ورکشاپ حقوق اساسی خبرنگاران برگزار شد

در ورکشاپ حقوق اساسی خبرنگاران که از سوی کمیته‌ی مصوونیت خبرنگاران برگزار گردید، حقوق اساسی خبرنگاران برای سخنگویان حکومت توضیح داده شد. این سمینار به غرض دسترسی هر چه سهل‌تر خبرنگاران به اطلاعات برگزار گردید.

 

Comments are closed.