کمبود وسایل مصونیتی، چالش عمده برای خبرنگاران افغان