مطیع‌الله هفت سال داشت که پدرش را طالبان در راه مسجد کشتند

مطیع‌الله هفت سال داشت که پدرش را طالبان در راه مسجد کشتند. ناامنی باعث شد که مادرش از او بخواهد تا خانه را ترک کند و به پایتخت برود.

Comments are closed.