کووید-۱۹ در افغانستان
18,054
مجموع موارد تاییده شده
787
موارد تازه (امروز)
300
مجموع فوتی
6
فوتی‌های امروز
1٫7%
فی‌صدی فوتی (%)
1,585
بهبودیافته‌گان
63
بهبودیافته‌‌گان امروز
8٫8%
فی‌صدی بهبودیافته‌گان
16,169
مجموع بیماران فعلی

جدول مصاب شده‌گان و درگذشته‌گان از تاریخ نهم حوت ۱۳۹۸ تا اکنون

تاریخموارد مثبتفوت شدهبهبودیافته
۵حوت , ۱۳۹۸+100
۶حوت , ۱۳۹۸000
۷حوت , ۱۳۹۸000
۸حوت , ۱۳۹۸000
۹حوت , ۱۳۹۸000
۱۰حوت , ۱۳۹۸000
۱۱حوت , ۱۳۹۸000
۱۲حوت , ۱۳۹۸000
۱۳حوت , ۱۳۹۸000
۱۴حوت , ۱۳۹۸000
۱۵حوت , ۱۳۹۸000
۱۶حوت , ۱۳۹۸000
۱۷حوت , ۱۳۹۸000
۱۸حوت , ۱۳۹۸+300
۱۹حوت , ۱۳۹۸000
۲۰حوت , ۱۳۹۸+100
۲۱حوت , ۱۳۹۸+200
۲۲حوت , ۱۳۹۸000
۲۳حوت , ۱۳۹۸000
۲۴حوت , ۱۳۹۸+400
۲۵حوت , ۱۳۹۸+500
۲۶حوت , ۱۳۹۸+60+1
۲۷حوت , ۱۳۹۸000
۲۸حوت , ۱۳۹۸000
۲۹حوت , ۱۳۹۸000
۱حمل , ۱۳۹۹+200
۲حمل , ۱۳۹۹000
۳حمل , ۱۳۹۹+16+10
۴حمل , ۱۳۹۹000
۵حمل , ۱۳۹۹+3400
۶حمل , ۱۳۹۹+10+1+1
۷حمل , ۱۳۹۹+10+20
۸حمل , ۱۳۹۹+1600
۹حمل , ۱۳۹۹000
۱۰حمل , ۱۳۹۹+1000
۱۱حمل , ۱۳۹۹+5000
۱۲حمل , ۱۳۹۹+40+3
۱۳حمل , ۱۳۹۹+6500
۱۴حمل , ۱۳۹۹+34+2+5
۱۵حمل , ۱۳۹۹+800
۱۶حمل , ۱۳۹۹+18+10
۱۷حمل , ۱۳۹۹+500+5
۱۸حمل , ۱۳۹۹+18+4+3
۱۹حمل , ۱۳۹۹+56+30
۲۰حمل , ۱۳۹۹+210+11
۲۱حمل , ۱۳۹۹+40+1+3
۲۲حمل , ۱۳۹۹+3700
۲۳حمل , ۱۳۹۹+34+30
۲۴حمل , ۱۳۹۹+5200
۲۵حمل , ۱۳۹۹+58+30
۲۶حمل , ۱۳۹۹+49+2+8
۲۷حمل , ۱۳۹۹+70+2+3
۲۸حمل , ۱۳۹۹+56+5+11
۲۹حمل , ۱۳۹۹+660+45
۳۰حمل , ۱۳۹۹+27+1+13
۳۱حمل , ۱۳۹۹+63+2+19
۱ثور , ۱۳۹۹+30+3+4
۲ثور , ۱۳۹۹+660+15
۳ثور , ۱۳۹۹+84+4+16
۴ثور , ۱۳۹۹+103+2+13
۵ثور , ۱۳۹۹+72+1+9
۶ثور , ۱۳۹۹+112+40
۷ثور , ۱۳۹۹+68+3+19
۸ثور , ۱۳۹۹+172+7+13
۹ثور , ۱۳۹۹+125+1+8
۱۰ثور , ۱۳۹۹+111+2+24
۱۱ثور , ۱۳۹۹+232+4+8
۱۲ثور , ۱۳۹۹+164+4+50
۱۳ثور , ۱۳۹۹+134+4+21
۱۴ثور , ۱۳۹۹+235+13+14
۱۵ثور , ۱۳۹۹+190+5+52
۱۶ثور , ۱۳۹۹+330+5+24
۱۷ثور , ۱۳۹۹+168+9+37
۱۸ثور , ۱۳۹۹+171+2+10
۱۹ثور , ۱۳۹۹+215+3+4
۲۰ثور , ۱۳۹۹+255+6+30
۲۱ثور , ۱۳۹۹+369+5+56
۲۲ثور , ۱۳۹۹+285+2+8
۲۳ثور , ۱۳۹۹+276+5+44
۲۴ثور , ۱۳۹۹+263+5+38
۲۵ثور , ۱۳۹۹+413+4+43
۲۶ثور , ۱۳۹۹+414+17+54
۲۷ثور , ۱۳۹۹+349+15+33
۲۸ثور , ۱۳۹۹+262+1+6
۲۹ثور , ۱۳۹۹+408+4+17
۳۰ثور , ۱۳۹۹+581+5+49
۳۱ثور , ۱۳۹۹+492+9+80
۱جوزا , ۱۳۹۹+531+6+8
۲جوزا , ۱۳۹۹+540+12+58
۳جوزا , ۱۳۹۹+782+11+44
۴جوزا , ۱۳۹۹+584+2+35
۵جوزا , ۱۳۹۹+591+1+22
۶جوزا , ۱۳۹۹+658+1+31
۷جوزا , ۱۳۹۹+625+7+10
۸جوزا , ۱۳۹۹+580+8+71
۹جوزا , ۱۳۹۹+623+11+50
۱۰جوزا , ۱۳۹۹+866+3+44
۱۱جوزا , ۱۳۹۹+680+8+25
۱۲جوزا , ۱۳۹۹+545+8+100
۱۳جوزا , ۱۳۹۹+759+5+22
۱۴جوزا , ۱۳۹۹+758+24+72