پسرم را کشتند و خودم را آواره کردند

زری‌گل باشنده‌ی ولسوالی پغمان است. پسر این پیر زن توسط تفنگ‌داران غیرمسوول در قریه بابو
پغمان کشته شده است.

Comments are closed.