کووید-۱۹ در افغانستان
154,712
مجموع موارد تاییده شده
127
موارد تازه (امروز)
7,199
مجموع فوتی
0
فوتی‌های امروز
4,7%
فی‌صدی فوتی (%)
122,552
بهبودیافته‌گان
30
بهبودیافته‌‌گان امروز
79,2%
فی‌صدی بهبودیافته‌گان
24,961
مجموع بیماران فعلی

جدول مصاب شده‌گان و درگذشته‌گان از تاریخ نهم حوت ۱۳۹۸ تا اکنون

تاریخموارد مثبتفوت شدهبهبودیافته
۵ حوت ۱۳۹۸+500
۶ حوت ۱۳۹۸000
۷ حوت ۱۳۹۸000
۸ حوت ۱۳۹۸000
۹ حوت ۱۳۹۸000
۱۰ حوت ۱۳۹۸000
۱۱ حوت ۱۳۹۸000
۱۲ حوت ۱۳۹۸000
۱۳ حوت ۱۳۹۸000
۱۴ حوت ۱۳۹۸000
۱۵ حوت ۱۳۹۸000
۱۶ حوت ۱۳۹۸000
۱۷ حوت ۱۳۹۸+300
۱۸ حوت ۱۳۹۸000
۱۹ حوت ۱۳۹۸000
۲۰ حوت ۱۳۹۸000
۲۱ حوت ۱۳۹۸+300
۲۲ حوت ۱۳۹۸000
۲۳ حوت ۱۳۹۸000
۲۴ حوت ۱۳۹۸+300
۲۵ حوت ۱۳۹۸+600
۲۶ حوت ۱۳۹۸+50+1
۲۷ حوت ۱۳۹۸+100
۲۸ حوت ۱۳۹۸000
۲۹ حوت ۱۳۹۸000
۱ حمل ۱۳۹۹-200
۲ حمل ۱۳۹۹000
۳ حمل ۱۳۹۹+1000
۴ حمل ۱۳۹۹+6+10
۵ حمل ۱۳۹۹+200
۶ حمل ۱۳۹۹+320+1
۷ حمل ۱۳۹۹+6+10
۸ حمل ۱۳۹۹+1100
۹ حمل ۱۳۹۹+1500
۱۰ حمل ۱۳۹۹+8+20
۱۱ حمل ۱۳۹۹000
۱۲ حمل ۱۳۹۹+520+3
۱۳ حمل ۱۳۹۹+2600
۱۴ حمل ۱۳۹۹+430+5
۱۵ حمل ۱۳۹۹+34+10
۱۶ حمل ۱۳۹۹+100
۱۷ حمل ۱۳۹۹+29+2+5
۱۸ حمل ۱۳۹۹+380+3
۱۹ حمل ۱۳۹۹+30+40
۲۰ حمل ۱۳۹۹+56+3+11
۲۱ حمل ۱۳۹۹+21+1+3
۲۲ حمل ۱۳۹۹+7700
۲۳ حمل ۱۳۹۹000
۲۴ حمل ۱۳۹۹+34+30
۲۵ حمل ۱۳۹۹+52+10
۲۶ حمل ۱۳۹۹+58+3+8
۲۷ حمل ۱۳۹۹+105+3+3
۲۸ حمل ۱۳۹۹+24+4+11
۲۹ حمل ۱۳۹۹+51+1+45
۳۰ حمل ۱۳۹۹+630+13
۳۱ حمل ۱۳۹۹+250+19
۱ ثور ۱۳۹۹+63+3+4
۲ ثور ۱۳۹۹+30+3+15
۳ ثور ۱۳۹۹+660+16
۴ ثور ۱۳۹۹+84+4+13
۵ ثور ۱۳۹۹+500+9
۶ ثور ۱۳۹۹+104+30
۷ ثور ۱۳۹۹+133+6+19
۸ ثور ۱۳۹۹+68+1+13
۹ ثور ۱۳۹۹+172+10+8
۱۰ ثور ۱۳۹۹+1240+24
۱۱ ثور ۱۳۹۹00+8
۱۲ ثور ۱۳۹۹+344+4+50
۱۳ ثور ۱۳۹۹+298+8+21
۱۴ ثور ۱۳۹۹00+14
۱۵ ثور ۱۳۹۹00+52
۱۶ ثور ۱۳۹۹00+24
۱۷ ثور ۱۳۹۹+755+23+37
۱۸ ثور ۱۳۹۹+168+9+10
۱۹ ثور ۱۳۹۹+171+1+4
۲۰ ثور ۱۳۹۹00+30
۲۱ ثور ۱۳۹۹+839+14+56
۲۲ ثور ۱۳۹۹+262+10
۲۳ ثور ۱۳۹۹+303+7+52
۲۴ ثور ۱۳۹۹00+38
۲۵ ثور ۱۳۹۹+372+9+43
۲۶ ثور ۱۳۹۹+714+17+54
۲۷ ثور ۱۳۹۹+349+150
۲۸ ثور ۱۳۹۹+233+1+33
۲۹ ثور ۱۳۹۹+437+4+23
۳۰ ثور ۱۳۹۹+583+4+49
۳۱ ثور ۱۳۹۹+490+10+80
۱ جوزا ۱۳۹۹+531+6+8
۲ جوزا ۱۳۹۹+540+12+58
۳ جوزا ۱۳۹۹+736+10+44
۴ جوزا ۱۳۹۹+716+7+35
۵ جوزا ۱۳۹۹+512+1+22
۶ جوزا ۱۳۹۹+737+1+31
۷ جوزا ۱۳۹۹+548+6+10
۸ جوزا ۱۳۹۹+637+9+71
۹ جوزا ۱۳۹۹+643+11+50
۱۰ جوزا ۱۳۹۹+784+2+44
۱۱ جوزا ۱۳۹۹+651+2+25
۱۲ جوزا ۱۳۹۹+656+15+100
۱۳ جوزا ۱۳۹۹+742+5+22
۱۴ جوزا ۱۳۹۹+775+24+72
۱۵ جوزا ۱۳۹۹+624+5+63
۱۶ جوزا ۱۳۹۹+1,078+10+177
۱۷ جوزا ۱۳۹۹+582+18+68
۱۸ جوزا ۱۳۹۹+791+30+45
۱۹ جوزا ۱۳۹۹+575+12+296
۲۰ جوزا ۱۳۹۹+305+7+480
۲۱ جوزا ۱۳۹۹+920+29+362
۲۲ جوزا ۱۳۹۹+748+21+313
۲۳ جوزا ۱۳۹۹+656+20+602
۲۴ جوزا ۱۳۹۹+556+5+273
۲۵ جوزا ۱۳۹۹+664+20+524
۲۶ جوزا ۱۳۹۹+761+5+439
۲۷ جوزا ۱۳۹۹+106+8+344
۲۸ جوزا ۱۳۹۹+1,241+20+650
۲۹ جوزا ۱۳۹۹+463+42+1,502
۳۰ جوزا ۱۳۹۹+541+2+302
۳۱ جوزا ۱۳۹۹+4190+330
۱ سرطان ۱۳۹۹+536+33+472
۲ سرطان ۱۳۹۹+310+17+77
۳ سرطان ۱۳۹۹+338+20+419
۴ سرطان ۱۳۹۹+159+21+609
۵ سرطان ۱۳۹۹+535+36+305
۶ سرطان ۱۳۹۹+85+5+132
۷ سرطان ۱۳۹۹+356+23+368
۸ سرطان ۱۳۹۹+351+26+1,930
۹ سرطان ۱۳۹۹+271+4+1,330
۱۰ سرطان ۱۳۹۹+121+2+197
۱۱ سرطان ۱۳۹۹+403+39+1,520
۱۲ سرطان ۱۳۹۹+260+33+390
۱۳ سرطان ۱۳۹۹+302+12+1,290
۱۴ سرطان ۱۳۹۹+348+7+1,833
۱۵ سرطان ۱۳۹۹+279+38+202
۱۶ سرطان ۱۳۹۹+113+23+737
۱۷ سرطان ۱۳۹۹+320+33+76
۱۸ سرطان ۱۳۹۹+210+16+521
۱۹ سرطان ۱۳۹۹+59+1+147
۲۰ سرطان ۱۳۹۹+541+34+35
۲۱ سرطان ۱۳۹۹+157+4+253
۲۲ سرطان ۱۳۹۹+100+35+81
۲۳ سرطان ۱۳۹۹+4+2+38
۲۴ سرطان ۱۳۹۹+285+33+200
۲۵ سرطان ۱۳۹۹+200+49+1,002
۲۶ سرطان ۱۳۹۹+130+19+368
۲۷ سرطان ۱۳۹۹+159+34+327
۲۸ سرطان ۱۳۹۹+600+122
۲۹ سرطان ۱۳۹۹+186+34+361
۳۰ سرطان ۱۳۹۹+34+2+107
۳۱ سرطان ۱۳۹۹+106+10
۱ اسد ۱۳۹۹+112+6+183
۲ اسد ۱۳۹۹+188+21+626
۳ اسد ۱۳۹۹+66+14+52
۴ اسد ۱۳۹۹+55+21+191
۵ اسد ۱۳۹۹+121+13+387
۶ اسد ۱۳۹۹+106+10+18
۷ اسد ۱۳۹۹+105+1+160
۸ اسد ۱۳۹۹+103+1+31
۹ اسد ۱۳۹۹+710+82
۱۰ اسد ۱۳۹۹00+38
۱۱ اسد ۱۳۹۹+168+120
۱۲ اسد ۱۳۹۹00+1
۱۳ اسد ۱۳۹۹00+159
۱۴ اسد ۱۳۹۹+37+50
۱۵ اسد ۱۳۹۹+82+6+73
۱۶ اسد ۱۳۹۹+67+4+98
۱۷ اسد ۱۳۹۹+410+63
۱۸ اسد ۱۳۹۹+78+9+57
۱۹ اسد ۱۳۹۹+39+50
۲۰ اسد ۱۳۹۹00+268
۲۱ اسد ۱۳۹۹+215+32+187
۲۲ اسد ۱۳۹۹+76+10+279
۲۳ اسد ۱۳۹۹+79+9+20
۲۴ اسد ۱۳۹۹+700
۲۵ اسد ۱۳۹۹+120+7+452
۲۶ اسد ۱۳۹۹+45+50
۲۷ اسد ۱۳۹۹000
۲۸ اسد ۱۳۹۹+300
۲۹ اسد ۱۳۹۹000
۳۰ اسد ۱۳۹۹+160+8+515
۳۱ اسد ۱۳۹۹+97+2+335
۱ سنبله ۱۳۹۹+3800
۲ سنبله ۱۳۹۹+590+164
۳ سنبله ۱۳۹۹+46+2+180
۴ سنبله ۱۳۹۹+71+10+80
۵ سنبله ۱۳۹۹+43+4+602
۶ سنبله ۱۳۹۹+160+4
۷ سنبله ۱۳۹۹+11+1+13
۸ سنبله ۱۳۹۹+30+4
۹ سنبله ۱۳۹۹00+26
۱۰ سنبله ۱۳۹۹+1900
۱۱ سنبله ۱۳۹۹+34+4+142
۱۲ سنبله ۱۳۹۹+47+3+84
۱۳ سنبله ۱۳۹۹+450+75
۱۴ سنبله ۱۳۹۹00+323
۱۵ سنبله ۱۳۹۹+160+369
۱۶ سنبله ۱۳۹۹+94+3+455
۱۷ سنبله ۱۳۹۹+96+3+20
۱۸ سنبله ۱۳۹۹+26+3+158
۱۹ سنبله ۱۳۹۹+24+2+333
۲۰ سنبله ۱۳۹۹+280+81
۲۱ سنبله ۱۳۹۹+340+25
۲۲ سنبله ۱۳۹۹+350+80
۲۳ سنبله ۱۳۹۹+750+404
۲۴ سنبله ۱۳۹۹+56+5+435
۲۵ سنبله ۱۳۹۹+43+1+25
۲۶ سنبله ۱۳۹۹+40+10+405
۲۷ سنبله ۱۳۹۹+170+2
۲۸ سنبله ۱۳۹۹+11+1+71
۲۹ سنبله ۱۳۹۹+3600
۳۰ سنبله ۱۳۹۹+125+40
۳۱ سنبله ۱۳۹۹+30+30
۱ میزان ۱۳۹۹+22+10
۲ میزان ۱۳۹۹+49+1+34
۳ میزان ۱۳۹۹+25+5+9
۴ میزان ۱۳۹۹+1600
۵ میزان ۱۳۹۹+6+2+16
۶ میزان ۱۳۹۹+350+7
۷ میزان ۱۳۹۹+12+30
۸ میزان ۱۳۹۹+15+2+104
۹ میزان ۱۳۹۹+140+43
۱۰ میزان ۱۳۹۹+170+53
۱۱ میزان ۱۳۹۹+500
۱۲ میزان ۱۳۹۹+7+40
۱۳ میزان ۱۳۹۹+440+10
۱۴ میزان ۱۳۹۹+81+4+27
۱۵ میزان ۱۳۹۹+64+1+98
۱۶ میزان ۱۳۹۹+62+2+68
۱۷ میزان ۱۳۹۹+68+1+13
۱۸ میزان ۱۳۹۹+77+20
۱۹ میزان ۱۳۹۹+10+1+6
۲۰ میزان ۱۳۹۹+96+4+50
۲۱ میزان ۱۳۹۹+71+2+4
۲۲ میزان ۱۳۹۹+58+1+190
۲۳ میزان ۱۳۹۹+66+1+46
۲۴ میزان ۱۳۹۹+320+93
۲۵ میزان ۱۳۹۹+47+4+69
۲۶ میزان ۱۳۹۹+68+3+45
۲۷ میزان ۱۳۹۹+59+4+53
۲۸ میزان ۱۳۹۹+87+5+146
۲۹ میزان ۱۳۹۹+88+2+30
۳۰ میزان ۱۳۹۹00+34
۱ عقرب ۱۳۹۹+490+7
۲ عقرب ۱۳۹۹+116+2+179
۳ عقرب ۱۳۹۹+61+2+13
۴ عقرب ۱۳۹۹+81+4+106
۵ عقرب ۱۳۹۹+65+3+21
۶ عقرب ۱۳۹۹+104+4+67
۷ عقرب ۱۳۹۹+95+5+20
۸ عقرب ۱۳۹۹+113+6+2
۹ عقرب ۱۳۹۹+123+3+19
۱۰ عقرب ۱۳۹۹+66+1+63
۱۱ عقرب ۱۳۹۹+91+3+5
۱۲ عقرب ۱۳۹۹+760+16
۱۳ عقرب ۱۳۹۹+132+5+13
۱۴ عقرب ۱۳۹۹+95+3+7
۱۵ عقرب ۱۳۹۹+86+4+78
۱۶ عقرب ۱۳۹۹+121+60
۱۷ عقرب ۱۳۹۹+400+6
۱۸ عقرب ۱۳۹۹+58+2+12
۱۹ عقرب ۱۳۹۹+126+6+263
۲۰ عقرب ۱۳۹۹+138+12+233
۲۱ عقرب ۱۳۹۹+166+3+13
۲۲ عقرب ۱۳۹۹+146+4+57
۲۳ عقرب ۱۳۹۹+186+10+12
۲۴ عقرب ۱۳۹۹+174+4+31
۲۵ عقرب ۱۳۹۹+66+10+25
۲۶ عقرب ۱۳۹۹+205+12+45
۲۷ عقرب ۱۳۹۹+163+9+23
۲۸ عقرب ۱۳۹۹+225+12+135
۲۹ عقرب ۱۳۹۹+223+7+55
۳۰ عقرب ۱۳۹۹+377+5+20
۱ قوس ۱۳۹۹+215+11+52
۲ قوس ۱۳۹۹+60+14+512
۳ قوس ۱۳۹۹+203+12+42
۴ قوس ۱۳۹۹+282+8+146
۵ قوس ۱۳۹۹+290+17+23
۶ قوس ۱۳۹۹+212+13+87
۷ قوس ۱۳۹۹+226+12+63
۸ قوس ۱۳۹۹+123+3+414
۹ قوس ۱۳۹۹+127+12+7
۱۰ قوس ۱۳۹۹+249+11+115
۱۱ قوس ۱۳۹۹+283+11+115
۱۲ قوس ۱۳۹۹+219+21+272
۱۳ قوس ۱۳۹۹+263+27+42
۱۴ قوس ۱۳۹۹+278+190
۱۵ قوس ۱۳۹۹+130+6+133
۱۶ قوس ۱۳۹۹+253+18+292
۱۷ قوس ۱۳۹۹+260+10+194
۱۸ قوس ۱۳۹۹+235+27+41
۱۹ قوس ۱۳۹۹+230+6+112
۲۰ قوس ۱۳۹۹+174+13+67
۲۱ قوس ۱۳۹۹+213+18+42
۲۲ قوس ۱۳۹۹+73+10+59
۲۳ قوس ۱۳۹۹+126+11+50
۲۴ قوس ۱۳۹۹+321+11+2
۲۵ قوس ۱۳۹۹+211+4+84
۲۶ قوس ۱۳۹۹+219+26+139
۲۷ قوس ۱۳۹۹+224+16+30
۲۸ قوس ۱۳۹۹+275+15+35
۲۹ قوس ۱۳۹۹+254+5+73
۳۰ قوس ۱۳۹۹+80+17+393
۱ جدی ۱۳۹۹+142+20+502
۲ جدی ۱۳۹۹+210+15+77
۳ جدی ۱۳۹۹+182+16+107
۴ جدی ۱۳۹۹+287+21+667
۵ جدی ۱۳۹۹+238+9+85
۶ جدی ۱۳۹۹+169+13+340
۷ جدی ۱۳۹۹+84+10+312
۸ جدی ۱۳۹۹+159+12+345
۹ جدی ۱۳۹۹+140+12+102
۱۰ جدی ۱۳۹۹+183+7+69
۱۱ جدی ۱۳۹۹00+115
۱۲ جدی ۱۳۹۹+183+120
۱۳ جدی ۱۳۹۹+73+100
۱۴ جدی ۱۳۹۹+123+100
۱۵ جدی ۱۳۹۹+200+9+803
۱۶ جدی ۱۳۹۹+102+7+136
۱۷ جدی ۱۳۹۹+94+70
۱۸ جدی ۱۳۹۹+102+9+625
۱۹ جدی ۱۳۹۹+125+4+149
۲۰ جدی ۱۳۹۹+68+7+300
۲۱ جدی ۱۳۹۹+89+13+208
۲۲ جدی ۱۳۹۹+49+11+189
۲۳ جدی ۱۳۹۹+46+13+471
۲۴ جدی ۱۳۹۹+106+7+242
۲۵ جدی ۱۳۹۹+85+6+448
۲۶ جدی ۱۳۹۹+56+10+136
۲۷ جدی ۱۳۹۹+107+12+31
۲۸ جدی ۱۳۹۹+46+3+403
۲۹ جدی ۱۳۹۹+78+4+491
۳۰ جدی ۱۳۹۹+79+3+195
۱ دلو ۱۳۹۹+137+8+205
۲ دلو ۱۳۹۹+125+9+128
۳ دلو ۱۳۹۹+80+7+25
۴ دلو ۱۳۹۹+76+3+31
۵ دلو ۱۳۹۹+36+5+355
۶ دلو ۱۳۹۹+77+7+67
۷ دلو ۱۳۹۹+78+4+94
۸ دلو ۱۳۹۹+1040+90
۹ دلو ۱۳۹۹+37+8+34
۱۰ دلو ۱۳۹۹+48+2+23
۱۱ دلو ۱۳۹۹+69+1+3
۱۲ دلو ۱۳۹۹+150+70
۱۳ دلو ۱۳۹۹+36+4+44
۱۴ دلو ۱۳۹۹+62+1+75
۱۵ دلو ۱۳۹۹+53+1+184
۱۶ دلو ۱۳۹۹+57+1+13
۱۷ دلو ۱۳۹۹+340+23
۱۸ دلو ۱۳۹۹+65+1+9
۱۹ دلو ۱۳۹۹+5+2+14
۲۰ دلو ۱۳۹۹+24+3+1
۲۱ دلو ۱۳۹۹+25+1+67
۲۲ دلو ۱۳۹۹+18+4+24
۲۳ دلو ۱۳۹۹+18+1+146
۲۴ دلو ۱۳۹۹+25+5+111
۲۵ دلو ۱۳۹۹+28+3+2
۲۶ دلو ۱۳۹۹+190+3
۲۷ دلو ۱۳۹۹+220+38
۲۸ دلو ۱۳۹۹+4+1+81
۲۹ دلو ۱۳۹۹+220+112
۳۰ دلو ۱۳۹۹+17+2+172
۱ حوت ۱۳۹۹+180+5
۲ حوت ۱۳۹۹+50+17
۳ حوت ۱۳۹۹+24+2+14
۴ حوت ۱۳۹۹+13+1+61
۵ حوت ۱۳۹۹+29+2+72
۶ حوت ۱۳۹۹+18+1+119
۷ حوت ۱۳۹۹+16+2+195
۸ حوت ۱۳۹۹+16+4+4
۹ حوت ۱۳۹۹+11+1+3
۱۰ حوت ۱۳۹۹+70+45
۱۱ حوت ۱۳۹۹+19+1+11
۱۲ حوت ۱۳۹۹+26+2+3
۱۳ حوت ۱۳۹۹+110+12
۱۴ حوت ۱۳۹۹+50+3
۱۵ حوت ۱۳۹۹+52+30
۱۶ حوت ۱۳۹۹+130+7
۱۷ حوت ۱۳۹۹+70+9
۱۸ حوت ۱۳۹۹+29+2+24
۱۹ حوت ۱۳۹۹00+7
۲۰ حوت ۱۳۹۹+180+90
۲۱ حوت ۱۳۹۹+2300
۲۲ حوت ۱۳۹۹+42+30
۲۳ حوت ۱۳۹۹00-28
۲۴ حوت ۱۳۹۹+26+3+6
۲۵ حوت ۱۳۹۹0+2+4
۲۶ حوت ۱۳۹۹+10+1+18
۲۷ حوت ۱۳۹۹+210+37
۲۸ حوت ۱۳۹۹+28+2+128
۲۹ حوت ۱۳۹۹+250+17
۳۰ حوت ۱۳۹۹+2400
۱ حمل ۱۴۰۰+10+1+56
۲ حمل ۱۴۰۰+50+1+6
۳ حمل ۱۴۰۰+24+2+9
۴ حمل ۱۴۰۰+150+50
۵ حمل ۱۴۰۰+34+1+135
۶ حمل ۱۴۰۰+280+57
۷ حمل ۱۴۰۰+36+20
۸ حمل ۱۴۰۰+4+1+19
۹ حمل ۱۴۰۰+28+2+653
۱۰ حمل ۱۴۰۰+62+4+807
۱۱ حمل ۱۴۰۰+70+8+77
۱۲ حمل ۱۴۰۰+63+5+238
۱۳ حمل ۱۴۰۰+55+6+10
۱۴ حمل ۱۴۰۰+23+1+4
۱۵ حمل ۱۴۰۰+81+1+83
۱۶ حمل ۱۴۰۰+41+11+17
۱۷ حمل ۱۴۰۰+62+4+26
۱۸ حمل ۱۴۰۰+940+12
۱۹ حمل ۱۴۰۰+70+4+16
۲۰ حمل ۱۴۰۰+76+5+5
۲۱ حمل ۱۴۰۰+1250+1
۲۲ حمل ۱۴۰۰+160+27
۲۳ حمل ۱۴۰۰+82+8+16
۲۴ حمل ۱۴۰۰+1220+8
۲۵ حمل ۱۴۰۰+128+3+9
۲۶ حمل ۱۴۰۰+42+1+61
۲۷ حمل ۱۴۰۰+78+2+22
۲۸ حمل ۱۴۰۰+109+4+11
۲۹ حمل ۱۴۰۰+720+52
۳۰ حمل ۱۴۰۰+105+7+76
۳۱ حمل ۱۴۰۰+139+3+28
۱ ثور ۱۴۰۰+177+8+29
۲ ثور ۱۴۰۰+98+4+47
۳ ثور ۱۴۰۰+230+4+15
۴ ثور ۱۴۰۰+188+7+29
۵ ثور ۱۴۰۰+113+10+97
۶ ثور ۱۴۰۰+172+10+31
۷ ثور ۱۴۰۰+210+6+274
۸ ثور ۱۴۰۰+145+13+180
۹ ثور ۱۴۰۰+206+7+129
۱۰ ثور ۱۴۰۰+169+7+103
۱۱ ثور ۱۴۰۰+194+6+66
۱۲ ثور ۱۴۰۰+183+6+119
۱۳ ثور ۱۴۰۰+178+50
۱۴ ثور ۱۴۰۰+263+6+303
۱۵ ثور ۱۴۰۰+234+6+56
۱۶ ثور ۱۴۰۰+365+10+211
۱۷ ثور ۱۴۰۰+293+9+58
۱۸ ثور ۱۴۰۰+300+10+21
۱۹ ثور ۱۴۰۰+87+3+182
۲۰ ثور ۱۴۰۰+221+12+160
۲۱ ثور ۱۴۰۰+340+12+121
۲۲ ثور ۱۴۰۰+315+3+31
۲۳ ثور ۱۴۰۰+327+8+85
۲۴ ثور ۱۴۰۰+310+9+15
۲۵ ثور ۱۴۰۰+57+3+29
۲۶ ثور ۱۴۰۰+72+9+23
۲۷ ثور ۱۴۰۰+114+3+324
۲۸ ثور ۱۴۰۰+221+6+108
۲۹ ثور ۱۴۰۰+303+11+411
۳۰ ثور ۱۴۰۰+453+10+158
۳۱ ثور ۱۴۰۰+505+10+103
۱ جوزا ۱۴۰۰+406+10+99
۲ جوزا ۱۴۰۰+242+10+146
۳ جوزا ۱۴۰۰+547+10+260
۴ جوزا ۱۴۰۰+628+24+223
۵ جوزا ۱۴۰۰+840+19+193
۶ جوزا ۱۴۰۰+623+14+251
۷ جوزا ۱۴۰۰+764+12+157
۸ جوزا ۱۴۰۰+981+18+162
۹ جوزا ۱۴۰۰+650+20+169
۱۰ جوزا ۱۴۰۰+1,077+25+179
۱۱ جوزا ۱۴۰۰+1,139+29+112
۱۲ جوزا ۱۴۰۰+1,049+34+222
۱۳ جوزا ۱۴۰۰+1,093+27+107
۱۴ جوزا ۱۴۰۰+1,509+34+74
۱۵ جوزا ۱۴۰۰+1,335+36+121
۱۶ جوزا ۱۴۰۰+1,261+41+357
۱۷ جوزا ۱۴۰۰+1,617+42+376
۱۸ جوزا ۱۴۰۰+1,485+64+571
۱۹ جوزا ۱۴۰۰+1,724+54+302
۲۰ جوزا ۱۴۰۰+1,842+51+409
۲۱ جوزا ۱۴۰۰+1,824+56+318
۲۲ جوزا ۱۴۰۰+1,024+37+341
۲۳ جوزا ۱۴۰۰+1,121+78+471
۲۴ جوزا ۱۴۰۰+1,597+85+296
۲۵ جوزا ۱۴۰۰+1,814+71+114
۲۶ جوزا ۱۴۰۰+160+577
۲۷ جوزا ۱۴۰۰+3,243+159+301
۲۸ جوزا ۱۴۰۰+2,203+92+728
۲۹ جوزا ۱۴۰۰+1,787+96+449
۳۰ جوزا ۱۴۰۰+1,385+92+526
۳۱ جوزا ۱۴۰۰+1,996+93+670
۱ سرطان ۱۴۰۰+1,847+78+494
۲ سرطان ۱۴۰۰+2,208+73+537
۳ سرطان ۱۴۰۰+1,575+86+697
۴ سرطان ۱۴۰۰+2,060+67+384
۵ سرطان ۱۴۰۰+1,532+75+300
۶ سرطان ۱۴۰۰+1,096+56+805
۷ سرطان ۱۴۰۰+1,531+80+917
۸ سرطان ۱۴۰۰+1,407+64+811
۹ سرطان ۱۴۰۰+1,501+77+996
۱۰ سرطان ۱۴۰۰+1,557+91+912
۱۱ سرطان ۱۴۰۰+1,940+86+776
۱۲ سرطان ۱۴۰۰+1,329+59+935
۱۳ سرطان ۱۴۰۰+1,263+92+845
۱۴ سرطان ۱۴۰۰+1,189+84+834
۱۵ سرطان ۱۴۰۰+1,527+77+904
۱۶ سرطان ۱۴۰۰+1,557+55+1,062
۱۷ سرطان ۱۴۰۰+1,092+62+1,241
۱۸ سرطان ۱۴۰۰+1,473+84+925
۱۹ سرطان ۱۴۰۰+1,191+77+780
۲۰ سرطان ۱۴۰۰+801+86+851
۲۱ سرطان ۱۴۰۰+1,075+67+1,509
۲۲ سرطان ۱۴۰۰+1,236+580
۲۳ سرطان ۱۴۰۰+754+740
۲۴ سرطان ۱۴۰۰+1,210+600
۲۵ سرطان ۱۴۰۰+1,198+890
۲۶ سرطان ۱۴۰۰+1,173+260
۲۷ سرطان ۱۴۰۰+378+490
۲۸ سرطان ۱۴۰۰+897+660
۲۹ سرطان ۱۴۰۰+915+530
۳۰ سرطان ۱۴۰۰+348+270
۳۱ سرطان ۱۴۰۰+421+320
۱ اسد ۱۴۰۰+256+320
۲ اسد ۱۴۰۰+227+360
۳ اسد ۱۴۰۰+205+320
۴ اسد ۱۴۰۰+414+520
۵ اسد ۱۴۰۰+723+380
۶ اسد ۱۴۰۰+544+620
۷ اسد ۱۴۰۰+444+380
۸ اسد ۱۴۰۰+527+620
۹ اسد ۱۴۰۰+631+310
۱۰ اسد ۱۴۰۰+347+290
۱۱ اسد ۱۴۰۰+484+370
۱۲ اسد ۱۴۰۰+587+300
۱۳ اسد ۱۴۰۰+361+320
۱۴ اسد ۱۴۰۰+428+28-82,586
۱۵ اسد ۱۴۰۰+449+150
۱۶ اسد ۱۴۰۰+430+180
۱۷ اسد ۱۴۰۰+218+110
۱۸ اسد ۱۴۰۰+320+280
۱۹ اسد ۱۴۰۰+235+250
۲۰ اسد ۱۴۰۰+278+170
۲۱ اسد ۱۴۰۰+272+100
۲۲ اسد ۱۴۰۰+207+120
۲۳ اسد ۱۴۰۰+171+100
۲۴ اسد ۱۴۰۰+92+110
۲۵ اسد ۱۴۰۰+109+40
۲۶ اسد ۱۴۰۰+101+60
۲۷ اسد ۱۴۰۰+120+120
۲۸ اسد ۱۴۰۰+48+40
۲۹ اسد ۱۴۰۰+37+70
۳۰ اسد ۱۴۰۰+49+110
۳۱ اسد ۱۴۰۰+14+50
۱ سنبله ۱۴۰۰+72+60
۲ سنبله ۱۴۰۰+77+70
۳ سنبله ۱۴۰۰+62+70
۴ سنبله ۱۴۰۰+100+30
۵ سنبله ۱۴۰۰+138+80
۶ سنبله ۱۴۰۰+47+20
۷ سنبله ۱۴۰۰+26+60
۸ سنبله ۱۴۰۰+115+70
۹ سنبله ۱۴۰۰+72+20
۱۰ سنبله ۱۴۰۰+40+50
۱۱ سنبله ۱۴۰۰+46+40
۱۲ سنبله ۱۴۰۰+6900
۱۳ سنبله ۱۴۰۰+20+10
۱۴ سنبله ۱۴۰۰+28+40
۱۵ سنبله ۱۴۰۰+111+90
۱۶ سنبله ۱۴۰۰+92+30
۱۷ سنبله ۱۴۰۰+110+70
۱۸ سنبله ۱۴۰۰+104+60
۱۹ سنبله ۱۴۰۰+122+70
۲۰ سنبله ۱۴۰۰+20+30
۲۱ سنبله ۱۴۰۰+800
۲۲ سنبله ۱۴۰۰+104+20
۲۳ سنبله ۱۴۰۰+86+20
۲۴ سنبله ۱۴۰۰+103+30
۲۵ سنبله ۱۴۰۰+78+90
۲۶ سنبله ۱۴۰۰+126+30
۲۷ سنبله ۱۴۰۰000
۲۸ سنبله ۱۴۰۰000