کووید-۱۹ در افغانستان
105,755
مجموع موارد تاییده شده
0
موارد تازه (امروز)
4,293
مجموع فوتی
0
فوتی‌های امروز
4,1%
فی‌صدی فوتی (%)
65,071
بهبودیافته‌گان
0
بهبودیافته‌‌گان امروز
61,5%
فی‌صدی بهبودیافته‌گان
36,391
مجموع بیماران فعلی

جدول مصاب شده‌گان و درگذشته‌گان از تاریخ نهم حوت ۱۳۹۸ تا اکنون

تاریخموارد مثبتفوت شدهبهبودیافته
۵ حوت ۱۳۹۸+100
۶ حوت ۱۳۹۸000
۷ حوت ۱۳۹۸000
۸ حوت ۱۳۹۸000
۹ حوت ۱۳۹۸000
۱۰ حوت ۱۳۹۸000
۱۱ حوت ۱۳۹۸000
۱۲ حوت ۱۳۹۸000
۱۳ حوت ۱۳۹۸+100
۱۴ حوت ۱۳۹۸+200
۱۵ حوت ۱۳۹۸000
۱۶ حوت ۱۳۹۸000
۱۷ حوت ۱۳۹۸000
۱۸ حوت ۱۳۹۸+100
۱۹ حوت ۱۳۹۸+200
۲۰ حوت ۱۳۹۸+100
۲۱ حوت ۱۳۹۸+300
۲۲ حوت ۱۳۹۸+100
۲۳ حوت ۱۳۹۸+100
۲۴ حوت ۱۳۹۸+200
۲۵ حوت ۱۳۹۸+100
۲۶ حوت ۱۳۹۸+20+1
۲۷ حوت ۱۳۹۸+200
۲۸ حوت ۱۳۹۸+400
۲۹ حوت ۱۳۹۸+100
۱ حمل ۱۳۹۹+400
۲ حمل ۱۳۹۹+100
۳ حمل ۱۳۹۹+4+10
۴ حمل ۱۳۹۹+700
۵ حمل ۱۳۹۹+200
۶ حمل ۱۳۹۹+33+1+1
۷ حمل ۱۳۹۹+4+10
۸ حمل ۱۳۹۹+1100
۹ حمل ۱۳۹۹+16+10
۱۰ حمل ۱۳۹۹+1100
۱۱ حمل ۱۳۹۹+2800
۱۲ حمل ۱۳۹۹+290+3
۱۳ حمل ۱۳۹۹+2200
۱۴ حمل ۱۳۹۹+430+5
۱۵ حمل ۱۳۹۹+35+40
۱۶ حمل ۱۳۹۹+25+20
۱۷ حمل ۱۳۹۹+38+2+5
۱۸ حمل ۱۳۹۹+30+3+3
۱۹ حمل ۱۳۹۹+56+10
۲۰ حمل ۱۳۹۹+210+11
۲۱ حمل ۱۳۹۹+40+1+3
۲۲ حمل ۱۳۹۹+47+10
۲۳ حمل ۱۳۹۹+2400
۲۴ حمل ۱۳۹۹+52+10
۲۵ حمل ۱۳۹۹+58+30
۲۶ حمل ۱۳۹۹+49+1+8
۲۷ حمل ۱۳۹۹+70+6+3
۲۸ حمل ۱۳۹۹+56+1+11
۲۹ حمل ۱۳۹۹+660+45
۳۰ حمل ۱۳۹۹+270+13
۳۱ حمل ۱۳۹۹+63+3+19
۱ ثور ۱۳۹۹+30+3+4
۲ ثور ۱۳۹۹+660+15
۳ ثور ۱۳۹۹+84+4+16
۴ ثور ۱۳۹۹+590+13
۵ ثور ۱۳۹۹+95+3+9
۶ ثور ۱۳۹۹+133+40
۷ ثور ۱۳۹۹+68+5+19
۸ ثور ۱۳۹۹+172+6+13
۹ ثور ۱۳۹۹+126+1+8
۱۰ ثور ۱۳۹۹+110+2+24
۱۱ ثور ۱۳۹۹+187+3+8
۱۲ ثور ۱۳۹۹+164+4+50
۱۳ ثور ۱۳۹۹+179+4+21
۱۴ ثور ۱۳۹۹+235+13+14
۱۵ ثور ۱۳۹۹+190+5+52
۱۶ ثور ۱۳۹۹+330+5+24
۱۷ ثور ۱۳۹۹+168+9+37
۱۸ ثور ۱۳۹۹+171+2+10
۱۹ ثور ۱۳۹۹+217+3+4
۲۰ ثور ۱۳۹۹+261+6+30
۲۱ ثور ۱۳۹۹+361+5+56
۲۲ ثور ۱۳۹۹+284+20
۲۳ ثور ۱۳۹۹+281+5+52
۲۴ ثور ۱۳۹۹+259+5+38
۲۵ ثور ۱۳۹۹+413+4+43
۲۶ ثور ۱۳۹۹+414+17+54
۲۷ ثور ۱۳۹۹+349+150
۲۸ ثور ۱۳۹۹+262+2+33
۲۹ ثور ۱۳۹۹+408+3+23
۳۰ ثور ۱۳۹۹+581+5+49
۳۱ ثور ۱۳۹۹+492+10+80
۱ جوزا ۱۳۹۹+531+6+8
۲ جوزا ۱۳۹۹+542+12+58
۳ جوزا ۱۳۹۹+782+11+44
۴ جوزا ۱۳۹۹+584+2+35
۵ جوزا ۱۳۹۹+591+1+22
۶ جوزا ۱۳۹۹+658+1+31
۷ جوزا ۱۳۹۹+625+7+10
۸ جوزا ۱۳۹۹+580+8+71
۹ جوزا ۱۳۹۹+623+11+50
۱۰ جوزا ۱۳۹۹+866+3+44
۱۱ جوزا ۱۳۹۹+680+8+25
۱۲ جوزا ۱۳۹۹+545+8+100
۱۳ جوزا ۱۳۹۹+759+8+22
۱۴ جوزا ۱۳۹۹+758+24+72
۱۵ جوزا ۱۳۹۹+787+6+63
۱۶ جوزا ۱۳۹۹+915+9+177
۱۷ جوزا ۱۳۹۹+582+18+68
۱۸ جوزا ۱۳۹۹+791+30+45
۱۹ جوزا ۱۳۹۹+575+12+296
۲۰ جوزا ۱۳۹۹+542+15+480
۲۱ جوزا ۱۳۹۹+684+21+362
۲۲ جوزا ۱۳۹۹+748+21+313
۲۳ جوزا ۱۳۹۹+656+20+602
۲۴ جوزا ۱۳۹۹+556+5+273
۲۵ جوزا ۱۳۹۹+664+20+524
۲۶ جوزا ۱۳۹۹+761+7+439
۲۷ جوزا ۱۳۹۹+783+13+344
۲۸ جوزا ۱۳۹۹+564+13+650
۲۹ جوزا ۱۳۹۹+658+42+1,502
۳۰ جوزا ۱۳۹۹+346+2+302
۳۱ جوزا ۱۳۹۹+546+21+330
۱ سرطان ۱۳۹۹+409+12+472
۲ سرطان ۱۳۹۹+310+12+77
۳ سرطان ۱۳۹۹+324+20+419
۴ سرطان ۱۳۹۹+234+21+609
۵ سرطان ۱۳۹۹+460+36+305
۶ سرطان ۱۳۹۹+276+8+132
۷ سرطان ۱۳۹۹+165+34+368
۸ سرطان ۱۳۹۹+351+12+1,930
۹ سرطان ۱۳۹۹+271+12+1,330
۱۰ سرطان ۱۳۹۹+279+12+197
۱۱ سرطان ۱۳۹۹+319+28+1,520
۱۲ سرطان ۱۳۹۹+186+29+390
۱۳ سرطان ۱۳۹۹+302+12+1,290
۱۴ سرطان ۱۳۹۹+348+7+1,833
۱۵ سرطان ۱۳۹۹+279+38+202
۱۶ سرطان ۱۳۹۹+239+34+737
۱۷ سرطان ۱۳۹۹+194+22+76
۱۸ سرطان ۱۳۹۹+210+17+521
۱۹ سرطان ۱۳۹۹+314+20+147
۲۰ سرطان ۱۳۹۹+286+14+35
۲۱ سرطان ۱۳۹۹+172+23+253
۲۲ سرطان ۱۳۹۹+85+16+81
۲۳ سرطان ۱۳۹۹+154+28+38
۲۴ سرطان ۱۳۹۹+135+24+200
۲۵ سرطان ۱۳۹۹+254+32+1,002
۲۶ سرطان ۱۳۹۹+76+21+368
۲۷ سرطان ۱۳۹۹+159+32+327
۲۸ سرطان ۱۳۹۹+60+17+122
۲۹ سرطان ۱۳۹۹+174+17+361
۳۰ سرطان ۱۳۹۹+40+2+107
۳۱ سرطان ۱۳۹۹+112+30
۱ اسد ۱۳۹۹+112+4+183
۲ اسد ۱۳۹۹+201+21+626
۳ اسد ۱۳۹۹+60+14+52
۴ اسد ۱۳۹۹+48+22+191
۵ اسد ۱۳۹۹+121+12+387
۶ اسد ۱۳۹۹+106+10+18
۷ اسد ۱۳۹۹+105+1+160
۸ اسد ۱۳۹۹+105+1+31
۹ اسد ۱۳۹۹+69+10+82
۱۰ اسد ۱۳۹۹+133+1+38
۱۱ اسد ۱۳۹۹+35+10
۱۲ اسد ۱۳۹۹+1+1+1
۱۳ اسد ۱۳۹۹+36+4+159
۱۴ اسد ۱۳۹۹+3600
۱۵ اسد ۱۳۹۹+47+6+73
۱۶ اسد ۱۳۹۹+108+5+98
۱۷ اسد ۱۳۹۹+78+9+63
۱۸ اسد ۱۳۹۹+40+5+57
۱۹ اسد ۱۳۹۹+37+60
۲۰ اسد ۱۳۹۹+70+8+268
۲۱ اسد ۱۳۹۹+107+17+187
۲۲ اسد ۱۳۹۹+76+10+279
۲۳ اسد ۱۳۹۹+86+9+20
۲۴ اسد ۱۳۹۹+75+50
۲۵ اسد ۱۳۹۹+45+1+452
۲۶ اسد ۱۳۹۹+48+50
۲۷ اسد ۱۳۹۹+77+20
۲۸ اسد ۱۳۹۹+43+40
۲۹ اسد ۱۳۹۹+40+20
۳۰ اسد ۱۳۹۹+102+2+515
۳۱ اسد ۱۳۹۹+330+335
۱ سنبله ۱۳۹۹+5900
۲ سنبله ۱۳۹۹+46+2+164
۳ سنبله ۱۳۹۹+55+2+180
۴ سنبله ۱۳۹۹+16+8+80
۵ سنبله ۱۳۹۹+42+4+602
۶ سنبله ۱۳۹۹+160+4
۷ سنبله ۱۳۹۹+11+1+13
۸ سنبله ۱۳۹۹+30+4
۹ سنبله ۱۳۹۹+220+26
۱۰ سنبله ۱۳۹۹+400
۱۱ سنبله ۱۳۹۹+34+4+142
۱۲ سنبله ۱۳۹۹+50+3+84
۱۳ سنبله ۱۳۹۹+450+75
۱۴ سنبله ۱۳۹۹+160+323
۱۵ سنبله ۱۳۹۹+200+369
۱۶ سنبله ۱۳۹۹+74+3+455
۱۷ سنبله ۱۳۹۹+96+3+20
۱۸ سنبله ۱۳۹۹+26+3+158
۱۹ سنبله ۱۳۹۹+24+2+333
۲۰ سنبله ۱۳۹۹+280+81
۲۱ سنبله ۱۳۹۹+340+25
۲۲ سنبله ۱۳۹۹+350+80
۲۳ سنبله ۱۳۹۹+750+404
۲۴ سنبله ۱۳۹۹+56+6+435
۲۵ سنبله ۱۳۹۹+43+1+25
۲۶ سنبله ۱۳۹۹+40+10+405
۲۷ سنبله ۱۳۹۹+170+2
۲۸ سنبله ۱۳۹۹+25+1+71
۲۹ سنبله ۱۳۹۹+2200
۳۰ سنبله ۱۳۹۹+125+40
۳۱ سنبله ۱۳۹۹+30+30
۱ میزان ۱۳۹۹+22+10
۲ میزان ۱۳۹۹+49+1+34
۳ میزان ۱۳۹۹+25+5+9
۴ میزان ۱۳۹۹+1600
۵ میزان ۱۳۹۹+6+2+16
۶ میزان ۱۳۹۹+350+7
۷ میزان ۱۳۹۹+12+30
۸ میزان ۱۳۹۹+15+2+104
۹ میزان ۱۳۹۹+140+43
۱۰ میزان ۱۳۹۹+170+53
۱۱ میزان ۱۳۹۹+500
۱۲ میزان ۱۳۹۹+7+40
۱۳ میزان ۱۳۹۹+440+10
۱۴ میزان ۱۳۹۹+81+4+27
۱۵ میزان ۱۳۹۹+64+1+98
۱۶ میزان ۱۳۹۹+62+2+68
۱۷ میزان ۱۳۹۹+68+1+13
۱۸ میزان ۱۳۹۹+77+20
۱۹ میزان ۱۳۹۹+10+1+6
۲۰ میزان ۱۳۹۹+96+4+50
۲۱ میزان ۱۳۹۹+71+2+4
۲۲ میزان ۱۳۹۹+58+1+190
۲۳ میزان ۱۳۹۹+66+1+46
۲۴ میزان ۱۳۹۹+320+93
۲۵ میزان ۱۳۹۹+62+4+69
۲۶ میزان ۱۳۹۹+53+3+45
۲۷ میزان ۱۳۹۹+59+4+53
۲۸ میزان ۱۳۹۹+87+5+146
۲۹ میزان ۱۳۹۹+82+2+30
۳۰ میزان ۱۳۹۹+141+2+34
۱ عقرب ۱۳۹۹+116+4+7
۲ عقرب ۱۳۹۹+61+2+179
۳ عقرب ۱۳۹۹+81+4+13
۴ عقرب ۱۳۹۹+65+3+106
۵ عقرب ۱۳۹۹+104+4+21
۶ عقرب ۱۳۹۹+95+5+67
۷ عقرب ۱۳۹۹+113+6+20
۸ عقرب ۱۳۹۹+123+3+2
۹ عقرب ۱۳۹۹+66+1+19
۱۰ عقرب ۱۳۹۹+91+3+63
۱۱ عقرب ۱۳۹۹+760+5
۱۲ عقرب ۱۳۹۹+132+6+16
۱۳ عقرب ۱۳۹۹+95+3+13
۱۴ عقرب ۱۳۹۹+86+4+7
۱۵ عقرب ۱۳۹۹+121+6+78
۱۶ عقرب ۱۳۹۹+4000
۱۷ عقرب ۱۳۹۹+58+2+6
۱۸ عقرب ۱۳۹۹+126+6+12
۱۹ عقرب ۱۳۹۹+138+12+263
۲۰ عقرب ۱۳۹۹+166+3+233
۲۱ عقرب ۱۳۹۹+146+4+13
۲۲ عقرب ۱۳۹۹+186+10+57
۲۳ عقرب ۱۳۹۹+174+4+12
۲۴ عقرب ۱۳۹۹+66+10+31
۲۵ عقرب ۱۳۹۹+205+12+25
۲۶ عقرب ۱۳۹۹+228+15+45
۲۷ عقرب ۱۳۹۹+213+6+23
۲۸ عقرب ۱۳۹۹+243+7+135
۲۹ عقرب ۱۳۹۹+253+5+55
۳۰ عقرب ۱۳۹۹+186+13+20
۱ قوس ۱۳۹۹+140+12+52
۲ قوس ۱۳۹۹+203+12+512
۳ قوس ۱۳۹۹+282+12+42
۴ قوس ۱۳۹۹+186+13+146
۵ قوس ۱۳۹۹+210+13+23
۶ قوس ۱۳۹۹+216+9+87
۷ قوس ۱۳۹۹+123+3+63
۸ قوس ۱۳۹۹+121+12+414
۹ قوس ۱۳۹۹+272+22+7
۱۰ قوس ۱۳۹۹+158+21+115
۱۱ قوس ۱۳۹۹+242+27+115
۱۲ قوس ۱۳۹۹+202+19+272
۱۳ قوس ۱۳۹۹+119+5+42
۱۴ قوس ۱۳۹۹000
۱۵ قوس ۱۳۹۹+235+18+133
۱۶ قوس ۱۳۹۹+234+10+292
۱۷ قوس ۱۳۹۹+210+26+194
۱۸ قوس ۱۳۹۹+200+6+41
۱۹ قوس ۱۳۹۹+135+13+112
۲۰ قوس ۱۳۹۹+202+16+67
۲۱ قوس ۱۳۹۹+63+10+42
۲۲ قوس ۱۳۹۹+113+11+59
۲۳ قوس ۱۳۹۹+298+9+50
۲۴ قوس ۱۳۹۹+191+4+2
۲۵ قوس ۱۳۹۹+234+26+84
۲۶ قوس ۱۳۹۹+209+16+139
۲۷ قوس ۱۳۹۹+217+14+30
۲۸ قوس ۱۳۹۹+243+5+35
۲۹ قوس ۱۳۹۹+60+17+73
۳۰ قوس ۱۳۹۹+136+20+393
۱ جدی ۱۳۹۹+196+15+502
۲ جدی ۱۳۹۹+177+14+77
۳ جدی ۱۳۹۹+243+21+107
۴ جدی ۱۳۹۹+222+9+667
۵ جدی ۱۳۹۹+155+13+85
۶ جدی ۱۳۹۹+76+10+340
۷ جدی ۱۳۹۹+153+11+312
۸ جدی ۱۳۹۹+241+14+345
۹ جدی ۱۳۹۹+70+5+102
۱۰ جدی ۱۳۹۹+55+2+69
۱۱ جدی ۱۳۹۹+121+10+115
۱۲ جدی ۱۳۹۹000
۱۳ جدی ۱۳۹۹000
۱۴ جدی ۱۳۹۹000
۱۵ جدی ۱۳۹۹+1,485+46+803
۱۶ جدی ۱۳۹۹+94+7+136
۱۷ جدی ۱۳۹۹000
۱۸ جدی ۱۳۹۹+102+9+625
۱۹ جدی ۱۳۹۹+125+4+149
۲۰ جدی ۱۳۹۹+68+7+300
۲۱ جدی ۱۳۹۹+89+13+208
۲۲ جدی ۱۳۹۹+49+11+189
۲۳ جدی ۱۳۹۹+46+13+471
۲۴ جدی ۱۳۹۹00+242
۲۵ جدی ۱۳۹۹+191+13+448
۲۶ جدی ۱۳۹۹+56+10+136
۲۷ جدی ۱۳۹۹+107+12+31
۲۸ جدی ۱۳۹۹+46+3+403
۲۹ جدی ۱۳۹۹+78+4+491
۳۰ جدی ۱۳۹۹+79+3+195
۱ دلو ۱۳۹۹+137+8+205
۲ دلو ۱۳۹۹+125+9+128
۳ دلو ۱۳۹۹+80+7+25
۴ دلو ۱۳۹۹+76+3+31
۵ دلو ۱۳۹۹+36+5+355
۶ دلو ۱۳۹۹+77+7+67
۷ دلو ۱۳۹۹+78+4+94
۸ دلو ۱۳۹۹+1040+90
۹ دلو ۱۳۹۹+37+8+34
۱۰ دلو ۱۳۹۹+48+2+23
۱۱ دلو ۱۳۹۹+69+1+3
۱۲ دلو ۱۳۹۹+150+70
۱۳ دلو ۱۳۹۹+36+4+44
۱۴ دلو ۱۳۹۹+62+1+75
۱۵ دلو ۱۳۹۹+53+1+184
۱۶ دلو ۱۳۹۹+57+1+13
۱۷ دلو ۱۳۹۹+340+23
۱۸ دلو ۱۳۹۹+65+1+9
۱۹ دلو ۱۳۹۹+5+2+14
۲۰ دلو ۱۳۹۹+24+3+1
۲۱ دلو ۱۳۹۹+25+1+67
۲۲ دلو ۱۳۹۹+18+4+24
۲۳ دلو ۱۳۹۹+18+1+146
۲۴ دلو ۱۳۹۹+25+5+111
۲۵ دلو ۱۳۹۹+28+3+2
۲۶ دلو ۱۳۹۹+190+3
۲۷ دلو ۱۳۹۹+220+38
۲۸ دلو ۱۳۹۹+4+1+81
۲۹ دلو ۱۳۹۹+220+112
۳۰ دلو ۱۳۹۹+17+2+172
۱ حوت ۱۳۹۹+180+5
۲ حوت ۱۳۹۹+50+17
۳ حوت ۱۳۹۹+24+2+14
۴ حوت ۱۳۹۹+13+1+61
۵ حوت ۱۳۹۹+29+2+72
۶ حوت ۱۳۹۹+18+1+119
۷ حوت ۱۳۹۹+16+2+195
۸ حوت ۱۳۹۹+16+4+4
۹ حوت ۱۳۹۹+11+1+3
۱۰ حوت ۱۳۹۹+70+45
۱۱ حوت ۱۳۹۹+19+1+11
۱۲ حوت ۱۳۹۹+26+2+3
۱۳ حوت ۱۳۹۹+110+12
۱۴ حوت ۱۳۹۹+50+3
۱۵ حوت ۱۳۹۹+52+30
۱۶ حوت ۱۳۹۹+130+7
۱۷ حوت ۱۳۹۹+70+9
۱۸ حوت ۱۳۹۹+29+2+24
۱۹ حوت ۱۳۹۹00+7
۲۰ حوت ۱۳۹۹+180+90
۲۱ حوت ۱۳۹۹+2300
۲۲ حوت ۱۳۹۹+42+30
۲۳ حوت ۱۳۹۹00-28
۲۴ حوت ۱۳۹۹+26+3+6
۲۵ حوت ۱۳۹۹0+2+4
۲۶ حوت ۱۳۹۹+10+1+18
۲۷ حوت ۱۳۹۹+210+37
۲۸ حوت ۱۳۹۹+28+2+128
۲۹ حوت ۱۳۹۹+250+17
۳۰ حوت ۱۳۹۹+2400
۱ حمل ۱۴۰۰+10+1+56
۲ حمل ۱۴۰۰+50+1+6
۳ حمل ۱۴۰۰+24+2+9
۴ حمل ۱۴۰۰+150+50
۵ حمل ۱۴۰۰+34+1+135
۶ حمل ۱۴۰۰+280+57
۷ حمل ۱۴۰۰+36+20
۸ حمل ۱۴۰۰+4+1+19
۹ حمل ۱۴۰۰+28+2+653
۱۰ حمل ۱۴۰۰+62+4+807
۱۱ حمل ۱۴۰۰+70+8+77
۱۲ حمل ۱۴۰۰+63+5+238
۱۳ حمل ۱۴۰۰+55+6+10
۱۴ حمل ۱۴۰۰+23+1+4
۱۵ حمل ۱۴۰۰+81+1+83
۱۶ حمل ۱۴۰۰+41+11+17
۱۷ حمل ۱۴۰۰+62+4+26
۱۸ حمل ۱۴۰۰+940+12
۱۹ حمل ۱۴۰۰+70+4+16
۲۰ حمل ۱۴۰۰+76+5+5
۲۱ حمل ۱۴۰۰+1250+1
۲۲ حمل ۱۴۰۰+160+27
۲۳ حمل ۱۴۰۰+82+8+16
۲۴ حمل ۱۴۰۰+1220+8
۲۵ حمل ۱۴۰۰+128+3+9
۲۶ حمل ۱۴۰۰+42+1+61
۲۷ حمل ۱۴۰۰+78+2+22
۲۸ حمل ۱۴۰۰+109+4+11
۲۹ حمل ۱۴۰۰+720+52
۳۰ حمل ۱۴۰۰+105+7+76
۳۱ حمل ۱۴۰۰+139+3+28
۱ ثور ۱۴۰۰+177+8+29
۲ ثور ۱۴۰۰+98+4+47
۳ ثور ۱۴۰۰+230+4+15
۴ ثور ۱۴۰۰+188+7+29
۵ ثور ۱۴۰۰+113+10+97
۶ ثور ۱۴۰۰+172+10+31
۷ ثور ۱۴۰۰+210+6+274
۸ ثور ۱۴۰۰+145+13+180
۹ ثور ۱۴۰۰+206+7+129
۱۰ ثور ۱۴۰۰+169+7+103
۱۱ ثور ۱۴۰۰+194+6+66
۱۲ ثور ۱۴۰۰+183+6+119
۱۳ ثور ۱۴۰۰+178+50
۱۴ ثور ۱۴۰۰+263+6+303
۱۵ ثور ۱۴۰۰+234+6+56
۱۶ ثور ۱۴۰۰+365+10+211
۱۷ ثور ۱۴۰۰+293+9+58
۱۸ ثور ۱۴۰۰+300+10+21
۱۹ ثور ۱۴۰۰+87+3+182
۲۰ ثور ۱۴۰۰+221+12+160
۲۱ ثور ۱۴۰۰+340+12+121
۲۲ ثور ۱۴۰۰+315+3+31
۲۳ ثور ۱۴۰۰+327+8+85
۲۴ ثور ۱۴۰۰+310+9+15
۲۵ ثور ۱۴۰۰+57+3+29
۲۶ ثور ۱۴۰۰+72+9+23
۲۷ ثور ۱۴۰۰+114+3+324
۲۸ ثور ۱۴۰۰+221+6+108
۲۹ ثور ۱۴۰۰+303+11+411
۳۰ ثور ۱۴۰۰+453+10+158
۳۱ ثور ۱۴۰۰+505+10+103
۱ جوزا ۱۴۰۰+406+10+99
۲ جوزا ۱۴۰۰+242+10+146
۳ جوزا ۱۴۰۰+547+10+260
۴ جوزا ۱۴۰۰+628+24+223
۵ جوزا ۱۴۰۰+840+19+193
۶ جوزا ۱۴۰۰+623+14+251
۷ جوزا ۱۴۰۰+764+12+157
۸ جوزا ۱۴۰۰+981+18+162
۹ جوزا ۱۴۰۰+650+20+169
۱۰ جوزا ۱۴۰۰+1,077+25+179
۱۱ جوزا ۱۴۰۰+1,139+29+112
۱۲ جوزا ۱۴۰۰+1,049+34+222
۱۳ جوزا ۱۴۰۰+1,093+27+107
۱۴ جوزا ۱۴۰۰+1,509+34+74
۱۵ جوزا ۱۴۰۰+1,335+36+121
۱۶ جوزا ۱۴۰۰+1,261+41+357
۱۷ جوزا ۱۴۰۰+1,617+42+376
۱۸ جوزا ۱۴۰۰+1,485+64+571
۱۹ جوزا ۱۴۰۰+1,724+54+302
۲۰ جوزا ۱۴۰۰+1,842+51+409
۲۱ جوزا ۱۴۰۰+1,824+56+318
۲۲ جوزا ۱۴۰۰+1,024+37+341
۲۳ جوزا ۱۴۰۰+1,121+78+471
۲۴ جوزا ۱۴۰۰+1,597+85+296
۲۵ جوزا ۱۴۰۰+1,814+71+114
۲۶ جوزا ۱۴۰۰+160+577
۲۷ جوزا ۱۴۰۰+3,243+159+301
۲۸ جوزا ۱۴۰۰+2,203+92+728
۲۹ جوزا ۱۴۰۰00+449
۳۰ جوزا ۱۴۰۰00+526
۳۱ جوزا ۱۴۰۰+5,168+281+670