زندگی در افغانستان، سم‌پاشی درختان چهار بار در سال انجام می شود