کووید-۱۹ در افغانستان
40,626
مجموع موارد تاییده شده
116
موارد تازه (امروز)
1,505
مجموع فوتی
4
فوتی‌های امروز
3٫7%
فی‌صدی فوتی (%)
33,831
بهبودیافته‌گان
7
بهبودیافته‌‌گان امروز
83٫3%
فی‌صدی بهبودیافته‌گان
5,290
مجموع بیماران فعلی

جدول مصاب شده‌گان و درگذشته‌گان از تاریخ نهم حوت ۱۳۹۸ تا اکنون

تاریخموارد مثبتفوت شدهبهبودیافته
۵حوت , ۱۳۹۸+100
۶حوت , ۱۳۹۸000
۷حوت , ۱۳۹۸000
۸حوت , ۱۳۹۸000
۹حوت , ۱۳۹۸000
۱۰حوت , ۱۳۹۸000
۱۱حوت , ۱۳۹۸000
۱۲حوت , ۱۳۹۸000
۱۳حوت , ۱۳۹۸000
۱۴حوت , ۱۳۹۸000
۱۵حوت , ۱۳۹۸000
۱۶حوت , ۱۳۹۸000
۱۷حوت , ۱۳۹۸000
۱۸حوت , ۱۳۹۸+300
۱۹حوت , ۱۳۹۸000
۲۰حوت , ۱۳۹۸+100
۲۱حوت , ۱۳۹۸+200
۲۲حوت , ۱۳۹۸000
۲۳حوت , ۱۳۹۸000
۲۴حوت , ۱۳۹۸+400
۲۵حوت , ۱۳۹۸+500
۲۶حوت , ۱۳۹۸+60+1
۲۷حوت , ۱۳۹۸000
۲۸حوت , ۱۳۹۸000
۲۹حوت , ۱۳۹۸000
۱حمل , ۱۳۹۹+200
۲حمل , ۱۳۹۹000
۳حمل , ۱۳۹۹+16+10
۴حمل , ۱۳۹۹000
۵حمل , ۱۳۹۹+3400
۶حمل , ۱۳۹۹+10+1+1
۷حمل , ۱۳۹۹+10+20
۸حمل , ۱۳۹۹+1600
۹حمل , ۱۳۹۹000
۱۰حمل , ۱۳۹۹+1000
۱۱حمل , ۱۳۹۹+5000
۱۲حمل , ۱۳۹۹+40+3
۱۳حمل , ۱۳۹۹+6500
۱۴حمل , ۱۳۹۹+34+2+5
۱۵حمل , ۱۳۹۹+800
۱۶حمل , ۱۳۹۹+18+10
۱۷حمل , ۱۳۹۹+500+5
۱۸حمل , ۱۳۹۹+18+4+3
۱۹حمل , ۱۳۹۹+56+30
۲۰حمل , ۱۳۹۹+210+11
۲۱حمل , ۱۳۹۹+40+1+3
۲۲حمل , ۱۳۹۹+3700
۲۳حمل , ۱۳۹۹+34+30
۲۴حمل , ۱۳۹۹+5200
۲۵حمل , ۱۳۹۹+58+30
۲۶حمل , ۱۳۹۹+49+2+8
۲۷حمل , ۱۳۹۹+70+2+3
۲۸حمل , ۱۳۹۹+56+5+11
۲۹حمل , ۱۳۹۹+660+45
۳۰حمل , ۱۳۹۹+27+1+13
۳۱حمل , ۱۳۹۹+63+2+19
۱ثور , ۱۳۹۹+30+3+4
۲ثور , ۱۳۹۹+660+15
۳ثور , ۱۳۹۹+84+4+16
۴ثور , ۱۳۹۹+103+2+13
۵ثور , ۱۳۹۹+72+1+9
۶ثور , ۱۳۹۹+112+40
۷ثور , ۱۳۹۹+68+3+19
۸ثور , ۱۳۹۹+172+7+13
۹ثور , ۱۳۹۹+125+1+8
۱۰ثور , ۱۳۹۹+111+2+24
۱۱ثور , ۱۳۹۹+232+4+8
۱۲ثور , ۱۳۹۹+164+4+50
۱۳ثور , ۱۳۹۹+134+4+21
۱۴ثور , ۱۳۹۹+235+13+14
۱۵ثور , ۱۳۹۹+190+5+52
۱۶ثور , ۱۳۹۹+330+5+24
۱۷ثور , ۱۳۹۹+168+9+37
۱۸ثور , ۱۳۹۹+171+2+10
۱۹ثور , ۱۳۹۹+215+3+4
۲۰ثور , ۱۳۹۹+255+6+30
۲۱ثور , ۱۳۹۹+369+5+56
۲۲ثور , ۱۳۹۹+285+2+8
۲۳ثور , ۱۳۹۹+276+5+44
۲۴ثور , ۱۳۹۹+263+5+38
۲۵ثور , ۱۳۹۹+413+4+43
۲۶ثور , ۱۳۹۹+414+17+54
۲۷ثور , ۱۳۹۹+349+15+33
۲۸ثور , ۱۳۹۹+262+1+6
۲۹ثور , ۱۳۹۹+408+4+17
۳۰ثور , ۱۳۹۹+581+5+49
۳۱ثور , ۱۳۹۹+492+9+80
۱جوزا , ۱۳۹۹+531+6+8
۲جوزا , ۱۳۹۹+540+12+58
۳جوزا , ۱۳۹۹+782+11+44
۴جوزا , ۱۳۹۹+584+2+35
۵جوزا , ۱۳۹۹+591+1+22
۶جوزا , ۱۳۹۹+658+1+31
۷جوزا , ۱۳۹۹+625+7+10
۸جوزا , ۱۳۹۹+580+8+71
۹جوزا , ۱۳۹۹+623+11+50
۱۰جوزا , ۱۳۹۹+866+3+44
۱۱جوزا , ۱۳۹۹+680+8+25
۱۲جوزا , ۱۳۹۹+545+8+100
۱۳جوزا , ۱۳۹۹+759+5+22
۱۴جوزا , ۱۳۹۹+758+24+72
۱۵جوزا , ۱۳۹۹+787+6+63
۱۶جوزا , ۱۳۹۹+915+9+177
۱۷جوزا , ۱۳۹۹+582+18+68
۱۸جوزا , ۱۳۹۹+791+30+45
۱۹جوزا , ۱۳۹۹+575+12+296
۲۰جوزا , ۱۳۹۹+542+15+480
۲۱جوزا , ۱۳۹۹+683+21+362
۲۲جوزا , ۱۳۹۹+748+21+313
۲۳جوزا , ۱۳۹۹+656+20+602
۲۴جوزا , ۱۳۹۹+556+5+273
۲۵جوزا , ۱۳۹۹+664+20+524
۲۶جوزا , ۱۳۹۹+761+7+439
۲۷جوزا , ۱۳۹۹+783+13+344
۲۸جوزا , ۱۳۹۹+1,222+55+2,152
۲۹جوزا , ۱۳۹۹000
۳۰جوزا , ۱۳۹۹+346+2+302
۳۱جوزا , ۱۳۹۹+546+21+330
۱سرطان , ۱۳۹۹+409+12+472
۲سرطان , ۱۳۹۹+324+17+77
۳سرطان , ۱۳۹۹+324+20+419
۴سرطان , ۱۳۹۹+159+21+609
۵سرطان , ۱۳۹۹+535+36+305
۶سرطان , ۱۳۹۹+276+8+132
۷سرطان , ۱۳۹۹+165+20+368
۸سرطان , ۱۳۹۹+622+34+3,260
۹سرطان , ۱۳۹۹000
۱۰سرطان , ۱۳۹۹+279+9+197
۱۱سرطان , ۱۳۹۹+319+28+1,530
۱۲سرطان , ۱۳۹۹+186+33+380
۱۳سرطان , ۱۳۹۹+302+12+1,290
۱۴سرطان , ۱۳۹۹+348+7+1,833
۱۵سرطان , ۱۳۹۹+279+38+202
۱۶سرطان , ۱۳۹۹+239+34+737
۱۷سرطان , ۱۳۹۹+194+22+76
۱۸سرطان , ۱۳۹۹+210+16+521
۱۹سرطان , ۱۳۹۹+314+21+147
۲۰سرطان , ۱۳۹۹+286+14+35
۲۱سرطان , ۱۳۹۹+172+23+253
۲۲سرطان , ۱۳۹۹+85+16+81
۲۳سرطان , ۱۳۹۹+4+2+38
۲۴سرطان , ۱۳۹۹+285+36+200
۲۵سرطان , ۱۳۹۹+254+46+1,002
۲۶سرطان , ۱۳۹۹+76+19+368
۲۷سرطان , ۱۳۹۹+159+34+327
۲۸سرطان , ۱۳۹۹+72+17+122
۲۹سرطان , ۱۳۹۹+174+17+361
۳۰سرطان , ۱۳۹۹+51+4+107
۳۱سرطان , ۱۳۹۹+89+10
۱اسد , ۱۳۹۹+112+4+183
۲اسد , ۱۳۹۹+201+21+626
۳اسد , ۱۳۹۹+53+14+52
۴اسد , ۱۳۹۹+55+23+191
۵اسد , ۱۳۹۹+121+11+387
۶اسد , ۱۳۹۹+106+10+18
۷اسد , ۱۳۹۹+105+1+160
۸اسد , ۱۳۹۹+103+1+31
۹اسد , ۱۳۹۹+710+82
۱۰اسد , ۱۳۹۹+133+1+38
۱۱اسد , ۱۳۹۹+35+110
۱۲اسد , ۱۳۹۹0+1+1
۱۳اسد , ۱۳۹۹+37+4+159
۱۴اسد , ۱۳۹۹+3500
۱۵اسد , ۱۳۹۹+47+6+73
۱۶اسد , ۱۳۹۹+67+4+98
۱۷اسد , ۱۳۹۹+119+9+63
۱۸اسد , ۱۳۹۹+39+5+57
۱۹اسد , ۱۳۹۹000
۲۰اسد , ۱۳۹۹+108+16+268
۲۱اسد , ۱۳۹۹+107+16+187
۲۲اسد , ۱۳۹۹+76+10+279
۲۳اسد , ۱۳۹۹+79+9+20
۲۴اسد , ۱۳۹۹+700
۲۵اسد , ۱۳۹۹+120+7+452
۲۶اسد , ۱۳۹۹+45+50
۲۷اسد , ۱۳۹۹+300
۲۸اسد , ۱۳۹۹000
۲۹اسد , ۱۳۹۹000
۳۰اسد , ۱۳۹۹+257+10+515
۳۱اسد , ۱۳۹۹+380+335
۱سنبله , ۱۳۹۹+5900
۲سنبله , ۱۳۹۹+46+2+164
۳سنبله , ۱۳۹۹+55+2+180
۴سنبله , ۱۳۹۹+16+8+80
۵سنبله , ۱۳۹۹+43+4+602
۶سنبله , ۱۳۹۹+160+4
۷سنبله , ۱۳۹۹+11+1+13
۸سنبله , ۱۳۹۹+30+4
۹سنبله , ۱۳۹۹+190+26
۱۰سنبله , ۱۳۹۹+300
۱۱سنبله , ۱۳۹۹+31+4+142
۱۲سنبله , ۱۳۹۹+47+3+84
۱۳سنبله , ۱۳۹۹+450+75
۱۴سنبله , ۱۳۹۹+160+323
۱۵سنبله , ۱۳۹۹+200+369
۱۶سنبله , ۱۳۹۹+74+3+455
۱۷سنبله , ۱۳۹۹+96+3+20
۱۸سنبله , ۱۳۹۹+50+5+491
۱۹سنبله , ۱۳۹۹000
۲۰سنبله , ۱۳۹۹+280+81
۲۱سنبله , ۱۳۹۹+340+25
۲۲سنبله , ۱۳۹۹+350+80
۲۳سنبله , ۱۳۹۹+750+404
۲۴سنبله , ۱۳۹۹+56+5+435
۲۵سنبله , ۱۳۹۹+43+1+25
۲۶سنبله , ۱۳۹۹+40+10+405
۲۷سنبله , ۱۳۹۹+170+2
۲۸سنبله , ۱۳۹۹+11+1+71
۲۹سنبله , ۱۳۹۹+3600
۳۰سنبله , ۱۳۹۹+125+40
۳۱سنبله , ۱۳۹۹+30+30
۱میزان , ۱۳۹۹+22+10
۲میزان , ۱۳۹۹+49+1+34
۳میزان , ۱۳۹۹+25+5+9
۴میزان , ۱۳۹۹+1600
۵میزان , ۱۳۹۹+6+2+16
۶میزان , ۱۳۹۹+350+7
۷میزان , ۱۳۹۹+6+20
۸میزان , ۱۳۹۹+21+3+104
۹میزان , ۱۳۹۹+140+43
۱۰میزان , ۱۳۹۹+170+53
۱۱میزان , ۱۳۹۹+500
۱۲میزان , ۱۳۹۹+7+40
۱۳میزان , ۱۳۹۹+440+10
۱۴میزان , ۱۳۹۹+81+4+27
۱۵میزان , ۱۳۹۹+64+1+98
۱۶میزان , ۱۳۹۹+62+2+68
۱۷میزان , ۱۳۹۹+145+3+13
۱۸میزان , ۱۳۹۹000
۱۹میزان , ۱۳۹۹+10+1+6
۲۰میزان , ۱۳۹۹+96+4+50
۲۱میزان , ۱۳۹۹+71+2+4
۲۲میزان , ۱۳۹۹+58+1+190
۲۳میزان , ۱۳۹۹+66+1+46
۲۴میزان , ۱۳۹۹+320+93
۲۵میزان , ۱۳۹۹+47+4+69
۲۶میزان , ۱۳۹۹+68+3+45
۲۷میزان , ۱۳۹۹+59+4+53
۲۸میزان , ۱۳۹۹+87+5+146
۲۹میزان , ۱۳۹۹+70+2+30