فضای انترنتی در افغانستان مصوون نیست

از مصنوویت فزیکی تا مصوونیت سایبری، زنان و کودکان افغان در فضای سایبری مصوون نیستند وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در روز جهانی مصوونیت انترنت گفت که فضای سایبری در کشور مصوون نیست

Comments are closed.