کووید-۱۹ در افغانستان
0
مجموع موارد تاییده شده
0
موارد تازه (امروز)
0
مجموع فوتی
0
فوتی‌های امروز
0,0%
فی‌صدی فوتی (%)
0
بهبودیافته‌گان
0
بهبودیافته‌‌گان امروز
0,0%
فی‌صدی بهبودیافته‌گان
0
مجموع بیماران فعلی

جدول مصاب شده‌گان و درگذشته‌گان از تاریخ نهم حوت ۱۳۹۸ تا اکنون