لیلی و مجنون، محبوب.ترین گل افغان‌ها

این روزها فرهنگ نگه‌داری گل تازه میان کابلی‌ها گسترش یافته است. عطر‌ گل‌ها را می‌توان از دور در خیابان‌های کابل حس کرد

Comments are closed.