کتابخانه عمومی کابل

این جا کتابخانه‌‌ی عامه‌ی کابل است

این کتابخانه روزگاری جایگاه بلندی میان دانشجویان و کتاب‌بدستان کابل داشت و روزگار دیگری نامش تصویر انبار و موش‌خانه را در ذهن شنونده تداعی می‌کرد.

امروز اما وضعیت کتابخانه‌ی عامه فرق می‌کند. دیگر از آن خرابه خبری نیست، کتاب‌ها نم نزده‌اند و بوی تعفن مانع مطالعه نمی‌شود.

روایت غالب و دردناک در مورد کتابخانه‌ی عامه‌ی کابل این است که صداها هزار جلد کتاب آن در دوره‌ی جنگ های داخلی به نام کمونیسم از بین برده شده است.

Comments are closed.