قومندانان جهادی و زورمندان قرض‌داران میلیونی برشنا