مطیع‌الله هفت سال داشت که پدرش را طالبان در راه مسجد کشتند