در افغانستان بیشتر زنان دچار مرض سل یا توبرکلوز هستند