کووید-۱۹ در افغانستان
36,829
مجموع موارد تاییده شده
82
موارد تازه (امروز)
1,294
مجموع فوتی
6
فوتی‌های امروز
3٫5%
فی‌صدی فوتی (%)
25,742
بهبودیافته‌گان
73
بهبودیافته‌‌گان امروز
69٫9%
فی‌صدی بهبودیافته‌گان
9,793
مجموع بیماران فعلی

جدول مصاب شده‌گان و درگذشته‌گان از تاریخ نهم حوت ۱۳۹۸ تا اکنون

تاریخموارد مثبتفوت شدهبهبودیافته
۵حوت , ۱۳۹۸+100
۶حوت , ۱۳۹۸000
۷حوت , ۱۳۹۸000
۸حوت , ۱۳۹۸000
۹حوت , ۱۳۹۸000
۱۰حوت , ۱۳۹۸000
۱۱حوت , ۱۳۹۸000
۱۲حوت , ۱۳۹۸000
۱۳حوت , ۱۳۹۸000
۱۴حوت , ۱۳۹۸000
۱۵حوت , ۱۳۹۸000
۱۶حوت , ۱۳۹۸000
۱۷حوت , ۱۳۹۸000
۱۸حوت , ۱۳۹۸+300
۱۹حوت , ۱۳۹۸000
۲۰حوت , ۱۳۹۸+100
۲۱حوت , ۱۳۹۸+200
۲۲حوت , ۱۳۹۸000
۲۳حوت , ۱۳۹۸000
۲۴حوت , ۱۳۹۸+400
۲۵حوت , ۱۳۹۸+500
۲۶حوت , ۱۳۹۸+60+1
۲۷حوت , ۱۳۹۸000
۲۸حوت , ۱۳۹۸000
۲۹حوت , ۱۳۹۸000
۱حمل , ۱۳۹۹+200
۲حمل , ۱۳۹۹000
۳حمل , ۱۳۹۹+16+10
۴حمل , ۱۳۹۹000
۵حمل , ۱۳۹۹+3400
۶حمل , ۱۳۹۹+10+1+1
۷حمل , ۱۳۹۹+10+20
۸حمل , ۱۳۹۹+1600
۹حمل , ۱۳۹۹000
۱۰حمل , ۱۳۹۹+1000
۱۱حمل , ۱۳۹۹+5000
۱۲حمل , ۱۳۹۹+40+3
۱۳حمل , ۱۳۹۹+6500
۱۴حمل , ۱۳۹۹+34+2+5
۱۵حمل , ۱۳۹۹+800
۱۶حمل , ۱۳۹۹+18+10
۱۷حمل , ۱۳۹۹+500+5
۱۸حمل , ۱۳۹۹+18+4+3
۱۹حمل , ۱۳۹۹+56+30
۲۰حمل , ۱۳۹۹+210+11
۲۱حمل , ۱۳۹۹+40+1+3
۲۲حمل , ۱۳۹۹+3700
۲۳حمل , ۱۳۹۹+34+30
۲۴حمل , ۱۳۹۹+5200
۲۵حمل , ۱۳۹۹+58+30
۲۶حمل , ۱۳۹۹+49+2+8
۲۷حمل , ۱۳۹۹+70+2+3
۲۸حمل , ۱۳۹۹+56+5+11
۲۹حمل , ۱۳۹۹+660+45
۳۰حمل , ۱۳۹۹+27+1+13
۳۱حمل , ۱۳۹۹+63+2+19
۱ثور , ۱۳۹۹+30+3+4
۲ثور , ۱۳۹۹+660+15
۳ثور , ۱۳۹۹+84+4+16
۴ثور , ۱۳۹۹+103+2+13
۵ثور , ۱۳۹۹+72+1+9
۶ثور , ۱۳۹۹+112+40
۷ثور , ۱۳۹۹+68+3+19
۸ثور , ۱۳۹۹+172+7+13
۹ثور , ۱۳۹۹+125+1+8
۱۰ثور , ۱۳۹۹+111+2+24
۱۱ثور , ۱۳۹۹+232+4+8
۱۲ثور , ۱۳۹۹+164+4+50
۱۳ثور , ۱۳۹۹+134+4+21
۱۴ثور , ۱۳۹۹+235+13+14
۱۵ثور , ۱۳۹۹+190+5+52
۱۶ثور , ۱۳۹۹+330+5+24
۱۷ثور , ۱۳۹۹+168+9+37
۱۸ثور , ۱۳۹۹+171+2+10
۱۹ثور , ۱۳۹۹+215+3+4
۲۰ثور , ۱۳۹۹+255+6+30
۲۱ثور , ۱۳۹۹+369+5+56
۲۲ثور , ۱۳۹۹+285+2+8
۲۳ثور , ۱۳۹۹+276+5+44
۲۴ثور , ۱۳۹۹+263+5+38
۲۵ثور , ۱۳۹۹+413+4+43
۲۶ثور , ۱۳۹۹+414+17+54
۲۷ثور , ۱۳۹۹+349+15+33
۲۸ثور , ۱۳۹۹+262+1+6
۲۹ثور , ۱۳۹۹+408+4+17
۳۰ثور , ۱۳۹۹+581+5+49
۳۱ثور , ۱۳۹۹+492+9+80
۱جوزا , ۱۳۹۹+531+6+8
۲جوزا , ۱۳۹۹+540+12+58
۳جوزا , ۱۳۹۹+782+11+44
۴جوزا , ۱۳۹۹+584+2+35
۵جوزا , ۱۳۹۹+591+1+22
۶جوزا , ۱۳۹۹+658+1+31
۷جوزا , ۱۳۹۹+625+7+10
۸جوزا , ۱۳۹۹+580+8+71
۹جوزا , ۱۳۹۹+623+11+50
۱۰جوزا , ۱۳۹۹+866+3+44
۱۱جوزا , ۱۳۹۹+680+8+25
۱۲جوزا , ۱۳۹۹+545+8+100
۱۳جوزا , ۱۳۹۹+759+5+22
۱۴جوزا , ۱۳۹۹+758+24+72
۱۵جوزا , ۱۳۹۹+787+6+63
۱۶جوزا , ۱۳۹۹+915+9+177
۱۷جوزا , ۱۳۹۹+582+18+68
۱۸جوزا , ۱۳۹۹+791+30+45
۱۹جوزا , ۱۳۹۹+575+12+296
۲۰جوزا , ۱۳۹۹+542+15+480
۲۱جوزا , ۱۳۹۹+683+21+362
۲۲جوزا , ۱۳۹۹+748+21+313
۲۳جوزا , ۱۳۹۹+656+20+602
۲۴جوزا , ۱۳۹۹+556+5+273
۲۵جوزا , ۱۳۹۹+664+20+524
۲۶جوزا , ۱۳۹۹+761+7+439
۲۷جوزا , ۱۳۹۹+783+13+344
۲۸جوزا , ۱۳۹۹+1,222+55+2,152
۲۹جوزا , ۱۳۹۹000
۳۰جوزا , ۱۳۹۹+346+2+302
۳۱جوزا , ۱۳۹۹+546+21+330
۱سرطان , ۱۳۹۹+409+12+472
۲سرطان , ۱۳۹۹+324+17+77
۳سرطان , ۱۳۹۹+324+20+419
۴سرطان , ۱۳۹۹+159+21+609
۵سرطان , ۱۳۹۹+535+36+305
۶سرطان , ۱۳۹۹+276+8+132
۷سرطان , ۱۳۹۹+165+20+368
۸سرطان , ۱۳۹۹+622+34+3,260
۹سرطان , ۱۳۹۹000
۱۰سرطان , ۱۳۹۹+279+9+197
۱۱سرطان , ۱۳۹۹+319+28+1,530
۱۲سرطان , ۱۳۹۹+186+33+380
۱۳سرطان , ۱۳۹۹+302+12+1,290
۱۴سرطان , ۱۳۹۹+348+7+1,833
۱۵سرطان , ۱۳۹۹+279+38+202
۱۶سرطان , ۱۳۹۹+239+34+737
۱۷سرطان , ۱۳۹۹+194+22+76
۱۸سرطان , ۱۳۹۹+210+16+521
۱۹سرطان , ۱۳۹۹+314+21+147
۲۰سرطان , ۱۳۹۹+286+14+35
۲۱سرطان , ۱۳۹۹+172+23+253
۲۲سرطان , ۱۳۹۹+85+16+81
۲۳سرطان , ۱۳۹۹+4+2+38
۲۴سرطان , ۱۳۹۹+285+36+200
۲۵سرطان , ۱۳۹۹+254+46+1,002
۲۶سرطان , ۱۳۹۹+76+19+368
۲۷سرطان , ۱۳۹۹+159+34+327
۲۸سرطان , ۱۳۹۹+72+17+122
۲۹سرطان , ۱۳۹۹+174+17+361
۳۰سرطان , ۱۳۹۹+51+4+107
۳۱سرطان , ۱۳۹۹+89+10
۱اسد , ۱۳۹۹+112+4+183
۲اسد , ۱۳۹۹+201+21+626
۳اسد , ۱۳۹۹+53+14+52
۴اسد , ۱۳۹۹+55+23+191
۵اسد , ۱۳۹۹+121+11+387
۶اسد , ۱۳۹۹+106+10+18
۷اسد , ۱۳۹۹+105+1+160
۸اسد , ۱۳۹۹+103+1+31
۹اسد , ۱۳۹۹+710+82
۱۰اسد , ۱۳۹۹+133+1+38
۱۱اسد , ۱۳۹۹+35+110
۱۲اسد , ۱۳۹۹0+1+1
۱۳اسد , ۱۳۹۹+37+4+159
۱۴اسد , ۱۳۹۹+3500