کووید-۱۹ در افغانستان
54,750
مجموع موارد تاییده شده
78
موارد تازه (امروز)
2,389
مجموع فوتی
4
فوتی‌های امروز
4,4%
فی‌صدی فوتی (%)
47,365
بهبودیافته‌گان
67
بهبودیافته‌‌گان امروز
86,5%
فی‌صدی بهبودیافته‌گان
4,996
مجموع بیماران فعلی

جدول مصاب شده‌گان و درگذشته‌گان از تاریخ نهم حوت ۱۳۹۸ تا اکنون

تاریخموارد مثبتفوت شدهبهبودیافته
۵ حوت ۱۳۹۸+100
۶ حوت ۱۳۹۸000
۷ حوت ۱۳۹۸000
۸ حوت ۱۳۹۸000
۹ حوت ۱۳۹۸000
۱۰ حوت ۱۳۹۸000
۱۱ حوت ۱۳۹۸000
۱۲ حوت ۱۳۹۸000
۱۳ حوت ۱۳۹۸000
۱۴ حوت ۱۳۹۸000
۱۵ حوت ۱۳۹۸000
۱۶ حوت ۱۳۹۸000
۱۷ حوت ۱۳۹۸000
۱۸ حوت ۱۳۹۸+300
۱۹ حوت ۱۳۹۸000
۲۰ حوت ۱۳۹۸+100
۲۱ حوت ۱۳۹۸+200
۲۲ حوت ۱۳۹۸000
۲۳ حوت ۱۳۹۸000
۲۴ حوت ۱۳۹۸+400
۲۵ حوت ۱۳۹۸+500
۲۶ حوت ۱۳۹۸+60+1
۲۷ حوت ۱۳۹۸000
۲۸ حوت ۱۳۹۸000
۲۹ حوت ۱۳۹۸000
۱ حمل ۱۳۹۹+200
۲ حمل ۱۳۹۹000
۳ حمل ۱۳۹۹+16+10
۴ حمل ۱۳۹۹000
۵ حمل ۱۳۹۹+3400
۶ حمل ۱۳۹۹+10+1+1
۷ حمل ۱۳۹۹+10+20
۸ حمل ۱۳۹۹+1600
۹ حمل ۱۳۹۹000
۱۰ حمل ۱۳۹۹+1000
۱۱ حمل ۱۳۹۹+5000
۱۲ حمل ۱۳۹۹+40+3
۱۳ حمل ۱۳۹۹+6500
۱۴ حمل ۱۳۹۹+34+2+5
۱۵ حمل ۱۳۹۹+800
۱۶ حمل ۱۳۹۹+18+10
۱۷ حمل ۱۳۹۹+500+5
۱۸ حمل ۱۳۹۹+18+4+3
۱۹ حمل ۱۳۹۹+56+30
۲۰ حمل ۱۳۹۹+210+11
۲۱ حمل ۱۳۹۹+40+1+3
۲۲ حمل ۱۳۹۹+3700
۲۳ حمل ۱۳۹۹+34+30
۲۴ حمل ۱۳۹۹+5200
۲۵ حمل ۱۳۹۹+58+30
۲۶ حمل ۱۳۹۹+49+2+8
۲۷ حمل ۱۳۹۹+70+2+3
۲۸ حمل ۱۳۹۹+56+5+11
۲۹ حمل ۱۳۹۹+660+45
۳۰ حمل ۱۳۹۹+27+1+13
۳۱ حمل ۱۳۹۹+63+2+19
۱ ثور ۱۳۹۹+30+3+4
۲ ثور ۱۳۹۹+660+15
۳ ثور ۱۳۹۹+84+4+16
۴ ثور ۱۳۹۹+103+2+13
۵ ثور ۱۳۹۹+72+1+9
۶ ثور ۱۳۹۹+112+40
۷ ثور ۱۳۹۹+68+3+19
۸ ثور ۱۳۹۹+172+7+13
۹ ثور ۱۳۹۹+125+1+8
۱۰ ثور ۱۳۹۹+111+2+24
۱۱ ثور ۱۳۹۹+232+4+8
۱۲ ثور ۱۳۹۹+164+4+50
۱۳ ثور ۱۳۹۹+134+4+21
۱۴ ثور ۱۳۹۹+235+13+14
۱۵ ثور ۱۳۹۹+190+5+52
۱۶ ثور ۱۳۹۹+330+5+24
۱۷ ثور ۱۳۹۹+168+9+37
۱۸ ثور ۱۳۹۹+171+2+10
۱۹ ثور ۱۳۹۹+215+3+4
۲۰ ثور ۱۳۹۹+255+6+30
۲۱ ثور ۱۳۹۹+369+5+56
۲۲ ثور ۱۳۹۹+285+2+8
۲۳ ثور ۱۳۹۹+276+5+44
۲۴ ثور ۱۳۹۹+263+5+38
۲۵ ثور ۱۳۹۹+413+4+43
۲۶ ثور ۱۳۹۹+414+17+54
۲۷ ثور ۱۳۹۹+349+15+33
۲۸ ثور ۱۳۹۹+262+1+6
۲۹ ثور ۱۳۹۹+408+4+17
۳۰ ثور ۱۳۹۹+581+5+49
۳۱ ثور ۱۳۹۹+492+9+80
۱ جوزا ۱۳۹۹+531+6+8
۲ جوزا ۱۳۹۹+540+12+58
۳ جوزا ۱۳۹۹+782+11+44
۴ جوزا ۱۳۹۹+584+2+35
۵ جوزا ۱۳۹۹+591+1+22
۶ جوزا ۱۳۹۹+658+1+31
۷ جوزا ۱۳۹۹+625+7+10
۸ جوزا ۱۳۹۹+580+8+71
۹ جوزا ۱۳۹۹+623+11+50
۱۰ جوزا ۱۳۹۹+866+3+44
۱۱ جوزا ۱۳۹۹+680+8+25
۱۲ جوزا ۱۳۹۹+545+8+100
۱۳ جوزا ۱۳۹۹+759+5+22
۱۴ جوزا ۱۳۹۹+758+24+72
۱۵ جوزا ۱۳۹۹+787+6+63
۱۶ جوزا ۱۳۹۹+915+9+177
۱۷ جوزا ۱۳۹۹+582+18+68
۱۸ جوزا ۱۳۹۹+791+30+45
۱۹ جوزا ۱۳۹۹+575+12+296
۲۰ جوزا ۱۳۹۹+542+15+480
۲۱ جوزا ۱۳۹۹+683+21+362
۲۲ جوزا ۱۳۹۹+748+21+313
۲۳ جوزا ۱۳۹۹+656+20+602
۲۴ جوزا ۱۳۹۹+556+5+273
۲۵ جوزا ۱۳۹۹+664+20+524
۲۶ جوزا ۱۳۹۹+761+7+439
۲۷ جوزا ۱۳۹۹+783+13+344
۲۸ جوزا ۱۳۹۹+1,222+55+2,152
۲۹ جوزا ۱۳۹۹000
۳۰ جوزا ۱۳۹۹+346+2+302
۳۱ جوزا ۱۳۹۹+546+21+330
۱ سرطان ۱۳۹۹+409+12+472
۲ سرطان ۱۳۹۹+324+17+77
۳ سرطان ۱۳۹۹+324+20+419
۴ سرطان ۱۳۹۹+159+21+609
۵ سرطان ۱۳۹۹+535+36+305
۶ سرطان ۱۳۹۹+276+8+132
۷ سرطان ۱۳۹۹+165+20+368
۸ سرطان ۱۳۹۹+622+34+3,260
۹ سرطان ۱۳۹۹000
۱۰ سرطان ۱۳۹۹+279+9+197
۱۱ سرطان ۱۳۹۹+319+28+1,530
۱۲ سرطان ۱۳۹۹+186+33+380
۱۳ سرطان ۱۳۹۹+302+12+1,290
۱۴ سرطان ۱۳۹۹+348+7+1,833
۱۵ سرطان ۱۳۹۹+279+38+202
۱۶ سرطان ۱۳۹۹+239+34+737
۱۷ سرطان ۱۳۹۹+194+22+76
۱۸ سرطان ۱۳۹۹+210+16+521
۱۹ سرطان ۱۳۹۹+314+21+147
۲۰ سرطان ۱۳۹۹+286+14+35
۲۱ سرطان ۱۳۹۹+172+23+253
۲۲ سرطان ۱۳۹۹+85+16+81
۲۳ سرطان ۱۳۹۹+4+2+38
۲۴ سرطان ۱۳۹۹+285+36+200
۲۵ سرطان ۱۳۹۹+254+46+1,002
۲۶ سرطان ۱۳۹۹+76+19+368
۲۷ سرطان ۱۳۹۹+159+34+327
۲۸ سرطان ۱۳۹۹+72+17+122
۲۹ سرطان ۱۳۹۹+174+17+361
۳۰ سرطان ۱۳۹۹+51+4+107
۳۱ سرطان ۱۳۹۹+89+10
۱ اسد ۱۳۹۹+112+4+183
۲ اسد ۱۳۹۹+201+21+626
۳ اسد ۱۳۹۹+53+14+52
۴ اسد ۱۳۹۹+55+23+191
۵ اسد ۱۳۹۹+121+11+387
۶ اسد ۱۳۹۹+106+10+18
۷ اسد ۱۳۹۹+105+1+160
۸ اسد ۱۳۹۹+103+1+31
۹ اسد ۱۳۹۹+710+82
۱۰ اسد ۱۳۹۹+133+1+38
۱۱ اسد ۱۳۹۹+35+110
۱۲ اسد ۱۳۹۹0+1+1
۱۳ اسد ۱۳۹۹+37+4+159
۱۴ اسد ۱۳۹۹+3500
۱۵ اسد ۱۳۹۹+47+6+73
۱۶ اسد ۱۳۹۹+67+4+98
۱۷ اسد ۱۳۹۹+119+9+63
۱۸ اسد ۱۳۹۹+39+5+57
۱۹ اسد ۱۳۹۹000
۲۰ اسد ۱۳۹۹+108+16+268
۲۱ اسد ۱۳۹۹+107+16+187
۲۲ اسد ۱۳۹۹+76+10+279
۲۳ اسد ۱۳۹۹+79+9+20
۲۴ اسد ۱۳۹۹+700
۲۵ اسد ۱۳۹۹+120+7+452
۲۶ اسد ۱۳۹۹+45+50
۲۷ اسد ۱۳۹۹+300
۲۸ اسد ۱۳۹۹000
۲۹ اسد ۱۳۹۹000
۳۰ اسد ۱۳۹۹+257+10+515
۳۱ اسد ۱۳۹۹+380+335
۱ سنبله ۱۳۹۹+5900
۲ سنبله ۱۳۹۹+46+2+164
۳ سنبله ۱۳۹۹+55+2+180
۴ سنبله ۱۳۹۹+16+8+80
۵ سنبله ۱۳۹۹+43+4+602
۶ سنبله ۱۳۹۹+160+4
۷ سنبله ۱۳۹۹+11+1+13
۸ سنبله ۱۳۹۹+30+4
۹ سنبله ۱۳۹۹+190+26
۱۰ سنبله ۱۳۹۹+300
۱۱ سنبله ۱۳۹۹+31+4+142
۱۲ سنبله ۱۳۹۹+47+3+84
۱۳ سنبله ۱۳۹۹+450+75
۱۴ سنبله ۱۳۹۹+160+323
۱۵ سنبله ۱۳۹۹+200+369
۱۶ سنبله ۱۳۹۹+74+3+455
۱۷ سنبله ۱۳۹۹+96+3+20
۱۸ سنبله ۱۳۹۹+50+5+491
۱۹ سنبله ۱۳۹۹000
۲۰ سنبله ۱۳۹۹+280+81
۲۱ سنبله ۱۳۹۹+340+25
۲۲ سنبله ۱۳۹۹+350+80
۲۳ سنبله ۱۳۹۹+750+404
۲۴ سنبله ۱۳۹۹+56+5+435
۲۵ سنبله ۱۳۹۹+43+1+25
۲۶ سنبله ۱۳۹۹+40+10+405
۲۷ سنبله ۱۳۹۹+170+2
۲۸ سنبله ۱۳۹۹+11+1+71
۲۹ سنبله ۱۳۹۹+3600
۳۰ سنبله ۱۳۹۹+125+40
۳۱ سنبله ۱۳۹۹+30+30
۱ میزان ۱۳۹۹+22+10
۲ میزان ۱۳۹۹+49+1+34
۳ میزان ۱۳۹۹+25+5+9
۴ میزان ۱۳۹۹+1600
۵ میزان ۱۳۹۹+6+2+16
۶ میزان ۱۳۹۹+350+7
۷ میزان ۱۳۹۹+6+20
۸ میزان ۱۳۹۹+21+3+104
۹ میزان ۱۳۹۹+140+43
۱۰ میزان ۱۳۹۹+170+53
۱۱ میزان ۱۳۹۹+500
۱۲ میزان ۱۳۹۹+7+40
۱۳ میزان ۱۳۹۹+440+10
۱۴ میزان ۱۳۹۹+81+4+27
۱۵ میزان ۱۳۹۹+64+1+98
۱۶ میزان ۱۳۹۹+62+2+68
۱۷ میزان ۱۳۹۹+145+3+13
۱۸ میزان ۱۳۹۹000
۱۹ میزان ۱۳۹۹+10+1+6
۲۰ میزان ۱۳۹۹+96+4+50
۲۱ میزان ۱۳۹۹+71+2+4
۲۲ میزان ۱۳۹۹+58+1+190
۲۳ میزان ۱۳۹۹+66+1+46
۲۴ میزان ۱۳۹۹+320+93
۲۵ میزان ۱۳۹۹+47+4+69
۲۶ میزان ۱۳۹۹+68+3+45
۲۷ میزان ۱۳۹۹+59+4+53
۲۸ میزان ۱۳۹۹+87+5+146
۲۹ میزان ۱۳۹۹+70+2+30
۳۰ میزان ۱۳۹۹+153+2+34
۱ عقرب ۱۳۹۹+116+4+7
۲ عقرب ۱۳۹۹+61+2+179
۳ عقرب ۱۳۹۹+81+4+13
۴ عقرب ۱۳۹۹+65+3+106
۵ عقرب ۱۳۹۹+104+4+21
۶ عقرب ۱۳۹۹+95+5+67
۷ عقرب ۱۳۹۹+113+6+20
۸ عقرب ۱۳۹۹+123+3+2
۹ عقرب ۱۳۹۹+66+1+19
۱۰ عقرب ۱۳۹۹+91+3+63
۱۱ عقرب ۱۳۹۹+760+5
۱۲ عقرب ۱۳۹۹+132+5+16
۱۳ عقرب ۱۳۹۹+95+3+13
۱۴ عقرب ۱۳۹۹+86+4+7
۱۵ عقرب ۱۳۹۹+121+6+78
۱۶ عقرب ۱۳۹۹+4000
۱۷ عقرب ۱۳۹۹+58+2+6
۱۸ عقرب ۱۳۹۹+59+2+12
۱۹ عقرب ۱۳۹۹+205+16+263
۲۰ عقرب ۱۳۹۹+166+3+233
۲۱ عقرب ۱۳۹۹+146+4+13
۲۲ عقرب ۱۳۹۹+186+10+57
۲۳ عقرب ۱۳۹۹+174+4+12
۲۴ عقرب ۱۳۹۹+66+10+31
۲۵ عقرب ۱۳۹۹+205+12+25
۲۶ عقرب ۱۳۹۹+163+9+45
۲۷ عقرب ۱۳۹۹+225+12+23
۲۸ عقرب ۱۳۹۹+223+7+135
۲۹ عقرب ۱۳۹۹+377+5+55
۳۰ عقرب ۱۳۹۹+215+11+20
۱ قوس ۱۳۹۹+71+14+52
۲ قوس ۱۳۹۹+192+12+512
۳ قوس ۱۳۹۹+282+8+42
۴ قوس ۱۳۹۹+292+17+146
۵ قوس ۱۳۹۹+210+13+23
۶ قوس ۱۳۹۹+226+12+87
۷ قوس ۱۳۹۹+123+3+63
۸ قوس ۱۳۹۹+127+12+414
۹ قوس ۱۳۹۹+249+11+22
۱۰ قوس ۱۳۹۹+283+11+57
۱۱ قوس ۱۳۹۹+219+23+119
۱۲ قوس ۱۳۹۹+263+25+119
۱۳ قوس ۱۳۹۹+278+19+276
۱۴ قوس ۱۳۹۹+130+6+45
۱۵ قوس ۱۳۹۹+253+18+138
۱۶ قوس ۱۳۹۹+260+10+297
۱۷ قوس ۱۳۹۹+235+27+202
۱۸ قوس ۱۳۹۹+230+6+49
۱۹ قوس ۱۳۹۹+174+13+117
۲۰ قوس ۱۳۹۹+213+18+71
۲۱ قوس ۱۳۹۹+73+10+45
۲۲ قوس ۱۳۹۹+126+11+62
۲۳ قوس ۱۳۹۹+321+11+56
۲۴ قوس ۱۳۹۹+211+4+26
۲۵ قوس ۱۳۹۹+219+26+90
۲۶ قوس ۱۳۹۹+267+16+148
۲۷ قوس ۱۳۹۹+232+15+38
۲۸ قوس ۱۳۹۹+243+5+35
۲۹ قوس ۱۳۹۹+91+17+78
۳۰ قوس ۱۳۹۹+141+56+359
۱ جدی ۱۳۹۹+2110+543
۲ جدی ۱۳۹۹+2010+83
۳ جدی ۱۳۹۹+268+16+116
۴ جدی ۱۳۹۹+238+9+671
۵ جدی ۱۳۹۹+169+13+94
۶ جدی ۱۳۹۹+80+10+347
۷ جدی ۱۳۹۹+163+12+319
۸ جدی ۱۳۹۹+140+12+279
۹ جدی ۱۳۹۹+183+7+191
۱۰ جدی ۱۳۹۹000
۱۱ جدی ۱۳۹۹+183+12+205
۱۲ جدی ۱۳۹۹+73+10+169
۱۳ جدی ۱۳۹۹+123+10+116
۱۴ جدی ۱۳۹۹+200+9+114
۱۵ جدی ۱۳۹۹+102+7+125
۱۶ جدی ۱۳۹۹+94+7+136
۱۷ جدی ۱۳۹۹+102+9+174
۱۸ جدی ۱۳۹۹+125+4+451
۱۹ جدی ۱۳۹۹+68+7+149
۲۰ جدی ۱۳۹۹+89+13+300
۲۱ جدی ۱۳۹۹+33+11+208
۲۲ جدی ۱۳۹۹+62+13+189
۲۳ جدی ۱۳۹۹+106+7+471