از زمان ایجاد صندوق حمایت مالی ازخبرنگار چهار سال سپری شد