کوچه کاه‌فروشی کابل، مکانی برای تجمع شوقی‌های کابل