فرار و سقوط

 اشرف غنی چرا فرار کرد؟ حکومت اشرف غنی چرا سقوط کرد؟ این دو پرسش ذهن بسیاری از اهل سواد و سیاست جامعه افغانستان در داخل و خارج و حتا خارجی‌های دخیل در افغانستان را مشغول نگهداشته است. هر کسی می‌خواهد و خواسته است تا پاسخی به این دو پرسش پیدا و ارایه کند. حتا اشرف … ادامه خواندن فرار و سقوط