صادرات افغانستان در ربع سوم سال مالی گذشته ۲۰ درصد کاهش داشته است

۸صبح، کابل: اداره ملی احصائیه و معلومات «شاخص احصائیه‌ای ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸» را نشر کرد. طبق این شاخص، میزان صادرات کشور در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته، حدود ۲۰.۳ درصد کاهش یافته است.

اداره ملی احصائیه و معلومات گفته است که یافته‌های این شاخص براساس ارقامی که از ادارات دولتی و خصوصی جمع‌آوری و پس از مقایسه با ربع سوم سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی، ارائه شده است .

طبق معلومات اداره ملی احصائیه و معلومات، ارزش صادرات کالاهای ثبت‌شده رسمی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸، حدود ۲۰۸.۸ میلیون دالر بوده است. این رقم شامل قاچاق و اموال دوباره صادر شده نمی‌شود. ارزش صادرات مجدد در این ربع ۱.۵ میلیون دالر گزارش شده است.

 در گزارش اداره ملی احصائیه و معلومات آمده است که ۴۲.۳ درصد صادرات در ربع سوم را میوه تازه و خشک و ۲۲.۵ درصد دیگر را صادرات گیاهان طبی تشکیل می‌داده است. 

در این ربع، صادرات مواد معدنی نسبت به زمان مشابه در سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی ۲۶ درصد کاهش یافته است.

هم‌چنان در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی ارزش واردات محصول ثبت‌شده رسمی دولت به یک میلیارد و ۵۹۱.۲ میلیون دالر رسیده است. این رقم واردات محصول قاچاق و محموله‌های کمکی را شامل نمی‌شود. در ربع سوم سال گذشته مالی به ارزش یک میلیارد و ۷۷۷.۳ میلیون کالاهای تجارتی وارد کشور شده بود.

گفتنی است که بر اساس گزارش اداره احصائیه و معلومات در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی میزان واردات نیز نسبت به زمان مشابه در سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی ۱۰.۵ درصد کاهش یافته است.

هم‌چنان ارزش واردات غیرمحصولی افغانستان در ربع سوم سال مالی گذشته به ۵۵۸.۸ میلیون دالر رسیده است. این رقم در زمان مشابه در سال مالی ۱۳۹۷ به ۴۱۶.۹ دالر می رسید که نشان‌دهنده افزایش ۳۴ درصدی در میزان واردات غیرمحصولی است.

میزان تورم بر اساس شاخص عمومی «قیم مواد مصرفی» در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ از سوی اداره ملی احصائیه و معلومات، ۱.۵ درصد گزارش شده است. سطح تورم این ربع نسبت به زمان مشابه در سال ۱۳۹۷ خورشیدی ۲.۵ درصد افزایش یافته است.

هم‌چنان بهای مواد غذایی در ربع سوم سال مالی ۱۳۹۸ خورشیدی ۲.۴ درصد کاهش یافته است. اداره ملی احصائیه و معلومات هم‌چنان گزارش داده است که در این ربع سال قیمت سبزیجات ۱۵.۹ درصد و میوه‌جات ۹.۹ درصد کاهش یافته است. ولایت تخار با کاهش ۶.۴ درصدی در بهای مواد غذایی در سطح کشور بیش‌ترین کاهش را داشته است.

دکمه بازگشت به بالا