زندگی در افغانستان، سم‌پاشی درختان چهار بار در سال انجام می شود

سم‌پاشی درختان سال چهار بار انجام می شود این کار باعث می شود تا درختان از شرِ حشرات محفوظ بمانند و باعث رشد بهتر درختان گردد”.

دیدگاه are closed.