امسال بیش از ۱۸۲۶ قضیه خشونت علیه زنان دروزارت امورزنان ثبت شده است