یادبود از ۱۰ ثور، روز خونین رسانه‌ها، در کمیته مصونیت خبرنگاران