آیا در کارکرد صندوق حمایت مالی از خبرنگاران فساد وجود دارد؟