نیازمندی الگوی عملیاتی تجارت برای فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی در بازار

ظریف صفا بختیاری

الگوی عملیاتی تجارت یا (Business Model Canvas) از نمودارهای اساسی در کسب‌وکار و فعالیت‌های تجارتی در بازار است. الگوی مذکور برای کارآفرین جهت اجرای فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی به مثابه‌ی پلان مهندسی یا نظامی است که برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده از آن استفاده می‌کنند. به بیان روشن‌تر، الگوی عملیاتی تجارت می‌تواند نخستین ارزش برای انجام مأموریت تجارتی و اقتصادی در بازار شناخته شود که در آن روی چگونه‌گی اهداف، مأموریت، ارزش‌ها، ارتباطات، نوعیت عرضه و تقاضا، استراتژی بازاریابی و رسیدن به راه‌حل تجارتی و اقتصادی در بازار، روشنی انداخته می‌شود.

الگوی عملیاتی تجارت، کارآفرین را وا می‌دارد تا قبل از آغاز فعالیت تجارتی و اقتصادی به ارزش‌ها و مولفه‌های بازار توجه و تمرکز کند تا پالیسی و استراتژی‌های کسب‌و‌کار به صورت درست تطبیق شود. هم‌چنان الگوی مذکور می‌تواند نقش تأثیرگذار در شناخت مفیدیت و موثریت کاری قبل از اجرای آن در بازار برای کارآفرین داشته باشد.

چند مولفه و شاخصی که جزء الگوی عملیاتی تجارت است و در بازار نقش مهم و اساسی دارد، این‌جا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

ایجاد و پیشنهاد ارزش‌های تجارتی (Value Propositions): نخستین مولفه در الگوی عملیاتی تجارت، داشتن و تعریف درست از ارزش برای کسب‌و‌کار در بازار است. تعریف دقیق ارزش، کارآفرین را کمک می‌کند تا معیارهای پاسخ‌گو را برای حل نیازمندی بازار برای مشتریان ایجاد و پیشنهاد کند.

شناخت فعالیت‌های کلیدی (Key Activities): بازار مجموع فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی است و هر فعالیت در بازار برای حل یک چالش و دریافت راه‌حل برای مشتریان اجرا و ترتیب می‌شود. شناخت دقیق از فعالیت‌های اساسی در تجارت، اساسی‌ترین شاخص برای تدوام فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی در بازار است. زیرا مشتریان به اساس نیاز و خواست‌شان به فعالیت‌های تجارتی یک شرکت رجوع و مطابق به تقاضای‌شان عمل می‌کنند. بنابراین شناخت دقیق از فعالیت‌هایی که قرار است در بازار اجرا شود، مهم‌ترین و اساسی‌ترین قسمت الگوی عملیاتی تجارت می‌باشد.

شناسایی هم‌کاران کلیدی (Key Partners): موفقیت فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی در بازار وابسته به ارتباطات است. هم‌کاران و شریک‌های تجارتی و شناخت آن‌ها در بازار نکته‌ی بارز برای کارآفرین است و کمک می‌کند تا ارتباطات مورد نیاز به شکل موثر بین عرضه‌کننده‌گان و تقاضاکننده‌گان اجرا شود و شکل گیرد. در الگوی عملیاتی تجارت که جزئی از موارد مهم برای آغاز هر فعالیت تجارتی و اقتصادی در بازار است، شناخت دقیق از هم‌کاران کلیدی در بازار از اهمیت مهم برخوردار است.

تعریف دقیق از منابع کلیدی ( Key Recourse): تجارت در بازار نیازمند یک سلسله منابع برای خلق ارزش جهت حل یک چالش توسط کارآفرین است. منابع را می‌توان به عنوان ماشین کار در بازار تعریف کرد که در چگونه‌گی حل چالش مشتریان و تقاضا‌کننده‌گان عمل می‌کند. در الگوی عملیاتی تجارت، مولفه‌ای که توسط آن سایر شاخص‌ها و معیارها تعریف می‌شود، شناخت دقیق و واضح از منابع کلیدی است که از اهمیت خاص در نمودار مذکور برخوردار می‌باشد.

ارتباط با متقاضیان یا مشتریان (Customer Relationships): اندازه‌ی بازار را تقاضاکننده‌گان مشخص می‌سازند. الگوی عملیاتی تجارت در کنار سایر معیارها برای معرفی‌شدن در بازار، ارتباطات با مشتریان و تقاضاکننده‌گان را نیز مورد اساسی و مهم تعریف کرده است. ارتباط با مشتریان در بازار به این معنا است که چه راه برای معرفی ارزش خلق‌شده توسط یک شرکت یا تجارت نوپا به مشتریان وجود دارد، یا از کدام روش‌های مناسب برای معرفی محصول به مشتریان باید استفاده صورت گیرد.

شناخت نوعیت مشتریان (Customer Segment): شناخت و داشتن معرفت از مشتریان نکته‌ی قوت کارآفرین است. در بازار انواع مختلف مشتریان وجود دارند که شامل مشتریان درجه‌اول، درجه‌دوم و مشتریان عادی می‌شوند. شرکت‌ها و کارآفرین‌ها مشتریان و تقاضاکننده‌گانش را با معیارهای متفاوت تقسیم‌بندی کرده‌اند و درجه‌ی اهمیت آن‌ها را شناسایی می‌کنند. کارآفرین و تجارت نوپا در الگوی عملیاتی تجارت و در بازار، مشتریانش را می‌شناسند، اهمیت آن‌ها را درجه‌بندی و برای آن‌ها ارزش‌های مختلف را پیشنهاد می‌کنند.

شناخت مجراها (Channels): شناخت مجرا در فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی به این معنا است که ارزش‌های ایجاد شده، محصولات و خدمات از کدام کانال‌های لازم برای مشتریان و متقاضیان انتقال داده شود. به بیان دیگر می‌توانیم مجراها را به عنوان راه و کانال دستیابی مشتریان به محصولات و خدمات یاد کرد. در نظرگرفتن و شناخت دقیق از مجراهای انتقال در الگوی عملیاتی تجارت در بازار بخش مهم از کار و فعالیت تجارتی است و در نظر گرفتن آن باعث موفقیت الگوی مذکور برای کارآفرین و تجارت می‌شود.

ساختار مصارف (Cost Structure): فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی در بازار شامل یک سلسله مصارف، از قبیل مصارف محصولات، خدمات اولیه و سایر مصارف می‌شود. داشتن و فهم دقیق از مصارف در هر فعالیت باعث می‌شود تا اقتصادی‌بودن کار در نظر گرفته شود و با اندک‌ترین مصارف بیش‌ترین مفدیت در بازار توسط شرکت یا کارآفرین ایجاد شود. فهم درست از ساختار مصارف در الگوی عملیاتی تجارت جزء مهمی از فعالیت‌های بازار به شمار می‌رود و در نظر گرفتن آن باعث رشد و توسعه‌ی فعالیت‌های تجارتی در بازار می‌شود.

شناسایی منابع درآمد (Revenue Strems): درآمدزا بودن فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی در بازار اصل مهم در تجارت است. شرکت‌های تجارتی برنامه‌های کاری و فعالیت‌های بازار را به اساس داشتن درآمد و دریافت عواید ترتیب می‌کند. شناخت دقیق از منابع درآمد، چرایی پرداخت مشتریان به کدام محصول و خدمات و علاقه‌مندی تقاضاکننده‌گان جهت خریداری محصولات می‌تواند به عنوان منابع درآمد در الگوی عملیاتی تجارت به شمار رود و از معیارهای دقیق و موثر در تدوام فعالیت‌های تجارتی و اقتصادی در بازار باشد.

با توجه با موارد بالا، الگوی عملیاتی تجارت مهم‌ترین برنامه در اولین گام‌های تجارتی در اجرای فعالیت‌های اقتصادی و تجارتی در بازار است. الگوی مذکور به کارآفرینان و صاحبان کسب‌و‌کار کمک می‌کند تا برنامه‌های کاری مطابق به برنامه با در نظرداشت موارد و معیارهای ذکرشده ایجاد و ترتیب کند، تا مفدیت موضوع در نظر گرفته شود. بنابراین الگوی عملیاتی تجارت نه تنها باعث رشد و توسعه‌ی فعالیت‌های تجارتی در بازار می‌شود؛ بلکه از مهم‌ترین نیازمندی کارآفرین و تجارت‌های نوپا نیز به شمار می‌رود.

دکمه بازگشت به بالا