید معاشات حکومت سرپرست طالبان برای کارمندان دولتی دست یافته است. در این کارشیوه، معاش رییس‌الوزرا، معاونان وی، وزیران، رییس اداره استخبارات، رییس اداره امور و رییسان دیگر اداره‌ها مشخص شده است. هم‌چنان در کارشیوه جدید، معاشات کارمندان بست‌های مختلف وزارت‌خانه‌ها واضح شده و معاشات ان‌تی‌ای، معاشات امتیازی و سهم اداره‌ها از این امتیازات نیز تصریح یافته است. افزون بر این، معاشات کارمندان وزارت امور خارجه، استره محکمه، لوی سارنوالی، بانک مرکزی، نوی کابل بانک، پشتنی بانک، هلال احمر افغانی، شهرداری کابل، استادان دانشگاه و کادرهای علمی اکادمی علوم مشخص شده است. براساس این اسناد، ممکن است که بیش‌ترین معاشات در حکومت سرپرست طالبان را رییسان هیأت‌های عامل بانک مرکزی، نوی کابل بانک و پشتنی بانک دریافت کنند. پس از آن، رییسان شرکت‌های برشنا، انکشاف ملی، افغان تیلی‌کام و آریانا بیش‌ترین معاش را خواهند گرفت. معاش رییس‌الوزای حکومت سرپرست طالبان نیز ۱۹۸ هزار و ۲۵۰ افغانی است. گفتنی است که کم‌ترین معاش اصلی کارمندان در حکومت سرپرست طالبان پنج هزار افغانی و کم‌ترین معاش امتیازی نیز سه هزار افغانی تعیین شده است. هرچند طالبان پیش‌تر بر اجرای معاشات امتیازی و ان‌تی‌ای انتقاد داشتند، اما در این کارشیوه، تنها به کاهش آن بسنده کرده‌اند.

دفتر عمومی ریاست‌الوزرا روز سه‌شنبه، نهم قوس، در مکتوبی به وزارت مالیه، کارشیوه جدید معاشات حکومت سرپرست طالبان را به آن وزارت فرستاده است. در مکتوب آمده است که کارشیوه جدید معاشات کارکنان و کارمندان دولتی از سوی کمیسیون موظف آن در ۲۵ ورق نهایی شده است. هم‌چنان تصریح یافته است که این کارشیوه از سوی ملا محمدحسن آخند، رییس‌الوزاری حکومت سرپرست طالبان تأیید شده و برای اجراآت، به وزارت مالیه فرستاده شده است.

معاشات بست اول تا هشتم

کمیسیون موظف برای تهیه کارشیوه جدید معاشات در بررسی‌هایش، معاش بست‌های مختلف را با توجه به قدم آن، مشخص کرده است. براساس این کارشیوه، کارمندان رتبه اول بین ۲۵ هزار و ۲۰۰ تا ۳۰ هزار و ۵۰۰ افغانی معاش می‌گیرند. برای رتبه دوم نیز بین ۱۶ هزار و ۶۰۰ افغانی تا ۲۰ هزار و ۶۰۰ افغانی معاش در نظر گرفته شده است. هم‌چنان کارمندان رتبه سوم بین ۱۳ هزار تا ۱۵ هزار و ۸۰۰ افغانی معاش دریافت خواهند کرد. برای بست چهارم  بین نُه هزار و ۹۰۰ افغانی تا ۱۱ هزار و ۹۰۰ افغانی معاش اختصاص یافته است. برای کارمندان رتبه پنج هشت هزار تا نُه هزار و ۲۰۰ افغانی معاش تعیین شده است. هم‌چنان برای رتبه ششم بین شش هزار و ۶۰۰ افغانی تا هفت هزار و ۵۰۰ افغانی، رتبه هفتم بین پنج هزار و ۶۰۰ افغانی تا شش هزار و ۲۰۰ افغانی و رتبه هشتم نیز بین پنج هزار تا پنج هزار و ۴۰۰ افغانی معاش در نظر گرفته شده است.

در کنار این، برای بست‌های مافوق رتبه که معینان، رییسان نهادهای مستقل و معاونان ریاست‌های مستقل نباشد، ۴۸ هزار و ۸۰۰ افغانی معاش تعیین شده است. هم‌چنان قرار است کارمندان فوق رتبه ۳۹ هزار و ۶۵۰ افغانی معاش دریافت کنند. در این بخش از مکتوب آمده است که کارمندان داخلی وزارت خارجه و اداره‌هایی که سیستم رتب جدید معاشات بالای‌شان تطبیق نشده است، مانند روش بالا معاش دریافت خواهند کرد. در کنار این، مامورانی که در اداره‌های ریفورمی بدون رقابت‌ آزاد استخدام شده‌اند نیز شامل همین معاشات می‌شوند.

در مکتوب آمده است که پول غذای چاشت کارمندان دولت ۳۰ افغانی و پول غذای شب‌شان نیز ۷۰ افغانی در نظر گرفته شده است. در کنار این، قرار است برای کارمندن ۸۰ افغانی کرایه موتر نیز پرداخت شود. در مکتوب آمده است: «اضافه‌کاری در صورت نیاز که اضافه‌تر از ساعت‌های کاری و قابل توجیه باشد، اجرا شود». در بخشی از مکتوب تصریح یافته است که امتیازات حق‌الزحمه نیز در صورت توجیه‌پذیر بودن آن، اجرا شود. هم‌چنان تذکر یافته است که کارمندان برخی از اداره‌ها که براساس قانون، حق‌ خطر می‌گیرند، این امتیازات برای‌شان اجرا شود، اما نباید از اصل معاش‌شان فراتر باشد.

گفتنی است که در گذشته معاش بست اول ۳۲ هزار و ۵۰۰ افغانی، معاش بست دوم ۲۲ هزار و ۴۰۰ افغانی، معاش بست سوم ۱۶ هزار افغانی، معاش بست چهارم ۱۱ هزار و ۹۰۰ افغانی، معاش بست پنجم نُه هزار و ۲۰۰ افغانی، معاش بست ششم هفت هزار و ۵۰۰، معاش بست هفتم شش هزار و ۲۰۰ افغانی و معاش بست هشتم نیز پنج هزار و ۶۰۰ افغانی بود.

جدول کارشیوه جدید معاشات رتبه‌های اول تا هشتم حکومت سرپرست طالبان

معاشات امتیازی و ان‌تی‌ای پابرجا است

براساس کارشیوه جدید معاشات، حکومت سرپرست طالبان مانند حکومت پیشین به روند اجرای معاشات ان‌تی‌ای و امتیازی ادامه داده است. در بخش معاش امتیازی آمده است که کم‌ترین معاش امتیازی کارمندان سه هزار و بلندترین آن ۱۴۴ هزار و ۵۰۰ افغانی خواهد بود. این معاشات امتیازی، بست اول تا ششم را در بر می‌گیرد.

جدول معاشات امتیازی کارمندان خدمات ملکی

در بخشی از کارشیوه جدید معاشات، به بحث معاشات «NTA» نیز اشاره شده است. در کارشیوه آمده است که اگر به کارمندان متخصص و فنی نیاز بیش‌تر دیده می‌شود و این کارمندان حاضر به دریافت معاش کم نباشند، در صورت پذیرفته نشدن‌شان در نهادهای خصوصی، زیر شرایط خاص مقرر شود. با این حال گفته شده است که معاش افرادی که از خارج کشور به عنوان افراد فنی حضور می‌یابند، براساس توافق دو طرف تعیین خواهد شد. به این ترتیب کم‌ترین معاش ان‌تی‌ای هشت هزار افغانی و بلندترین معاش آن ۲۰۸ هزار افغانی تعیین شده است.

پیش از این بلندترین معاش ان‌تی‌ای حدود ۱۸ هزار افغانی و بلندترین آن ۳۲۰ هزار افغانی بود.

جدول معاشات ان‌تی‌ای حکومت سرپرست طالبان برای کارمندان قراردادی مسلکی

هم‌چنان به سهم نهادهای مختلف در معاشات ان‌تی‌ای و امتیازی اشاره شده است. براساس این کارشیوه، وزارت صحت عامه و اداره احصایه مرکزی در معاشات ان‌تی‌ای و وزارت مالیه در معاشات امتیازی بیش‌ترین سهم را دارند.

جدول سهم‌بندی بست‌های ان‌تی‌ای و امتیازی نهادهای مختلف حکومت سرپرست طالبان

معاش رییس‌الوزار ۱۹۸ و ۲۵۰ افغانی است

در مهم‌ترین بخش کارشیوه جدید معاشات حکومت سرپرست طالبان، معاش ملا محمدحسن آخوند ۱۹۸ هزار و ۲۵۰ افغانی تعیین شده است. قرار است معاونان وی ۱۸۳ هزار افغانی معاش دریافت کنند. در کنار این، معاش رییس استره محکمه ۱۶۷ هزار و ۷۵۰ افغانی، معاش وزیران و لوی‌سارنوال ۱۳۷ هزار و ۲۵۰ افغانی، معاش رییس اداره استخبارات ۱۳۷ هزار و ۲۵۰ افغانی، معاش رییس اداره امور ۱۲۲ هزار افغانی، معاش والیان ۹۱ هزار و ۵۰۰ افغانی، معاش معاونین اداره امور ۷۶ هزار و ۲۵۰ افغانی، معاش معینان وزارت‌خانه‌ها ۹۱ هزار و ۵۰۰ افغانی، معاش رییس عالی اداره تفتیش ۶۱ هزار افغانی، معاش شهردار کابل ۱۰۶ هزار و ۷۵۰ افغانی، معاش شهرداران ولایات ۴۵ هزار و ۷۵۰ افغانی، معاش رادیو صدای شریعت ۶۱ هزار افغانی و معاش رییس اکادمی علوم نیز ۷۶ هزار و ۲۵۰ افغانی تعیین شده است.

هم‌چنان آمده است که برای رییس عمومی اداره احصایه مرکزی، رییس عمومی تربیت بدنی، رییس عمومی اداره جیونزی و کارتوگرافی، رییس عموم یاداره ملی آماده‌گی برای مبارزه با حوادث، رییس عمومی اداره هوانوردی ملکی و رییس اداره مستقل اراضی ۶۱ هزار افغانی معاش پرداخت می‌شود. در ادامه معاونان ریاست عمومی استخبارات ۹۱ هزار و ۵۰۰ افغانی معاش دریافت خواهند کرد. هم‌چنان برای رییس دفتر ملا هبت‌الله نیز ۸۵ هزار و ۴۰۰ افغانی معاش در نظر گرفته شده است. قرار است که رییس دفتر ملا هبت‌الله نیز ۷۶ هزار و ۲۵۰ افغانی معاش دریافت کند. در کنار این موارد، رییس دفتر ریاست‌الوزرا ۷۶ هزار و ۲۵۰ افغانی و معاون وی ۶۱ هزار افغانی معاش دریافت خواهند کرد در آخرین مورد نیز آمده است که معاونان ریاست‌های عمومی ۴۵ هزار و ۷۰۰ افغانی معاش می‌گیرند.

پیش از این، رییس جمهور بدون امتیازات آن، حدود ۵۰۰ هزار افغانی بود. هم‌چنان معاونانش نیز بیش از ۳۰۰ هزار افغانی و وزیران بیش حدود ۳۰۰ هزار افغانی معاش دریافت می‌کردند. گفتنی است که در کنار این معاش، برای آنان پول دسترخوان، کرایه خانه و سایر امتیازات در نظر گرفته می‌شد.

گفتنی است که بلندترین معاش کارمندان خدمات ملکی یک ضریب شمرده می‌شود. سپس مقدار معاش این کارمند با ضریب در نظر گرفته شده برای یک مقام بلندرتبه ضرب می‌شود و معاش  کامل آن به دست می‌آید. به این ترتیب اکنون بلندترین معاش کارمند خدمات ملکی ۳۰ هزار و ۵۰۰ افغانی که با ضریب ۶.۵، معاش رییس‌الوزا را ۱۹۸ هزار و ۲۵۰ افغانی تعیین می‌کند. در زمان حکومت اشرف غنی، بلندترین معاش ۳۲ هزار افغانی و ضریب معاش رییس جمهور ۱۵ بود.

در این بخش کارشیوه، معاشات مقامات بلندرتبه حکومت سرپرست طالبان درج شده است

معاش کارمندان بانک مرکزی، نوی کابل بانک و پشتنی بانک

در مکتوب تصریح شده است که رییس کل بانک مرکزی در بست مافوق رتبه، ۱۲۲ هزار افغانی معاش دریافت خواهد کرد. در کنار این، برای معاون اول وی ۷۶ هزار و ۲۵۰ افغانی و برای معاون دوم وی نیز ۵۷ هزار و ۹۱۲ افغانی معاش در نظر گرفته شده است.

جدول معاشاتی که حکومت سرپرست طالبان برای مقامات بانک مرکزی تعیین کرده است

براساس کارشیوه جدید، کارمندان بانک مرکزی، نوی کابل بانک و پشتنی بانک که از ۷۰ هزار افغانی بالاتر معاش می‌گیرند، معاشات‌شان ۱۵ درصد کاهش یابد. در کنار این، معاش کارمندانی که از ۳۰ هزار افغانی بالاتر و از ۷۰ هزار افغانی کم‌تر است، ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت. هم‌چنان تذکر یافته است که اگر حکومت سرپرست طالبان برای موقف‌های بلند بانک‌ها افراد غیرمسلکی را می‌گمارند، این افراد معاش معادت بست خدمات ملکی را دریافت خواهند کرد.

در بخشی از مکتوب تصریح شده است که رییس هیأت عامل هر کدام از این سه بانک باید فراتر از ۳۰۶ هزار افغانی معاش نگیرند. با این حال، معاش دقیق رییسان عامل این بانک‌ها مشخص نشده است. به این ترتیب ممکن است که رییسان عامل این بانک‌ها بیش‌ترین معاش را در حکومت سرپرست طالبان دریافت کنند.

در کارشیوه جدید معاشات، ۳۰۶ هزار افغانی بلندترین معاش شمرده می‌شود

معاش نظامیان

در بخش معاش کارمندان وزارت دفاع ملی، برای موقف ستر جنرال ۴۷ هزار و ۵۱۶ افغانی، برای دگر جنرال ۴۲ هزار و ۹۴۰ افغانی، برای تورن جنرال ۳۸ هزار و ۳۶۵ افغانی، برای برید جنرال ۳۳ هزار و ۷۸۹ افغانی، برای دگروال ۲۷ هزار و ۲۵۰ افغانی، برای دگرمن ۲۴ هزار و ۹۳۵ افغانی، برای جگرن ۲۲ هزار و ۶۲۰ افغانی، برای تورن ۲۰ هزار و ۷۸۹ افغانی، برای لومری بریدمن ۱۸ هزار و ۴۱۸ افغانی، برای دوهم بریدمن ۱۷ هزار و ۴۷۰ افغانی، برای سر پرک‌مشر قدم‌دار ۱۷ هزار و ۸۷۶ افغانی، برای معاون سر پرک‌مشر قدم‌دار ۱۶ هزار و ۹۰۶ افغانی، برای سر پرک‌مشر ۱۵ هزار و ۹۳۶ افغانی، برای معاون سر پرک‌مشر ۱۵ هزار و ۰۵۸ افغانی، برای پرک‌مشر ۱۳ هزار و ۵۶۹ افغانی و برای سرباز نیز ۱۳ هزار و ۱۱۰ افغانی معاش تعیین شده است.

هم‌چنان در مورد کارمندان وزارت امور داخله آمده است که کارمندان بست ستر پاسوال ۴۱ هزار و ۴۴ افغانی، بست لوی پاسوال ۳۶ هزار و ۶۸۶ افغانی، بست پاسوال ۳۲ هزار و ۳۲۹ افغانی، بست مل پاسوال ۲۷ هزار و ۹۷۱ افغانی، بست سمونوال ۲۱ هزار و ۶۹۳ افغانی، بست سمونمل ۱۹ هزار و ۴۸۸ افغانی و بست سمونیار ۱۷ هزار و ۲۸۳ افغانی معاش دریافت خواهند کرد. در کنار این، قرار است که سارمن ۱۵ هزار و ۴۳۷ افغانی، لومری سارن ۱۳ هزار و ۱۸۰ افغانی، لومری ساتنمن ۱۱ هزار و ۶۳۸ افغانی، دوهم ساتمن ۱۰ هزار و ۷۱۴، دریم ساتنمن نیز نُه هزار و ۵۵۹ و محافظان قراردادی نیز هشت هزار و ۳۳ افغانی معاش خواهند گرفت.

میزان معاش نظامیان در حکومت سرپرست طالبان

در بخشی از کارشیوه جدید معاشات، جدول امتیازات کارمندان وزارت‌های دفاع و امور داخله درج شده است.

جدول امتیازات کارمندان وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله

جدول معاشات استادان دانشگاه‌ها و کادر علمی اکادمی علوم

در بخش دیگر کارشیوه جدید معاشات حکومت سرپرست طالبان، معاش اصلی استادان هفت هزار افغانی مدنظر گرفته شده است. با این حال، معاش امتیازی استادان دانشگاه در مجموع بیش‌تر می‌شود. به این ترتیب برای پوهاند ۴۶ هزار افغانی، برای پوهنوال ۴۰ هزار افغانی، برای پوهندوی ۳۴ هزار افغانی، برای پوهنمل ۲۸ هزار افغانی، برای پوهنیار ۲۵ هزار افغانی، برای پوهیالی ۲۲ هزار افغانی و برای نامزد پوهیالی نیز ۲۰ هزار و ۵۰۰ افغانی در مجموع معاش پرداخت خواهد شد. این در حالی است که افزون بر این معاش اصلی و امتیازی، برای استادان دارنده سند دکترا سه هزار افغانی، برای دارنده ماستری دو هزار افغانی و برای لیسانس یک هزار افغانی امتیاز تحصیلی در نظر گرفته شده است.

در بخش معاشات کارمندان اکادمی علوم آمده است که معاش سرمحقق ۳۹ هزار افغانی، معاش معاون سرمحقق ۳۰ هزار افغانی، معاش محقق ۲۱ هزار و ۶۰۰ افغانی، معاش معاون محقق ۱۵ هزار افغانی، معاش اکادمیسن نُه هزار افانی و معاش کاندیدای اکادمیسن نیز شش هزار افغانی خواهد بود.

جدول معاشات استادان دانشگاه و کادر اکادمی علوم

امتیازات قاضیان و سارنوالان

در کارشیوه جدید معاشات، به معاشات و امتیازات قاضیان و سارنوالان اشاره شده است. در بخش معاشات سارنوالی، رییسان مرکزی و مشاورین آمده است که این افراد از ۱۱ هزار و ۷۰۰ افغانی تا ۳۰ هزار و ۵۰۰ افغانی معاش دریافت خواهند کرد.

جدول معاشات کارمندان سارنوالی

در بخش معاشات استره محکمه، قرار است برای رییس محاکم استیناف، مستشاران قضایی و رییسان اداره‌های مرکزی استره محکمه که حایز انسلاک قضایی هستند، ۱۰۶ هزار و ۷۵۰ افغانی معاش پرداخت شود. در کنار این، برای رییس دیوان‌های محاکم استیناف و رییس محاکم ابتداییه ۹۱ هزار و ۵۰۰ افغانی، برای آمرین محاکم وثیقه‌ها، اعضای مسکلی ریاست‌های مرکزی استره محکمه و اعضای دیوان‌های محاکم استیناف ۷۶ هزار و ۲۵۰ افغانی، برای اعضای دیوان‌های محاکم ابتداییه ۶۱ هزار افغانی، برای رییس دیوان‌های محاکم ابتداییه ۷۶ هزار و ۲۵۰ افغانی و برای قاضیان محاکم ابتداییه و محاکم وثایق ۶۱ هزار افغانی معاش تعیین شده است.

جدول معاشات کارمندان استره محکمه در حکومت سرپرست طالبان

در این کارشیوه آمده است که قضاوت‌مند و سارونکی چهار هزار و ۵۰۰ افغانی، قضاوت‌یار و سارن‌یار پنج هزار و ۴۰۰ افغانی، قضاوت‌مل و سارن‌یال شش هزار و ۳۰۰ افغانی، قضاوت‌وال و سارن‌مل هفت هزار و ۲۰۰ افغانی، قضاوت‌پال و سارن‌پال هشت هزار و ۱۰۰ افغانی و قضاوت‌پوه و سارن‌پوه نیز نُه هزار افغانی امتیاز خواهند گرفت.

هم‌چنان در جدول معاشات کادر علمی انستیتوت قانون‌گذاری و تحقیقات علمی وزارت عدلیه تصریح یافته است که افزون بر معاش، برای قانون‌یار شش هزار افغانی، برای قانون‌مل ۱۲ هزار افغانی، برای قانون‌پال ۱۸ هزار افغانی، برای قانون‌وال ۲۴ هزار افغانی و برای قانون‌پوه نیز ۳۰ هزار افغانی امتیازات داده شود.

جدول امتیازات

معاش کارمندان جمعیت هلال احمر افغانی

براساس کارشیوه جدید معاشات کارمندان دولتی، برای بست خارج رتبه در جمعیت هلال احمر افغانی، ۱۲۲ هزار افغانی معاش در نظر گرفته شده است. هم‌چنان قرار است برای بست مافوق ۴۸ هزار و ۸۰۰ افغانی، برای بست فوق ۳۹ هزار و ۶۵۰ افغانی، برای بست اول ۳۰ هزار افغانی، برای بست دوم ۲۰ هزار افغانی، برای بست سوم ۱۵ هزار افغانی، برای بست چهارم ۱۲ هزار افغانی، برای بست پنجم ۱۰ هزار افغانی، برای بست ششم هشت هزار افغانی، برای درجه هفتم هشت هزار افغانی و برای درجه هشتم نیز هفت هزار و ۸۰۰ افغانی معاش پرداخت خواهد شد.

جدول معاشات کارمندان جمعیت هلال احمر افغانی در کارشیوه جدید

معاش کارمندان وزارت معارف

در کارشیوه جدید معاشات آمده است که معاشات کادر تعلیمات مسکلی و تخنیکی وزارت معارف بین ۲۰ تا ۴۰ درصد کاهش یابد. با این حال، در مورد کاهش یا افزایش معاش معلمان، تذکری نیامده است.

در کارشیوه جدید معاشات، معاشات معلمان واضح نشده است

معاش کارمندان شهرداری کابل

در بخش معاش کارمندان شهرداری کابل، معاش شهردار کابل در بست خارج رتبه ۱۰۶ هزار و ۷۵۰ افغانی تعیین شده است. هم‌چنان براساس این کارشیوه، قرار است معینان شهردار کابل ۷۶ هزار و ۲۵۰ افغانی، مشاورینش ۳۹ هزار و ۶۵۰ افغانی، رییس اداره‌های شهرداری ۳۰ هزار و ۵۰۰ افغانی و معاونان این رییسان نیز ۲۰ هزار و ۶۰۰ افغانی معاش دریافت کنند. در کنار این، برای دارنده‌گان سند دکترا سه هزار، برای دارنده‌گان سند ماستری دو هزار و برای دارنده‌گان سند لیسانس یک هزار افغانی امتیاز تحصیلی پرداخت شود.

جدول معاشات کارمندان شهرداری کابل در کارشیوه جدید

در این کارشیوه هم‌چنان معاشات رییسان عمومی، رییسان بخش و آمران شرکت‌های دولتی نیز اصلاح شده است. به این ترتیب برای رییس شرکت برشنا ۲۰۰ هزار افغانی، برای رییس انکشاف ملی ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار افغانی، برای شرکت هوتل انترکانتیننتال ۷۰ هزار تا ۱۰۰ هزار افغانی،  برای شرکت آب‌رسانی و کانالیزاسیون ۷۵ هزار تا ۱۵۰ هزار افغانی، برای شرکت افغان پست ۱۵۰ هزار افغانی، برای شرکت طبع اسناد مصون ۱۴۰ هزار تا ۱۵۰ هزار افغانی، برای شرکت افغان تیلی‌کام ۱۳۰ هزار تا ۲۰۰ هزار افغانی، برای رییس تدویر و مراقبت مکروریان‌ها ۱۵۰ هزار افغانی، برای رییس مواد نفتی ۱۰۰ هزار تا ۱۵۰ هزار افغانی و برای رییس شرکت هوایی آریانا نیز ۹۰ هزار تا ۲۰۰ هزار افغانی معاش تعیین شده است.

در ادامه کارشیوه جدید معاشات نیز معاشات شرکت‌های درجه دوم درج شده است.

جدول معاشات رییسان اداره‌ها که بیش‌ترین میزان معاشات در کارشیوه جدید را تشکیل می‌دهد

معاش دیپلمات‌ها

در کارشیوه معاشات دیپلمات‌ها در سفارت‌ها، نماینده‌گی‌های سیاسی و کارمندان داخلی وزارت امور خارجه، معاشات بست‌های مافوق رتبه تا دهم مشخص شده است. به این ترتیب برای بست مافوق رتبه یک هزار و ۱۳ دالر، برای فوق رتبه، یک هزار و ۱۳ دالر، برای بست اول ۸۹۱ دالر، برای بست دوم ۸۷۸ دالر، برای بست سوم ۷۸۸ دالر، برای بست چهارم ۶۹۸ دالر، برای بست پننجم ۶۵۳ دالر، برای بست ششم ۶۳۰ دالر، برای بست هفتم ۵۸۵ دالر، برای بست هشتم ۵۴۰ دالر، برای بست نهم ۴۹۵ دالر و برای بست دهم نیز ۴۵۰ دالر معاش در نظر گرفته شده است.

براساس این کارشیوه، در صورتی که ماموران وزارت خارجه پس از پایان وظایف‌شان در خارج، به کشور بازگردند، در هر بستی که مقرر شوند، معاش همان بست را دریافت خواهند کرد.

در جدول، معاش کارمندان رتبه اول تا دهم وزارت امور خارجه مشخص شده است

گفتنی است که حکومت سرپرست طالبان پیش از این معاش کارمندان حکومتی را به دلیل کار روی این کارشیوه، متوقف کرده بودند. مسوولان طالبان پیش‌تر اعلام کرده بودند که به زودی معاش سه ماه اخیر کارمندان ملکی را می‌پردازند. معاشات کارمندان دولتی در حالی تنظیم می‌شود که با افزایش ارزش دالر در برابر پول افغانی، بهای مواد اولیه و سوختی در بازارها به شکل بی‌پیشینه‌ای افزایش یافته است. پیش از این، خبرهایی از افزایش چشم‌گیر معاشات کارمندان پایین رتبه و حذف معاشات ان‌تی‌ای و امتیازی از سوی طالبان نشر شده بود.

دکمه بازگشت به بالا